Ledning

Fakulteten leds av dekanus, som väljs för en fyra års mandatperiod. Fakultetsrådet är fakultetens kollegiala förvaltningsorgan, vars ordförande är dekanus. 

Till avdelningarnas uppgifter vid humanistiska fakulteten hör att stödja fakulteten i att uppnå fakultetens målsättningar samt att främja och utveckla forskningen och undervisningen vid fakulteten enligt fakultetens beslut.

Pirjo Hiidenmaa

Till dekanus speciella ansvarsområden hör frågor som gäller allmän förvaltning och avtalsfrågor, forskning (med undantag för koordineringen av forskningsfinansiering), kvalitetsuppföljning och tvåspråkighet (med undantag för undervisningsfrågor).

Assistent Jessica Mildh

  • Prodekanus Jussi Pakkasvirta är dekanus ställföreträdare och ansvarar för samhällssamverkan, jämställdhet, internationella frågor samt för koordineringen av de olika vetenskapsområdena och koordineringen av forskningsfinansiering.
  • Prodekanus Minna Palander-Collin ansvarar för undervisning och tvåspråkighet i undervisningen.
Markku
Kangaspuro
forskningsdirektör
Alexanderinstitutet
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper, Historia och arkeologi, Politisk historia

MV
Martti
Vainio
professor
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Fonetik

Niklas
Jensen-Eriksen
professor
Avdelningen för filosofi, historia och konstforskning
Vetenskapsgren Historia och arkeologi

Hanna
Lehti-Eklund
professor
Finsk-ugriska och nordiska avdelningen
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Jussi
Pakkasvirta
professor
Avdelningen för kulturer
Vetenskapsgren Övriga humanistiska vetenskaper, Historia och arkeologi, Politisk historia, Statsvetenskap, Globala utvecklingsstudier

Minna
Palander-Collin
professor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper