Till de som deltar i forskningsenkäten

Hälsoundersökningen Helsinki Health Study har sedan början av 2000-talet följt upp hälsan hos cirka 9 000 Helsingfors stads anställda i medelåldern. Uppföljningsenkäter görs vart femte år. Nästa enkät genomförs hösten 2017. 

2017 års enkät skickas ut i september både till de som svarat på grundundersökningen 2000–2002 och till en ny forskningsgrupp som utgörs av alla under 40-åriga anställda hos Helsingfors stad. Blanketten innehåller frågor till exempel om hälsan, sociala relationer och om arbetsförhållandena hos dem som arbetar.

Nedan finner du ytterligare information om forskningsenkäten. Genom att delta i undersökningen hjälper du oss att producera viktig information för att främja personalens hälsa och välbefinnande i arbetet. Helsingfors stad rekommenderar att du deltar i undersökningen. Du kan delta i undersökningen på arbetstid.

Uppföljningsenkäten skickas ut till alla som besvarade grundenkäten 2000–2002 oberoende av sin nuvarande arbets- eller livssituation. Grundundersökningen skickades ut till alla Helsingfors stads anställda som fyllt 40, 45, 50, 55 och 60 år de respektive åren. Av dessa besvarade 8 960 enkäten. De har tidigare fått uppföljningsenkäter 2007 och 2012. Du behöver inte ha besvarat tidigare uppföljningsenkäter för att kunna besvara uppföljningsenkäten 2017. Du kan besvara enkäten oavsett om du är på pension, jobbar eller har en annan livssituation. Uppföljningsenkäten postas till din hemadress.

Den andra undersökningsgruppen är alla Helsingfors stads anställda under 40 år som har ett anställningsförhållande. De får enkäten för första gången hösten 2017. Enkäten skickas ut till anställda som varit anställda hos staden i minst fyra månader. Forskningsgruppen omfattar totalt cirka 11 500 anställda. Du får en personlig länk i din jobb-e-post som du använder för att besvara enkäten. Genom att öppna länken kan du delta i enkäten och välja på vilket språk du vill fylla i blanketten (finska, svenska, engelska eller ryska). Vi påminner dig även om enkäten med ett brev som vi skickar på posten. Brevet innehåller ett personligt användarnamn och internetadressen till enkäten som du kan använda för att besvara den utan din jobb-e-post. Du kan även be om att få enkätblanketten hemskickad i pappersversion.

I alla frågor och problem som gäller forskningsenkäten kan du skicka e-post till adressen kttl-hhs@helsinki.fi eller direkt ta kontakt med forskningens kontaktpersoner (kontaktuppgifter finns längst ner på sidan). Per e-post kan du till exempel be om en ny enkätblankett eller be om att få den på ett annat språk.

Enkäten riktad till anställda under 40 år har skapats i elektroniskt format med programmet Webropol på fyra språk: finska, svenska, engelska och ryska. I den elektroniska enkäten väljer du språk när du första gången loggar in i enkäten. Efter detta kan du byta språk med hjälp av knappen som finns uppe till höger på varje sida. Du kan fylla i enkäten med en dator, en surfplatta eller en smarttelefon. För att garantera bästa möjliga funktionalitet hos den elektroniska enkäten rekommenderar vi att du använder en enhet med tillräckligt stor skärm (gärna en dator eller surfplatta) för att besvara den.

Om du har fått brev om att delta i undersökningen för under 40-åringar kan du besvara enkäten med pappersblanketten och skicka in den i returkuvertet som har portot betalt. Alternativt kan du välja att besvara enkäten elektroniskt genom att logga in på adressen http://www.webropolsurveys.com med ditt personliga användarnamn och lösenord som fanns i brevet. Du kan be om att få pappersblanketten på finska, svenska, engelska eller ryska genom att kontakta forskningens kontaktpersoner.

Uppgifterna som samlas in under undersökningen kommer enbart att användas av de forskare som tillhör forskningsgruppen Helsinki Health Study. De insamlade uppgifterna överlåts inte till Helsingfors stad eller andra utomstående parter.

De uppgifter som samlas in i undersökningen används endast för vetenskaplig forskning. Alla personidentifieringsuppgifter har avlägsnats från det material som används för att analysera forskningsmaterialet. Forskningsresultaten publiceras som vetenskapliga publikationer på gruppnivå så att uppgifterna om en enskild respondent inte kan identifieras eller klarläggas.

