Italiensk filologi

I italiensk filologi bedrivs både filologisk och rent lingvistisk forskning. Den förra representeras bl.a. av flera texteditioner som Helsingforsromanister har publicerat ända från slutet av 1800-talet. Den senare omfattar bl.a. många kontrastiva undersökningar (finska-italienska) och forskning i historisk satslära.

Forskningsämnena uppvisar en stor mångfald: t.ex. forskningen i sociolingvistik och mediespråk erbjuder många slags forskningsobjekt för dem som är intresserade av modern italienska. Inom litteraturen kan man ägna sig åt att undersöka verk av enskilda moderna författare. Läroämnet har också gedigna traditioner i forskning i språket och litteraturen under tidigare århundraden.

SC
Silvio
Cruschina
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Enrico
Garavelli
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Litteraturforskning, Språkvetenskaper, Historia och arkeologi

CI
Ciro
Imperato
universitetslärare
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper