NordId - Young people’s identifications with the Nordic

I forskningsprojektet Ungdomars identifikationer med det nordiska (NordId) är syfwt att undersöka hur ungdomar i de fem Nordiska länderna uppfattar sin nordiska identitet, samt vilken uppfattning de har om de privilegier som kommer med att man bor i ett nordiskt land. Forskningsprojektet genomförs genom att använda deltagande fotografering och gruppintervjuer som forskningsmetoder. Studerandena fotograferar teman som de uppfattar hör samman med det nordiska och därefter har de fått berätta om sina fotografier i en gruppintervju. Datainsamlingen gjordes år 2018 och till dags dato har 8 gymnasier och ca 150 studeranden i alla fem nordiska länder deltagit i projektet. Materialet består av ca 700 fotografier och ett trettiotal gruppintervjuer.

Projektet finansieras av det nordiska spetsforskningscentret ”Justice Through Education in the Nordic countries” (http://www.justed.org). Vår forskningsgrupp består av professor Gunilla Holm, professor Elisabet Öhrn (Göteborgs universitet) och  Solveig Cornér (Helsingfors universitet).  

Holm, G., Öhrn, E. & Corner, S. (2019). Upper secondary students’ awareness of ’the Nordic privilege’. Nordic Educational Research Association Conference, Uppsala.

Holm, G. & Corner, S. (2019). Studying youth identifications through participatory photography. American Educational Research Association Annual Conference, Toronto.

Cornér, S., Forsius, M., Holm, G., Zilliacus, H. & Öhrn, E. (2018). Capturing Nordic Identifications through Participatory Photography. Paper presentation at the conference World Conference on Qualitative Research (WCQR), 17-19 October, Lissabon, Portugal.