Forskare vid samarbetsuniversiteten kan endast använda forskningsmaterialet i samarbete med forskningsgruppen Helsinki Health Study. För samforskning används precis som för annan forskning material där alla personidentifikationsuppgifter har raderats.

Vi säkerställer absolut sekretess för de insamlade uppgifterna under alla delar av forskningen. Forskarna följer dataskyddslagstiftningen samt Helsingfors universitets och forskningsgruppens interna anvisningar om användningen av forskningsmaterialet. Absolut tystnadsplikt i frågor som berör enskilda personer gäller för forskarna. Varje forskare i forskningsgruppen som deltar i hanteringen av materialet undertecknar ett sekretessavtal.

Uppgifterna som samlas in genom enkäten sparas tillsammans med de uppgifter som hämtats från registren i databaser som utomstående inte har tillträde till. Uppgifterna som samlas in genom enkätblanketten sparas i elektroniskt format så att forskarna endast har tillgång till uppgifterna i numerisk form. Enskilda enkätblanketter behandlas inte efter att uppgifterna har sparats, utan de förvaras säkert i ett låst skåp. Blanketterna förstörs på ett datasäkert sätt efter att uppgifterna har sparats i numerisk form och vi har granskat att lagringen av uppgifterna lyckades.

Helsingfors stads personalkommitté har godkänt forskningens forskningsplan. Helsingfors stads hälsovårdsverk och de etiska nämnderna vid medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har gett sitt samtycke till forskningen. Dessutom har forskningens registerutdrag tillställts dataombudsmannen.

Forskningsenkätens uppgifter kan kompletteras med registeruppgifter som hämtas hos olika registeransvariga. De registeruppgifter som kombineras med forskningen är uppgifter om anställningsförhållande, sjuklighet, hälsovårdstjänster och övergång till pension, som ger oss värdefull information om sjuklighetens orsaker och följder. Registeruppgifterna hämtas separat hos olika registeransvariga (Institutet för hälsa och välfärd, Statistikcentralen, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen och Helsingfors stad). Även material som kompletteras med registeruppgifter behandlas med yttersta sekretess, så inte heller uppgifterna om den som gett tillstånd till att kombinera registeruppgifterna hamnar i händerna på en utomstående. Alla resultat publiceras endast på gruppnivå så inga registeruppgifter för enskilda respondenter syns någonsin i någon publikation.

Vi frågade de som deltog i uppföljningsenkäten om tillstånd att kombinera forskningsenkäten med Helsingfors stads personalregister och uppgifter från andra registeransvariga (Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen, Institutet för hälsa och välfärd) i grundenkäten för 2000–2002. Cirka 75 procent av respondenterna gav sitt samtycke till att kombinera uppgifterna. Vi berättar om kombineringen av uppgifterna även i följebrevet till uppföljningsblanketten.

På enkätblanketten frågar vi de som deltar i hälsoundersökningen för under 40-åringar om deras samtycke till att kombinera uppgifterna. Följebrevet innehåller dessutom information om hur uppgifterna kombineras enligt kraven och principerna i dataskyddslagstiftningen. Brevet innehåller en direkt länk till registerutdraget, där registren beskrivs och där det finns information om vilka uppgifter som används i undersökningen och för vilken tid. Även forskningens webbplats ger mer information om materien och hur de används.

Respondenten kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke genom att kontakta forskningsgruppens ledare (Ossi Rahkonen) eller forskningens kontaktpersoner (vice forskningsledare Tea Lallukka eller forskningsassistent Sauli Jäppinen) vars kontaktinformation finns i slutet av den här sidan. De delmaterial som används i forskningen och registeruppgifterna presenteras närmare i forskningens registerbeskrivning på finska och på denna sida på svenska.

Bland både de som deltar i uppföljningsundersökningen och i hälsoundersökningen för under 40-åriga anställda lottar vi ut sammanlagt tio (fem till vardera undersökningsgruppen) mångsidiga Superpresentkort värda 200 euro som mottagaren kan lösa ut som presentkort i flera olika affärer. Priserna lottas ut efter att datainsamlingen har avslutats och vinnaren meddelas personligen.

Du kan fråga efter mer information om undersökningen på adressen kttl-hhs@helsinki.fi. Forskningens kontaktpersoner är forskningsledare Ossi Rahkonen (050 4151252), vice forskningsledare Tea Lallukka (050 5395059) och forskningsassistent Sauli Jäppinen (050 3119324). Du når även forskningens kontaktpersoner per e-post (fornamn.efternamn@helsinki.fi).