Framtidens Problemlösare!

Målsättningen med projektet Framtidens problemlösare! är att skapa en inspirerande, effektiv, interaktiv och tvåspråkig (svenska/finska) 3D-inlärningsvärld där elever inom grundläggande utbildningen kan utveckla och stärka sina färdigheter i att lösa vardagsnära matematiska problem i olika miljöer. 3D-inlärningsmiljöerna utvecklas så att innehållet är motiverande och differentierande, för att möta elevers individuella behov och förutsättningar. Inom projektet undersöks även vilka faktorer som inverkar på 3D-inlärningsmiljöernas effektivitet genom interventionsstudier med experiment- och kontrollgrupper. 

Projektet kopplar samman toppforskare i specialpedagogik, matematikens didaktik samt teknik vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Åbo Akademi. Projektet leds av professor Pirjo Aunio och docent Anu Laine från Helsingfors universitet. 

Forskningsgruppen deltar med sin idé i utmaningstävlingen SFV Start! som ordnas av Svenska folkskolans vänner (SFV). I utmaningstävlingen efterlyses innovativa lösningar som tacklar ojämlikheten i barns och ungas möjligheter till god utbildning. Framtidens problemlösare! är ett av de tolv lag som kommit vidare till tävlingens andra fas. I accelerationsfasen utvecklar forskningsgruppen sin första 3D-inlärningsvärld. Målsättningen är att pilotera denna värld hösten 2021.