Hur är det att studera?

Opiskelija lukee kirjaa.

Vid Humanistiska fakulteten kan du avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, 180 studiepoäng) som är en lägre högskoleexamen och filosofie magisterexamen (FM, 120 studiepoäng) som är en högre högskoleexamen.

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper avlägger du genom studier i ett kandidatprogram. Ett kandidatprogram kan omfatta många studieinriktningar (t.ex. omfattar kandidatprogrammet i språk studieinriktningarna engelska, franska, tyska osv.). I kandidatexamen ingår studier inom ditt utbildningsprogram/din studieinriktning (t.ex. gemensamma studier, grund- och ämnesstudier) samt studier inom ett annat vetenskapsområde (valfria studier). Därtill ingår gemensamma studier i språk och kommunikation samt informationsteknik i examen. Vid behov kan även enskilda prestationer ingå så att minimiomfattningen för examen uppfylls. Som en del av ämnesstudierna inom vetenskapsområdet/studieinriktningen skriver du också din första vetenskapliga avhandling, kandidatavhandlingen.

Filosofie magisterexamen avlägger du genom studier i ett magisterprogram. Din examen består mestadels av fördjupade studier inom ditt utbildningsprogram/din studieinriktning (minst hälften av examen). Beroende på utbildningsprogrammet kan också valfria studier inkluderas i examen. Som en del av de fördjupade studierna inom utbildningsprogrammet/studieinriktningen skriver du också din pro gradu-avhandling.

Studierna genomförs i enlighet med examensfordringarna. I examensfordringarna fastställs t.ex. vad du ska prestera för studieavsnitten och vilka kunskaper du ska ha inhämtat när du har genomfört dem. Prestationssätten för studieavsnitten varierar från att delta i undervisningen och göra uppgifter till litteraturbaserade tentamina och självständiga skriftliga arbeten, dvs. essäer. På universitetets allmänna sidor finns närmare information om examina.

Du kan själv påverka innehållet i din examen på flera sätt. T.ex. kan valet av valfria studier ofta vara mycket individuellt. Friheten uppvägs av att du i högre grad än inom många andra områden måste planera studierna, tänka över dina mål och göra val som gäller studierna. Men det behöver du inte göra ensam, eftersom du får handledning i studierna och hur du planerar dem i olika skeden av examen.

Endast ett fåtal yrken inom det humanistiska området kräver vissa specifika studier, men t.ex. den som är intresserad av läraryrket ska observera att man för lärarbehörighet måste avlägga pedagogiska studier för lärare. Humanistiska fakulteten har ett stor utbud av valfria studier och därutöver kan du genomföra studier vid andra fakulteter och andra universitet (s.k. JOO-studier i Finland och utbytesstudier utomlands)

Största delen av de valfria studier som humanistiska fakulteten erbjuder är öppna. Öppna studier innebär att de valfria studiehelheterna är öppna för vem som helst som är examensstuderande vid Helsingfors universitet. En del av studierna omfattas däremot av begränsningar, vilket innebär att du inte kan välja dem innan du avlagt ett separat prov eller ansökt om studierätt t.ex. genom separat ansökan. Typiska studiehelheter som omfattas av begränsningar är de största språken och historia.

Du kan läsa mer om examensfordringarna och undervisningsutbudet på WebOodi (du har tillgång till studiehandböckerna via menyn uppe på sidan utan att behöva logga in). Det lönar sig också att läsa sidan om studieplanering.

Du kan få studier som genomförts någon annanstans tillgodoräknade i din examen. Om dina tidigare studier inte ingår i någon annan examen kan de räknas till godo i minimiomfattningen för examen. Studierna kan ersätta studieavsnitt inom ditt utbildningsprogram/din studieinriktning, valfria studier eller gemensamma studier i språk och kommunikation. Studier som ingår i en annan examen kan tillgodoräknas i HuK-examen till en omfattning på högst 90 sp (exklusive obligatoriska språkstudier) och i FM-examen till en omfattning på högst 60 sp. Studier som ingår i en tidigare examen kan räknas till godo i en annan examen på samma nivå eller på lägre nivå. Studier från en tidigare examen kan inte räknas till godo i en annan examen på högre nivå.

När du studerar humanistiska vetenskaper kan du skräddarsy din egen studiegång, lära dig nya saker om världen, debattera om det omgivande samhället och skaffa dig en bred bildning som bär dig långt i livet.