Tolkens könsprestativitet i kontakttolkning.

Multimodalitet och kommunikativ balans i dialogsituationer med samtidigt bruk av skrivet, talat och tecknat språk

Forskningsprofil

I sin doktorsavhandling granskar Suvi Korpi genrerelaterat flyt i översättningar till finska av engelsk science fiction-litteratur.

Community Interpreter’s Agency in Conflict Situations: Thai Women’s Linguistic Rights and Access to Services in Finland.

Teknologisk kompetens inom översättarnas arbete och översättarutbildningen i Finland.

Forskningsprofil

Normer och adaption i översättning av flickböcker i Sverige och Finland 1945–1965

Forskningsprofil

Finsk översättning av det engelska pejorativa prefixet non-

Forskningsprofil

Det franska pronomenet on och dess ekvivalenter i finska språket.

Mira Nyholm är doktorand i svensk översättning inom doktorandprogrammet för språkforskning vid Helsingfors universitet. I sin doktorsavhandling undersöker hon somatiska fraser, deras kognitiva betydelser och hur de hanteras i skönlitterär översättning.

Forskningsprofil

I sin forskning undersöker Annukka Saarenmaa tolkens kommunikativa makt och hur den språkliga förhandlingsrelationen konstrueras mellan tolken, invandraren och myndigheten i en tolkad trialog. Hon diskuterar vad kommunikativ makt innebär och hurudana tolkens påverkningsmöjligheter är i fråga om invandrarens samhälleliga deltagande. Forskningen fokuserar på estniska migrerade arbetstagare som använder finländska myndighetstjänster genom kontakttolk.

Automatisk igenkänning av översättningstypiska egenheter på svenska översatt från finska

Forskningsprofil

Mari Vainikka undervisar tolkning vid Diakoniyrkeshögskola (DIAK). I sin doktorsavhandling granskar Mari Vainikka dels hur det kulturella påverkar kvaliteten inom kontakttolkning, dels de strategier som används inom kontakttolkning med engelska och franska som lingua franca.

Inomspråklig textning (textning för döva och hörselnedsatta, SDH), med fokus på live-textning och respeaking.

Forskningsprofil