VIRT²UE – Ansvarsfylld etik och integritet i forskningen: programmet för utbildning av utbildare för upprätthållande av den europeiska kodexen för forskningens integritet

ALLEA - den Europeiska federationen av akademier för vetenskap och humaniora har givit ut ett ramverk, en Europeisk Kodex för Forskningens Integritet, med forskarsamfundet som målgrupp. Den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet är ett första, viktigt steg och är sammanställd för att synliggöra betydelsen av god forskningssed i Europa. En förenlig tillämpning av kodexen kräver dock en vida spridning. Verksamma forskare behöver inte bara kunskap om regler och lagar, de bör även upprätthålla och internalisera principerna, som är förtydligade i kodexen. Forskarna bör tillika lära sig hur de kan integrera kodexens principer i den vardagliga forskningsverksamheten och en förståelse för hur de bör handla i konkreta situationer.

För att forskarna ska lära sig detta behövs en specialiserad utbildning. Det här projektet har som målsättning att utveckla ett utbildningsprogram i Europa, vars avsikt är att befrämja och upprätthålla principerna i den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet för den vetenskapliga verksamheten. Målet med VIRT2UE är att utveckla ett utbildningsprogram för europeiska experter inom ansvarsfull forskning. Utbildningsprogrammet möjliggör undervisning

inom etik och forskningsintegritet med fokus på förståelse och upprätthållande av principerna för den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet.

Research teamForskningsgrupp Project activities/Aktiviteter Cooperation and funding/Samarbete och finansiering Contact information/Kontakt information

Forskningsgrupp

Koordinator: Professor Dr. Guy Widdershoven, Vrije Universiteit Medical Center Professor Erika Löfström, Helsingfors universitet

Doktorand Solveig Conrnér, Helsingfors universite

Projekt aktiviteter

VIRT2UE:s målsättning är att utveckla ett utbildningsprogram för europeiska experter inom ansvarsfull forskning. Utbildningsprogrammet möjliggör undervisning inom etik och forskningsintegritet med fokus på förståelse och upprätthållande av principerna för den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet. Följande kunskapsmål har satts upp:

1. Att tillsammans med olika intressenter skapa en begreppsmässig helhetsbild av moraluppfattning/ moraliska dygder, som är väsentliga för god forskningssed i relation till principerna för den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet

2. Att lokalisera och konsultera utbildare och experter i forskningens etik och integritet, samt andra experter i det vidare vetenskapliga samfundet, för att förstå kompetenserna och bristfälligheterna i rådande lärandeprocesser inom områdena forskningsetik och integritet inom forskningen

3. Att utveckla ett innovativt utbilda-utbildaren-program, som förser utbildarna med verktyg som främjar forskarnas moraluppfattning/moraliska dygder och samtidigt stöder principerna för den Europeiska Kodexen för Forskningens Integritet

4. Att skapa och uppdatera utbildningsmaterial för utbildare och forskare

5. Att implementera och sprida utbilda-utbildaren-programmet runt om i Europa och att försäkra sig om att ett tillräckligt antal av utbildare utbildas i varje land

6. Att utvärdera utbildningsprogrammet med utgångspunkt i utbildarnas och forskarnas behov och att använda resultaten av utvärderingen för kontinuerlig utveckling av programmet.

Samarbete och finansiering

Finansiering H2020 SwafS-27-2017, project number/projekt nummer: 787580, 2018-2021

Samarbete

1. STICHTING Vrije Universitet Amsterdam Medical Centre

2. KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

3. SVEUCILISTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET

4. ÖSTERREICHISCHE AGENTUR FUR WISSENSCHAFTLICHE INTEGRITAT, AUSTRIA

5. EUROPEAN NETWORK OF RESEARCH ETHICS COMMITTEES (EUREC)

6. UNIVERSITETET I OSLO

7. ANKARA UNIVERSITESI

8. NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS

9. HELSINGFORS UNIVERSITET

10. LATVIJAS UNIVERSITATE

11. UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA

12. UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Kontakt information

Professor Erika Löfström: erika.lofstrom@helsinki.fi