Alexanderinstitutet

Alexanderinstitutet är ett riksomfattande forskningscenter underställt Helsingfors universitet för forskning om Ryssland och Östeuropa. Det betjänar forskning om Ryssland och Östeuropa, och undervisning- och forskningsfältet inom i synnerhet samhällsvetenskaperna och de humanistiska vetenskaperna.

Alexanderinstitutets forskningsverksamhet är koncentrerad på sex fokusområden. Valet av dem bygger på både forskningsbehovet i målländerna och en analys av deras utmaningar i framtiden och på att man kan dra nytta av sakkunskapen som finns på institutet. Varje fokusområde behandlas inom tvärvetenskapliga forskningsprogram, som består av ett eller flera forskningsprojekt.

 • Ekonomins diversifiering
 • Energipolitik; Industrisamhällenas och landsbygdens förändring
 • Välfärdssamhället
 • Välfärd; kön och aktörskap; Ojämlikhet; Klass- och socialstruktur.
 • Demokratiutveckling
 • Konstruering av det europeiska och politisk användning av historien; Förvaltning; Utvecklingen av ett medborgarsamhälle; Media; Välfärd; Kön och aktörskap
 • Utrikespolitik
 • Utrikespolitik och energi; Säkerhet i vid bemärkelse och krishantering
 • Kulturens sociala konstituering
 • Idéhistoria och rationalitet; Det heliga och det sekulära; Identiteter; Kulturmöten; Kulturella centra och periferier.
 • Det kalla kriget och dess efterverkningar

Alexanderinstitutet har även ett eget internationellt magisterprogram, Russian Studies.

Alexanderinstitutets har egna webbsidor på adressen helsinki.fi/aleksanteri.