Universitetslektorer, universitetslärare och forskardoktorer

FM, universitetslärare i engelsk översättning

Juha Eskelinen skriver en doktorsavhandling om översättningspedagogik och -utbildning och gränssnittet mellan denna och den professionella praktikgemenskapen. Han undervisar i arbetslivsstudier, expertkompetens och engelsk översättning.

Forskningsprofil

FD, universitetslärare i svensk översättning

Johan Franzon undervisar i svenska både på Magisterprogrammet för översättning och tolkning och på Kandidatprogrammet för finskugriska och nordiska språk och litteraturer. I sin doktorsavhandling My Fair Lady på skandinaviska – en studie i funktionell sångöversättning (2009) jämförde han de svenska, danska och norska översättningarna av en musikal. Sedan har han fortsatt forska i sångöversättning ur olika synvinklar: översättning för olika medier och syften, den svenska musikalöversättningens historia och schlageröversättning, om de speciella översättarstrategierna på det populärmusikaliska fältet. Ett pågående projekt är att redigera boken Song Translation Studies: Lyrics in Context, som ska utkomma 2020.

Forskningsprofil

FD, universitetslektor i översättningsvetenskap

Päivi Kuusis forskningsområden är översättning till minoritetsspråk, översättarutbildning, skönlitterär översättning och översättningsuniversalier. För närvarande undersöker Kuusi översättarutbildningens betydelse för språkrevitalisering och är översättningsvetenskaplig expert och ansvarig lärare vid översättarseminarierna inom utbildnings-, forsknings- och översättningsprojektet Kiännä! (översättning, revitalisering och det hotade karelska språket).

Forskningsprofil

FD, FD, universitetslektor i franska och fransk översättning

Lotta Lehti undervisar i fransk lingvistik och fransk översättning. Hennes forskningsintressen ligger inom diskursanalys och retorik. Hon har fokuserat särskilt på genrebegreppet och digital kommunikation.

Forskningsprofil

FD, universitetslektor, svensk översättning

Forskningsprofil

FD, universitetslektor i rysk översättning

Svetlana Probirskaja har tidigare forskat i juridisk översättning, och i sin doktorsavhandling analyserade hon bilaterala avtal mellan Finland och Ryssland. Senast har hon forskat i krigstida översättning och tolkning liksom vardagliga översättnings- och tolkningspraktiker. Probirskaja har sammanfört alla sina intressen i projektet Suomen ja Venäjän väliset translationaaliset tilat monikielisessä maailmassa: kaksi sodan- ja rauhanajan tapaustutkimusta (Translationella rum mellan Finland och Ryssland i en mångspråkig värld: två fallstudier i krigs- och fredstid).

Forskningsprofil TUHAT

FL, universitetslärare i tolkning

Erja Tenhonen-Lightfoot, tolk och leverantör av konferens- och rättstolkningstjänster, har undervisat vid Helsingfors universitet sedan 1997. Hon har finska, tyska, engelska och svenska som aktiva arbetsspråk och ryska och estniska som passiva. Tenhonen-Lightfoot är filosofie licentiat och skriver doktorsavhandling om tolkningsbarhet i brottmålsförhandlingar vid Helsingfors tingsrätt under tidigt 2000-tal. Hon medverkar i specialiseringsutbildningen i rättstolkning, som anordnas av Diak.

Forskningsprofil

375 humanister

FL, universitetslärare i engelsk översättning och tolkning

Stuart von Wolff undervisar i magisterprogrammet i översättning och tolkning. Han har engelska, finska, franska och tyska som aktiva arbetsspråk samt ungerska och svenska som passiva arbetsspråk. Stuart är filosofie licentiat. I sin doktorsavhandling fokuserar han på tolk- och översättarutbildning och pedagogik, med en speciell inriktning på frågar rörande flerspråkighet och interkulturell kommunikation.