Att söka sig till undervisnings- och forskningsanställningar

Undervisningsförmågan bedöms vid Helsingfors universitet i samband med tillsättning av undervisnings- och forskningspersonal och ansökan om titeln docent. Undervisningsförmågan bedöms som en helhet bestående av pedagogisk utbildning och pedagogiskt tänkande, undervisningserfarenhet och utveckling av undervisningen, erfarenhet av att handleda examensarbeten, förmåga att producera läromedel, andra undervisningsmeriter och ett undervisningsprov. Bedömningsskalan är femgradig med den mittersta nivån ”god” (37 § i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen). Bedömningen av undervisningsförmågan grundar sig på instruktionen för Helsingfors universitet.

Kraven inom de olika delområdena beskrivs i en bedömningsmatris. Den sökande ombeds under processens gång fylla i en e-blankett, där undervisningserfarenheten beskrivs enligt olika delområden. 

Bedömning av undervisningsförmågan vid Juridiska fakulteten (pdf)

Den som söker till en undervisnings- och forskningsanställning vid fakulteten skall disponera sin publikationsförteckning enligt undervisnings- och kulturministeriets klassificering av publikationstyper.

A Re­fe­rent­grans­ka­de ve­ten­skap­li­ga ar­tik­lar

Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, översiktsartikel i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, artikel i konferensskrift
Obs! Artikelavhandlingar uppges också vid punkt G.

B Icke-re­fe­rent­grans­ka­de ve­ten­skap­li­ga skrif­ter

Inlägg i en vetenskaplig tidskrift, del av bok eller annat samlingsverk, icke-referentgranskad artikel i en konferensskrift

C Ve­ten­skap­li­ga böc­ker (mo­no­gra­fi­er)

Separat utgiven vetenskaplig skrift, redigerad bok, samlingsverk, konferensskrift eller specialnummer av en tidskrift
Obs! Monografiavhandlingar uppges också vid punkt G.

D Pub­li­ka­tio­ner som är av­sed­da för en yr­kes­grupp

Artikel i facktidskrift, artikel i yrkesinriktad handbok eller guide eller yrkesinriktat datasystem, eller läroboksmaterial, artikel i yrkesinriktad konferensskrift, publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning, lärobok, yrkesinriktad handbok eller guide, ordbok

E Pub­li­ka­tio­ner för all­män­he­ten, med an­knyt­ning till den sö­kan­des forsk­ning

Populärartikel, tidningsartikel, populärmonografi

F Of­fent­lig konst­när­lig och konst­in­dust­ri­ell verk­sam­het

Utgivet separat konstverk, medverkan i offentligt konstverk, offentlig konstnärlig föreställning eller utställning, modell eller plan som har tagits i produktion/utnyttjas

G Lär­doms­prov

Lärdomsprov för yrkeshögskoleexamen, kandidatavhandling, avhandling pro gradu, diplomarbete, högre YH-lärdomsprov, licentiatavhandling, monografiavhandling, artikelavhandling

H Pa­tent och upp­fin­nings­an­mäl­ning­ar

Beviljat patent, uppfinningsanmälan

I Au­di­o­vi­su­ellt ma­te­ri­al samt data- och kom­mu­ni­ka­tions­tek­nis­ka program

Audiovisuellt material, program eller programvara av data- och informationstekniskt slag

På publikationer ges fullständiga litteraturhänvisningar av vilka framgår författarna samt artikelns eller publikationens namn och utgivare.