Finska språket

Vid Helsingfors universitet undersöks finskan som modersmål och andraspråk bland sina släktspråk och de andra språken i världen. Forskningen fokuserar på språkets struktur och betydelse, hur språket används i olika situationer och textgenrer samt de karakteristiska dragen hos talad och skriven finska.

Språkets struktur och användning

Språkets struktur och användning samt ordförråd, terminologi och namn granskas ur olika perspektiv. Grammatiken och ordförrådet ses som kontextuella och betydelsebärande. Inom text- och diskursforskningen analyseras bland annat olika textgenrers och samhälleliga diskursers betydelse och förändringar med hjälp av språkforskningens metoder. Ett eget mångvetenskapligt forskningsobjekt är facklitteratur och att skriva facktexter.

Interaktion, variation och flerspråkighet

En forskare i finska språket granskar språkets variation i det finländska samhället: sätt att använda finska språket ansikte mot ansikte, i skrift och i digitala miljöer. Ett av forskningsobjekten är även flerspråkighet i vardagen och språkinlärning i olika situationer. Ett fokusområde för Helsingfors universitets forskning om finska språket är interaktionsforskning. Genom att analysera autentiska diskussionssituationer undersöks till exempel interaktion via flera kanaler (språk, kroppslighet och fysisk miljö) samt sambandet mellan grammatik och interaktion.

Förändring

Förändringar i ordförråd, språkstruktur, texter och språkanvändning undersöks från tidigare århundraden till modern finska. Det är då möjligt att följa till exempel hur det finska språksamfundet har övergått till skriftspråk, hur finska språket har utvecklats till ett omfattande samhällsspråk samt hurdana trender som uppstått inom den moderna finskan i en allt mer globaliserad värld.

JK
Jyrki
Kalliokoski
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Litteraturforskning

JL
Jaakko
Leino
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Anne
Mäntynen
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

TN
Taru
Nordlund
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Tiina
Onikki-Rantajääskö
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

MS
Marja-Leena
Sorjonen
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper