Allmän litteraturvetenskap

Allmän litteraturvetenskap är litteraturforskning som utgår från en teoretisk och metodologisk grund. Allmän litteraturvetenskap fokuserar på litteraturens, litteraturforskningens och litteraturkritikens filosofiska grunder, teorier och metoder. Litteraturen som studeras avgränsas inte på historiska, regionala, språkliga eller genremässiga grunder. Traditionellt har fokus främst varit på litteraturen från de stora västerländska språkområdena.

Inom den allmänna litteraturvetenskapen har man undersökt många av 1900-talets viktigaste författare i både Europa och USA. Vid sidan av enskilda författare har forskningen också behandlat teman som genreproblematik, gränsdragning mellan fiktiva och ickefiktiva texter, intertextualitetens problematik samt teman med anknytning till modernism och postmodernism. Forskningsinriktningarna är många: till exempel dekonstruktion, feministisk kritik, psykoanalytisk teori och semiotiska teorier. Även den traditionella historiska forskningen är stark: forskning har bedrivits om den klassiska europeiska litteraturen och om satiren i renässanslitteraturen.

KM
Kai
Mikkonen
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Litteraturforskning, Bildkonst och formgivning

HP
Heta
Pyrhönen
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Litteraturforskning

SS
Sami
Sjöberg
akademiforskare
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Litteraturforskning, Bildkonst och formgivning