Om biblioteket

Helsingfors universitets bibliotek är Finlands största mångvetenskapliga universitetsbibliotek och det erbjuder informations- och bibliotekstjänster inom universitetets olika vetenskapsområden.

Helsingfors universitets bibliotek är verksamt både på nätet och på universitetets fyra campus.

Helsingfors universitets bibliotek producerar internationellt högklassiga informationstjänster för forskning, undervisning och studier vid universitetet. Biblioteket främjar tillgången till och spridningen av vetenskaplig kunskap i samhället.

Biblioteket deltar aktivt i utvecklingen av biblioteksbranschen och i det nationella och internationella bibliotekssamarbetet.

 

Helsingfors universitets bibliotek är en fristående institution vid Helsingfors universitet.

Bibliotekets verksamhet leds av överbibliotekarie, professor Kimmo Tuominen med stöd av direktionen.

Bibliotekets verksamhet styrs av Helsingfors universitets strategi och bibliotekets målprogram som baseras på strategin. Biblioteket bereder varje år en verksamhetsplan utgående från målprogrammet.

Kimmo
Tuominen
överbibliotekarie
Helsingfors Universitets bibliotek

Pälvi
Kaiponen
servicedirektör
Helsingfors Universitets bibliotek

Vikarie för överbibliotekarien, Forskningtjänster 

Marja
Hirn
servicedirektör
Helsingfors Universitets bibliotek

Informationtillgänglighet

Kirsi
Mäenpää
servicedirektör
Helsingfors Universitets bibliotek
Vetenskapsgren Litteraturforskning

Lärandettjänster

Biblioteket består av tre helheter:

 • Enheten för lärandetjänster stöder lärare i deras arbete och studerande i deras studier. Enheten sköter bibliotekets kundtjänst, rådgivning, tjänster för informationshantering (inkl. handledning och utbildning i informationssökning) och lärmiljöer.
 • Enheten för informationstillgänglighet ansvarar för bibliotekets samlingar, anskaffning och marknadsföring av material, produktionen av metadata samt för de informationssystem som ger kunderna tillgång till olika resurser.
 • Enheten för forskningstjänster stöder dem som arbetar med forskning i forskningsprocessens alla skeden. Till enhetens ansvarsområden hör tjänster för informations- och datahantering, publikationstjänster, tjänster för utvärdering och synlighet samt övrig konsultering.

Biblioteket har en direktion som tillsätts av universitetets rektor. Direktionen har som uppgift att i samarbete med överbibliotekarien utveckla Helsingfors universitets biblioteks- och informationstjänster och bibliotekets verksamhet i enlighet med universitetets strategi och bibliotekets målprogram.

Vid Helsingfors universitet fungerar direktionen som ett sakkunnigorgan inom biblioteks- och informationstjänstbranschen.

 

Biblioteket har en delegation på varje campus. Medlemmarna i delegationerna företräder de anställda, de studerande, bibliotekets personal och universitetets samarbetspartner vid fakulteterna och de fristående institutionerna som finns på universitetets olika campus.

Delegationen på Centrumcampus

ordförande

Juha
Raitio
professor
Juridiska fakulteten
Vetenskapsgren Juridik

Delegationen på Campus Gumtäkt

ordförande

Hannu
Toivonen
professor
Avdelningen för datavetenskap
Vetenskapsgren Data- och informationsvetenskap, Övriga humanistiska vetenskaper

Delegationen på Campus Mejlans

ordförande

Kari
Reijula
professor
Avdelningen för folkhälsovetenskap
Vetenskapsgren Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Delegationen på Campus Vik

ordförande

Helena
Åström
universitetslektor
Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
Vetenskapsgren Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Pedagogik

Tjänsterna

 • 2 miljoner besök på bibliotekets enheter
 • 3,4 miljoner nedladdningar av elektroniska artiklar
 • 3 miljoner nedladdningar av e-böcker
 • 3 miljoner nedladdningar av Helsingfors universitets doktorsavhandlingar
 • 7 600 deltagare i utbildningar i informationssökning

Samlingarna

 • 31 000 elektroniska tidskrifter
 • 780 000 e-böcker
 • 46 000 hyllmeter tryckta samlingar

Personalen

 • 150 årsverken