Samskapandets politik

Samskapande är ett sätt att utveckla nytt värde och nya lösningar för samhällsförändring genom samarbete mellan offentliga och privata organisationer, konsumenter och medborgare. Under temat Samskapandets politik undersöker vi hur framväxande praxis för samskapande utmanar eller stöder befintliga former av forskning, tjänster och innovativt skapande, liksom även inverkan på beslutsfattandet i samhället. Praktiska exempel, vetenskapliga texter och diskussion ger förtrogenhet med samskapandets centrala aspekter: intressenterna, deras interaktion och värdeskapande.

I vår forskning kommer vi att behandla aktuella frågor och samhällsutmaningar, såsom klimatförändringen, hållbarhetspolitik och demokratisk styrning. För oss är samskapande inte bara ett forskningsobjekt, utan också ett praktiskt verktyg för att förhöja och sprida forskningsresultaten.

Det EU-finansierade projektet Fostering improved training tools for responsible research & innovation (FIT4RRI) undersöker glappen mellan verkliga och potentiella roller för ansvarsfull forskning och innovation och öppen vetenskap inom europeiska organisationer som finansierar eller bedriver forskning. Som ett av FIT4RRI:s samarbetsprojekt medverkar vi i identifieringen av nya strategier och stärker kompetenser som anknyter till ansvarsfull forskning och innovation och öppen vetenskap.

Energy Conscious Consumers (ECO2) är ett EU-finansierat projekt som undersöker hur energimedvetenheten kan stärkas med hjälp av e-lärande och transformativt lärande i grupp. I dessa processer utnyttjas blandade lärmiljöer, med både online-element och dialogiska element. ECO2 studerar hur motivationen i olika konsumentsegment och geografiska kontexter kan styras mot smartare energikonsumtionspraxis.

Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU), finansieras av Finlands Akademis råd för strategisk forskning. Projektet undersöker hur ekonomisk omstrukturering, urbanisering och migration förändrar medborgarnas agerande, politiska sympatier och intressen, samt det politiska beslutsfattandet. Som en samarbetspartner i projektet BIBU medverkar vi till att ta fram en unik modell för deltagande budgetering som effektivt engagerar politiskt marginaliserade medborgare och områden, och hjälper till med att förankra denna modell i de finländska kommunerna.

‘Collective Intelligence through Digital Tools’ (COLDIGIT), funded by NordForsk, aim to generate new knowledge on innovative digital tools and approaches, in order to understand how they can support governance of complex societal processes in the Nordic region. Previous research on such digital tools has been disciplinarily and sectorally fragmented, which has limited the horizon of related opportunities and challenges. COLDIGIT will adopt a broad view by empirically exploring various types of collective intelligence tools supported by technology (e.g., crowdsourcing, augmented reality (AR), artificial intelligence (AI), serious games, e-democracy and e-participation), in three parallel streams of co-creation: i ) co-innovation and  co-funding, ii) co-production of knowledge and iii) co-construction of policies and decisions. In particular, the project will catalogue 150-200 cases of innovative digital tools, create a conceptual model of the digital ecosystem of collective intelligence, study obstacles and drivers of adoption and use of new technologies, and test innovative solutions through a series of pilots on participatory budgeting projects in Finland, Sweden, and Norway. To increase the strategic relevance of the findings, COLDIGIT will draw policy advice on how to develop and implement such tools and approaches in ways that contribute to a dynamic and responsible digital transformation of Nordic societies.

Demola
Demola (sidan på finska) är en öppen, internationell plattform för samskapande för studenter, universitet och yrkesmänniskor från företag och andra organisationer. Demola inbegriper verktyg och praxis för samarbete baserat på samskapande inom lärande och innovation mellan högskolor, studenter, företag och myndigheter. Vi samordnar Demola-verksamheten vid Helsingfors universitet.

Forskningsseminariet Politics of co-creation
forskningsseminariet Politics of co-creation (sidan på finska) presenterar och diskuterar vi aktuell forskning om samskapandets roll i forskning, innovation och beslutsfattande. Seminariet riktar sig till forskare, doktorander och examensstuderande, samt politiskt ansvariga, planerare och andra yrkesmänniskor som är intresserade av samskapande.

