Utbildning

Kandidater och magistrar som utexamineras från Humanistiska fakulteten är experter inom sitt område och har olika generiska, allmänna kunskaper. Vad betyder det i praktiken och hur skaffar man sig kunskaperna?

Man förvärvar sakkunskap genom att studera sitt område Under studierna skaffar du dig goda insikter i ditt vetenskapsområdes viktigaste innehåll, du fördjupar dig i vad man har forskat i och hur teorierna kan tillämpas både i forskning och i olika uppgifter utanför universitet. Sakkunskapen utvecklas också genom övriga studier eftersom den humanistiska forskningen är mångvetenskaplig. Du lär känna praxis inom andra områden, t.ex. genom att studera biämnen, och samtidigt ökar din förmåga att kombinera det du har lärt dig.

De generiska kunskaper som utbildade humanister har är förknippade med tänkande: analytiskt tänkande, kreativitet, tillämpning av kunskap och argumentering. Som humanist kan du jämföra olika perspektiv, bedöma dem kritiskt och bilda dig en egen motiverad uppfattning. Du har också förmågan att presentera din uppfattning genom att argumentera övertygande och begripligt.

Språkkunskaper, förståelse av kulturella kontexter och behärskande av stora helheter är humanisternas starka sidor. Studierna ger dig goda förutsättningar att förstå olika kulturella samband i den globala världen och att gestalta frågorna i ett tidsperspektiv. Behärskandet av stora helheter anknyter både till förmågan att gestalta helheter och till förmågan att hantera projekt.

Under studierna lär du dig också t.ex. att arbeta enskilt och i grupp och du skaffar dig IT- och interaktionsfärdigheter. En humanistisk examen lär dig att tolka information och ger dig kunskaper i informations- och kommunikationsteknik och förutsättningar för vetenskapligt arbete.

Så kallade generalister som har fått en humanistisk utbildning har kunskaper som inte är skräddarsydda för ett enda yrke, utan ger en bred sakkunskap. På en arbetsmarknad i förändring är det en fördel. Den humanistiska utbildningen är också tidlös eftersom de kunskaper som man inhämtar under studierna kan utnyttjas mångsidigt vid olika tidpunkter och oberoende av arbetsuppgifterna och hur de förändras. Humanisterna är beredda på förändringar och på att delta i att förändra världen.