Ph.D., biträdande professor (Associate Professor) i översättningsvetenskap, docent i franska, TRAST-forskargemenskapens ledare.

Simo Määttä forskar för närvarande i lingua franca-språk, språkideologier, precision, multimodalitet, agens, empati och språkliga rättigheter i rätts- och kontakttolkning. Därutöver undersöker han hatretorik och teorier om diskurs, ideologi och performativitet. Hans tidigare forskning har handlat om sociolingvistisk variation i litterär översättning och språkpolitik för regionala språk och minoritetsspråk. Forskningen grundar sig i sociologisk översättningsteori, kritisk sociolingvistik och kritisk diskursanalys.

Forskningsprofil

FD, docent i översättningsvetenskap och engelsk filologi, universitetslektor i engelsk översättning, ledare för magisterprogrammet i översättning och tolkning

Mari Pakkala-Weckströms forskningsämnen är översättningspedagogik, diskursanalys och översättning av kokböcker.

Forskningsprofil

Ph.D., professor emeritus i flerspråkig kommunikation

Forskningsområden: kontrastiv analys, översättningsteori och forskningsmetodik.

Forskningsprofil

375 humanister

FD, ekonomie magister, professor emerita i översättningsvetenskap och tysk översättning

Liisa Tiittula ledde forskargemenskapen TraST (Translation Studies and Terminology) 2011–2018. Hennes forskningsområden har bland annat varit litterär översättning, skrivtolkning, syntolkning, tv-textning, multimodal interaktion och finsk-tysk affärskommunikation. Hon tilldelades priset Tiedon helmi (Kunskapens pärla) av Finlands översättar- och tolkförbunds sektion för lärare och forskare 2017. Liisa Tiittula är ordförande för nämnden för registret över rättstolkar.

Forskningsprofil

375 humanister

FD, professor emerita i rysk översättning

Inkeri Vehmas-Thesslund forskar i terminologi (begreppsanalys, begreppssystem och fackspråk) och översättningsbrukares behov. Hon redigerade en finsk-rysk skogsordbok, Suomalais-venäläinen metsäsanakirja (2008), som vann ett internationellt pris för framstående insatser inom tillämpad terminologi. Efter pensionen 2011 har Vehmas-Thesslund forskat i ryska samtalspraktiker. Hennes hobby är att sjunga, och hon har översatt sånger till finska från flera olika språk.

Forskningsprofil

375 humanister

FD, docent i översättningsvetenskap, universitetslektor i svenska språket (med inriktning på översättning och tolkning).

Ritva Hartama-Heinonens forskningsområden är översättningsvetenskap (allmän översättningsteori, semiotisk översättningsforskning, intrakulturell översättning, översättarutbildning) och semiotik (översättandets semiotik, Charles S. Peirces semeiotik, allmän semiotik).

Forskningsprofil

FD, docent i engelsk filologi och översättningsvetenskap, universitetslektor i engelska 

Nely Keinänen undervisar i magisterprogrammet i engelska språket och litteraturen. Hennes expertisområden omfattar Shakespeare (inkl. Shakespeare i Finland), engelsk renässansdrama och poesi, den tidigmoderna tidens engelska kvinnliga författare samt dramaöversättning.

Forskningsprofil

FD, docent i översättningsvetenskap, universitetslektor i tysk översättning

Tuija Kinnunen har i sin doktorsavhandling undersökt översättning av lagtexter och hur de används i rättegångar. Hon har också forskat i tolkars agens och samarbetet mellan yrkesgrupper i finska domstolar. Senast har hennes forskning rört multimodalitet i rättstolkning. Tillsammans med Maija Hirvonen redigerade hon en bok om tillgänglighet, översättning och tolkning, och hon deltog i projektet Det digitala språnget i översättar- och tolkutbildningen. Hon är suppleant i examensnämnden för auktoriserade translatorer och medverkar i specialiseringsutbildningen i rättstolkning vid Diak. Kinnunen fick Tiedon helmi-priset i 2018 från Finlands översättar- och tolkförbund för sitt bidrag inom undervisningen.

Forskningsprofil

FD, docent i översättningsvetenskap, universitetslektor i franska och fransk översättning

Olli Philippe Lautenbachers forskningsämnen är mottagarstudier, multimodalitet, textning och ögonrörelseforskning.

Forskningsprofil

FD, docent i översättningsvetenskap, universitetslektor i rysk översättning

Päivi Pasanen är universitetslektor i rysk översättning. Hon forskar i översättningspedagogik, terminologi i ett ramteoretiskt perspektiv och vardagstermer. Pasanen medverkade i projektet Det digitala språnget i översättar- och tolkutbildningen.

Forskningsprofil