Informationsadministration

Informationstekniktjänsterna vid Helsingfors universitet produceras centraliserat på IT-centret samt decentraliserat på fakulteterna och institutionerna. För den strategiska styrningen, tillsynen och datasäkerheten finns en separat IT-administrationsenhet inom centralförvaltningen.

Enheten är en del av rektorskansliet och leds av informationsförvaltningsdirektör Ilkka Siissalo, som samtidigt är direktör för hela IT-området.

 

Informationsadministrationens uppgifter

  • att leda verksamhetsfältet, ställa upp mål samt följa upp verksamhetens resultat och kostnaderna
  • att sköta den strategiska planeringen, att ställa och publicera informationstekniska standarder och instruktioner
  • att stödja universitetets rektor och annan högre ledning inom IT-relaterade frågor
  • att utveckla IT-arkitekturen inom universitetet
  • att ansvara för de centraliserade upphandlingsavtalen inom IT, som centraliserade campuslicensupphandling för programvara
  • att leda och styra datasäkerhetsverksamheten vid universitetet
  • att samordna interna IT-utbildningar och avtal
  • IT-relaterat samarbete med andra universitet och undervisningsministeriet