Forskningsprojekt

Dilemman för socialarbetare och invandrarfamiljer i den finska välfärdsstaten – Hur utvecklar proffessionella och invandrarfamiljer med funktionshindrade barn dialoger?

Projektledare
Annika Lillrank

Forskare
Eveliina Heino

Social utestängning, polarisering och säkerhet i den nordiska välfärdsstaten (2021–2023)

Polarisering, hatbrott och våldsam extremism nämns ofta som centrala säkerhetsutmaningar i samtida nordiska samhällen.

Projektledare
Helena Blomberg-Kroll

Läs mera på hemsidan för NordForsk:
NordForsk: Social exclusion, polarization and security in the Nordic welfare state. (på engelska)

TITA – TACKLING INEQUALITIES IN TIME OF AUSTERITY (Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi, 2015–2021)

Konsortiepartners

  • Avdelningen för samhällsforskning, Åbo universitet
  • Centret för konsumentforskning, Helsingfors universitet
  • Avdelningen för samhällsvetenskaper, Östra Finlands universitet
  • Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Yrkeshögskolan Diakonia
  • Institutet för hälsa och välfärd
  • FPA – Finlands socialförsäkringsinstitut
  • Institutet för social forskning, Stockholms universitet
  • Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet

Forskare från Svenska social- och kommunalhögskolan som deltar i TITA:
Professor Helena Blomberg 
Universitetslektor Christian Kroll
Doktorand Suvi Linnanvirta.

Läs mera på hemsidan för TITA: Tackling Inequalities in Time of Austerity (på finska och engelska)

Twitter: Tackling Inequalities in Time of Austerity

LIVET PÅ BASINKOMST – EN KVALITATIV INTERVJUUNDERSÖKNING (20192020)

Intervjuundersökningens syfte är att få kunskap om basinkomstens inverkan på mottagarnas livssituation, sysselsättning och välmående. Undersökningen fokuserar också på försöksdeltagarnas egna erfarenheter av och åsikter om själva försöket med basinkomst. Undersökningen är knuten till utvärderingen av det finländska basinkomstförsöket åren 2017-2018 och den finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet och Fpa. Basinkomstförsöket och den tillhörande utvärderingen baserar sig på lagen om försök med basinkomst (1528/2016). Ansvariga forskare för den här intervjuundersökningen är professor Helena Blomberg och universitetslektor Christian Kroll vid Helsingfors universitet. I projektet deltar även doktorand Laura Tarkiainen.

Intervjuundersökningen finansieras av Folkpensionsanstalten (20192020).

Forskarna i basinkomstförsöket

Forskarna i basinkomstförsöket. Bild: Fpa / Annika Söderblom.

Länk till projektets slutrapport på Statsrådets hemsida:
Suomen perustulokokeilun arviointi (på finska)

Läs mera här:
Fin­land’s ba­sic in­come ex­per­i­ment: new research re­veals sig­ni­fic­ant di­versity in par­ti­cipants’ ex­per­i­ence, Helsingfors universitet, 6 Maj 2020 (på engelska)

Final verdict on Finland's basic income trial: More happiness but little employment effect, Yle, 6 Maj 2020 (på engelska)

Resultatet av försöket med basinkomst: sysselsättningseffekterna små, bättre försörjning och psykisk hälsa, Statsrådets pressmeddelande, 6 Maj 2020

Läs mera om hela basinkomstexperimentet
Försök med basinkomst, Folkpensionsanstalten

En video om försökets effekter.

INORP – Innovation by supporting reflexivity and participation. Strengthening education and professionalization of social work on the border of other professions

Finansiering från “Erasmus + strategiska partnerskap för innovation” under åren 2020-2023.

Läs mera i bloggen för INORPInnovation by supporting reflexivity and participation (på engelska)