Kursen Co-creation and public participation in science
Vetenskapen förväntas ta itu med lömska problem och globala utmaningar. Kan vetenskapen hjälpa oss med utmaningar som att göra Sahara grönt igen? Vilka andra problem kan man lösa med hjälp av vetenskap? I kursen Co-creation and public participation in science (SOSM-SL323) som ordnades våren 2019 diskuterades vetenskapens roll i samhället, och deltagarna gjorde praktiska grupparbeten om liknande utmaningar i en global kontext.

Praktik och avhandlingar​​​​​​​
​​​​​​​
Centret för konsumentforskning välkomnar praktikanter. Vi uppmuntrar också studenter som planerar sina pro gradu- eller doktorsavhandlingar att kontakta oss och diskutera möjligheterna att hitta lämpliga forskningsämnen och handledare.

 • Ertiö, T, Kukkonen, I and Räsänen, P (2018) Social media activities in Finland: A population-level comparison. Convergence. https://doi.org/10.1177/1354856518780463
 • Ertiö,  T and Bhagwatwar, A  (2017).  Citizens  as  planners:  Harnessing  information  and  values  from  the  bottom-up.  International  Journal  of  Information  Management  Volume  37,  Issue  3,  June  2017,  Pages  111–113. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026840121630473X
 • Ertiö, T, Ruoppila, S and Thiel, S-K (2016). Motivations to use a mobile participation application. In Tambouris et al. (Eds.) Electronic Participation. Springer, 138-150. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-45074-2_11
 • Ertiö, T (2015). Participatory Apps for Urban Planning - Space for Improvement. Planning Practice & Research 30(3), 303-321. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02697459.2015.1052942
 • Kahma, N and Vase, S (2017). RRI in academic journals: barriers and drivers. In Luciano d’Andrea (ed.) Deliverable 1.1: Report on the Literature Review. FIT4RRII Fostering Improved Training Tools for Responsible Research and Innovation, pp. 94-109.
 • Kahma N and Matschoss, K (2017). The rejection of innovations? Rethinking technology diffusion and the nonuse of smart energy services in Finland. Energy Research & Social Science, 34(1), 27-36.
 • Kahma, N, Niva, M, Helakorpi, S and Jallinoja, P (2015). Everyday distinction and omnivorous orientation: An analysis of food choice, attitudinal dispositions and social background. Appetite, 96, 443-453.
 • Maunula,  G,  Ertiö,  T,  Blomqvist,  K  (2017).  Paradoxes  in  Crowdsourcing.  In  Hilb,  M.  (Ed.)  Governance  of  Digitization:  The  Role  of  Boards  of  Directors  and  Top  Management  Teams  in  Digital  Value,  99-107.  Bern:  Haupt  Verlag.   https://www.amazon.de/dp/3258080380/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_gOvjzbVEC08HR
 • Rask, M, Mačiukaitė-Žvinienė, S, Tauginienė, L, Dikčius, V, Matschoss, K, Aarrevaara, T and d’Andrea, L (2018). Public Participation, Science and Society: Tools for Dynamic and Responsible Governance of Research and Innovation. Routledge, London UK and New York, U.S.
 • Rask, M and Worthington, R (2015). Governing Biodiversity through Democratic Deliberation. Routledge, Abingdon, UK and New York, U.S.
 • Rask, M (2013). The tragedy of citizen deliberation – two cases of participatory technology assessment. Technology Analysis and Strategic Management, 25(1), p. 39-55.
 • Rask, M, Maciukaite-Zviniene, S and Petrauskiene, J (2012). Innovations in public engagement and participatory performance of the nations. Science and Public Policy, 39, p. 710-721.
 • Rask, M, Worthington, R and Lammi, M (2012). Citizen Participation in Global Environmental Governance. Earthscan/ Routledge, London, UK and New York, USA.