Datasäkerhetspolitiker och -regler

På denna sida har vi sammanställt lagar, politiker och regler beträffande datasäkerhetsfrågor. Dessa gäller alla personer och all verksamhet på universitetet.

Lagstiftning

Finlands lag fastställer allmänna villkor för produktion, underhåll och användare av informationstekniktjänster och rättigheterna och skyldigheterna för båda grupperna. De viktigaste lagarna rörande användning av informationsteknik och informationstekniktjänster är:

 • Strafflagen (19.12.1889/39)
  Strafflagen utgör grunden för den övriga lagstiftningen genom att beskriva brottsrubriceringar och de straff som döms ut för brott; kapitel 38 beskriver informations- och kommunikationsbrott.
 • Personuppgiftslagen (22.4.1999/523)
  I personuppgiftslagen finns bestämmelser om insamling, behandling och förvaring av personuppgifter. På grund av verksamhetens art måste universitetet behandla mycket personuppgifter och därför är personuppgiftslagen ett rättesnöre i de flesta verksamheterna. Det är just på grund av skyldigheterna i personuppgiftslagen som användarnamn inte kan beviljas eller glömda lösenord inte kan bytas ut utan att innehavarens identitet kontrolleras.
 • Informationssamhällsbalk (7.11.2014/917)
  Syftet med denna lag är att främja utbudet och användningen av elektroniska kommunikationstjänster samt att säkerställa att kommunikationsnät och kommunikationstjänster på skäliga villkor är tillgängliga för alla i hela landet.
 • Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (13.8.2004/759)
  Som namnet antyder, skyddar lagen om integritetsskydd i arbetslivet människans integritet i relation till arbetsgivaren. De frågor som lagen tar upp gäller även till vissa delar studerande, på grund av deras nära förhållande till universitetet.

 

Datasäkerhetspolitik

Lagarna definierar de allmänt godtagna normerna och skyldigheterna som Helsingfors universitets policyer för information och informationsteknik grundar sig på.

 • Helsingfors universitets datasäkerhetspolitik
  Datasäkerhetspolitiken utgör referensramen för universitetets datasäkerhetsverksamhet och fastställer dess mål, ansvarområden och metoder för genomförande.
 • Datasekretessen vid Helsingfors universitet
  I frågor rörande datasekretess är Helsingfors universitets datasekretessgrupp det högsta organet. Gruppen främjar och samordnar beaktandet av datasekretessfrågor i universitetets verksamhet.

 

Datasäkerhetsregler

Datasäkerhetsreglerna för alla på universitetet finns i Flamma. Dessutom ska användare av universitetets nättjänster godkänna användarreglerna för informationssystem och underhållsreglerna för informationssystem innan de kan börja använda universitetets nättjänster.

Användarreglerna för FUNET gäller användningen av högskolornas stamförbindelser. Reglerna gäller alla som på något sätt använder nätförbindelsen, även enskilda studerande när de använder datatrafikförbindelser i en FUNET-medlemsorganisation. Läs reglerna.