IT-centrets organisation

IT-centret är en separat institution vid Helsingfors universitet. Centret har en direktion som är tillsatt av rektorn. Centret är indelat i informationsadministration och IT-tjänster.

Organisation från och med den 1 oktober 2018:

IT-centrets organisation

 

Informationsadministration

Informationsadministrationen svarar för styrningen och strategin inom förvaltningsområdet. Den leds av informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo. Informationsadministrationen ansvarar för att ställa upp IT-arkitekturer och standarder, ingå ramavtal för upphandling, universitetets centraliserade datasäkerhetstjänster och IT-områdets strategiska planering och följer med utvecklingen av tjänster, volymen och kostnaderna inom området.

IT-tjänster

IT-tjänster svarar för IT-tjänster som produceras centraliserat och på campus. Enheten leds av IT-servicedirektör Eija Heiskanen. Servicecheferna ansvarar för tjänsterna inom sitt ansvarsområde.

Serviceproduktionen är indelad i tre underenheter:

  • Teknologitjänsterna ansvarar för IT-infrastrukturen och administrationen och utvecklingen av de centrala plattformstjänsterna. Hit hör tjänster i maskinsalarna, datatrafik, informationshantering (databaser, datalager,
    systemintegration, rapporteringssystem), samarbets- och kommunikationstjänster (t.ex. www, intranet, e-post), användaradministration och arbetsstationstjänster. Enheten ansvarar också för hanteringen av teknologiarkitekturen och det tekniska dataskyddet och har särskilt hand om stödet för forskningen samt utvecklar de IT-tjänster som forskningen behöver.
  • IT-lösningarna IT-lösningarna stöder i huvudsak universitetets enheter. Enheten ansvarar för stöd och samordning av IT-projekt och IT-anskaffningar, applikationsutveckling, systemtjänster, administration och den tekniska utvecklingen av SAP-systemen, videotjänster, stöd för undervisningen och hanteringen av IT-centrets projektportfölj. Den ansvarar också för enhetens kommunikation och produktionen av IT-relaterade anvisningar. Dessutom ser den till administrationen av kundrelationer och tjänstehanteringen samt kvalitetsarbetet.
  • Kundsupport betjänar särskilt användarkunderna. Det ansvarar för Helpdesk som erbjuder universitetets medarbetare stöd och råd när det gäller anskaffningar i anslutning till arbetsstationerna (utrustning och program)
    och närstödet på campus

Direktion

Direktionen utvecklar under ledning av ordföranden och i samarbete med informationsförvaltningsdirektören IT-centrets verksamhet som en helhet i enlighet med universitets operativa och ekonomiska mål samt universitetets strategi och IT-centrets målprogram. Direktionen behandlar IT-centrets målprogram samt personalplanen och budgeten som ingår i den. Dessutom kan informationsförvaltningsdirektören hänskjuta andra viktiga och vittgående ärenden till direktionen för avgörande.

Direktion 1.4.2022–31.3.2026

Kai Nordlund, prorektor, ordförande

Biträdande dekanus för forskning från medicinska fakulteten från och med den 1 maj 2022

Sasu Tarkoma, dekanus, professor, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Jaakko Kangasjärvi, dekanus, professor, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Marjaana Seppänen, dekanus, Statsvetenskapliga fakulteten

Marjo Berglund, kvestor, Universitetsservicen

Ritva Dammert, utvecklingsdirektör, Universitetsservicen

Kati Kettunen, direktör, universitetsservicen

Leo Pyymäki, utvecklingschef, Universitetsservicen

Pälvi Kaiponen, servicedirektör, Helsingfors Universitets bibliotek

Toni Jokinen, it-specialist, Centret för informationsteknologi

Jasmin Siltavirta, studerande, Studentkåren vid Helsingfors universitet (1.4.2022–31.3.2024)

Christa Winqvist, informationsförvaltningsdirektör, Aalto-universitetet

Pekka Kähkipuro, informationsförvaltningsdirektör, Tammerfors universitet

Informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo som föredragande och Kati Laalo som sekreterare.

Ledargrupp

Informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo
IT-servicedirektör Eija Heiskanen
Dataadministrationchef Merja Eklin
Datasystemchef Minna Harjuniemi
Datasystemchef Jukka Hienola
Datasäkerhetschef Kenneth Kahri
Datasystemchef Petteri Hemmilä
Datasystemchef Teo Kirkinen
Datasystemchef Mika Kivilompolo
Datasystemchef Mari Nurmi
Administrationspecialist Jukka Lippu
It-specialist Yvonne Kivi (sekreterare)