Nätverket Innokas försök visade att digital utrustning fungerar väl inom undervisning förutsatt att lärarna får handledning i användningen.

Läroplanen som togs i bruk 2016 krävde för första gången undervisning i kodning och mångsidig kompetens av finländska skolor. Lärarna i grundskolan ska nu utöver de traditionella ämnena även undervisa i samarbetsfärdigheter, projektarbete, problemlösning och andra färdigheter som kan vara viktiga i framtiden.

Nätverket Innokas som samordnas av Helsingfors universitet hjälper lärare undervisa i mångsidig kompetens med hjälp av digitala redskap såsom programmering och robotik. Nätverket ser programmering som en bra metod att främja kreativitet och öka studiemotivationen.

Programmeringsfärdigheter och förståelse av en programmerad miljö är redan i sig nödvändiga framtida färdigheter, eftersom samhället ständigt digitaliseras.

I det riksomfattande nätverkets verksamhet ingår att testa ny utrustning, presentera programvara för lärare, utbilda och instruera lärare samt forskning.

Ett pilotförsök som nätverket genomförde som företagssamarbete var ibruktagande av kortdatorn Micro:bit i skolorna. Micro:bit är en billig kortdator, mindre än ett bankkort, som tillverkas av Micro:bit Foundation. Datorn kan programmeras som sådan eller kombineras med andra material och annan utrustning.

Nätverket Innokas samlade i samband med försöket in forskningsdata om hur programmering lämpar sig för undervisning i mångsidig kompetens.

Så här uppkom resultaten: lärarna fick själva fundera ut användningssätten

Nätverket Innokas ordnande ett pilotförsök med Micro:bit våren 2017. Bland 150 sökande valdes 50 skolor runt om i Finland, från Helsingfors till Sevettijärvi. Från alla skolorna deltog två lärare, som lovade att dela med sig av sin kunskap i sina egna skolor och använda Micro:bit-datorerna på sina timmar. En del av deltagarna var klasslärare och en del ämneslärare.

Inför försöket deltog lärarna i en två dagar lång utbildning ledd av nätverkets experter med en bakgrund inom pedagogik. Lärarna fick lära sig grunderna i användningen av Micro:bit och innovationsfostran samt funderade på hur utrustningen kunde användas på de egna timmarna. Utbildningen erbjöd färdiga uppgifter, men lärarna fick även själva hitta på idéer för användningen av utrustningen. I slutet av utbildningen fick varje lärare tio kortdatorer att använda i sin klass.

Efter utbildningen använde lärarna utrustningen på sina timmar var och en på sitt eget sätt och skrev en rapport om sina erfarenheter på nätverkets blogg. Försöksperioden avslutades med en enkätundersökning för lärarna och deras elever. Forskarna inom nätverket samlade in data om hur väl programmering lämpar sig för undervisning i mångsidig kompetens och vilka erfarenheterna av användningen av Micro:bit var hos lärarna och eleverna.

Resultatet av försöket: Micro:bit bistår nu inlärning av och undervisning i mångsidig kompetens

Av enkäten bland de finländska deltagarna i pilotförsöket framgick att Micro:bit-datorerna lämpar sig som ett redskap för undervisning i mångsidig kompetens enligt både lärare och elever. I synnerhet eleverna anser att programmering är ett ämne som de vill lära sig mer om. Eleverna i grundskolan anser att det är roligt och viktigt att lära sig programmering i synnerhet med tanke på framtiden och arbetslivet. Det möjliggör bland annat utveckling av grupparbetsfärdigheterna och problemlösningsförmågan.

Utomlands har ibruktagandet av Micro:bit i en del fall misslyckats. Enligt nätverket Innokas projektkoordinator Laura Salo och ledare Tiina Korhonen har misslyckandena bland annat berott på att utrustningen har delats ut direkt till skolorna eller eleverna men att utbildning i användningen har saknats och lärarna har inte fått idéer för hur den kan användas som en del av undervisningen.  

Nätverkets försök visade att det finns en önskan om att undervisa i programmering och att lärarna har stor nytta av utrustningen då de får grundlig utbildning i användningen. Efter försöket har nätverket lagt fram Micro:bit-datorer som ett alternativ för utbildning i programmering. Nätverket utbildar vid behov lärare i användningen av kortdatorn och ser till att anvisningarna är uppdaterade.

Många lärare var nervösa för programmering före försöket och ansåg sig ha dåliga färdigheter. I och med försöket ökade dock lärarnas självsäkerhet och deras bedömning av det egna kunnandet steg med ett skolvitsord. Detta är en statistiskt betydande förändring. 

Tack vare företagssamarbetet med Micro:bit Foundation fick nästan 2 000 elever tillgång till en Micro:bit-dator. Efter försöket uppgav största delen av lärarna att de kommer att fortsätta använda Micro:bit. Nätverket Innokas har arrangerat fortbildning för dem och andra lärare.   

Annan utrustning som testats av nätverket är bland annat Lego-robotar, Bee-Bot, Blue-Bot, Arduino, Adafruit Gemma och GoGo Board. 
 

Nätverkets webbplats 

Nätverkets blogg (på finska)

Micro:bit Foundation

Tiina Korhonens undersökningar, projekt och aktiviteter

Daghemskonceptet tillhandahåller småbarnspedagogik som grundar sig på de senaste forskningsrönen.

 

Den finländska småbarnspedagogiken skiljer sig från den i de flesta andra länderna genom att man varken utvärderar barn eller tävlar på daghem. Målet inom småbarnspedagogiken är att omsorg, fostran och undervisning ska vara i balans för att rätten till en barndom utan prestationskrav ska kunna garanteras. Tanken är att barnen lär sig bäst genom lek.

Till exempel tidskriften The Economist har bedömt den finländska småbarnspedagogiken som bäst i världen. Enligt deras bedömningsgrupp satsar man på barnomsorg i Finland och barns utveckling och fostran anses ha högsta prioritet.

Ett sådant förhållningssätt och finländskt utbildningskunnande är eftertraktat ute i världen.

Utmaningen med utbildningsexport är att enskilda spel, böcker, appar eller ens utbildnings- och konsultationsprojekt inte kan leverera den finländska modellen som en praktisk erfarenhet.

HEI Schools som grundats vid Helsingfors universitet har skapat och produktifierat ett barnomsorgskoncept utifrån pedagogisk forskning om hur barn lär sig och hur lärare ska utbildas.

Så skapas resultat: pedagogik och design hand i hand

Målet med HEI Schools är att ge så många barn som möjligt ute i världen tillgång till småbarnspedagogik av hög kvalitet. Konceptet förenar pedagogik, design och en licensbaserad kommersiell modell.

I konceptet ingår ett beprövat material som hjälper att följa läroplanen, en genomtänkt lärmiljö, utbildning till lokala lärare samt pedagogiskt och operativt stöd till de deltagande daghemmen.

På daghem som byggs enligt konceptet används naturmaterial, ljus, enkel funktionalism enligt den nordiska formgivningstraditionen och design som tar hänsyn till barnets perspektiv. Arkitekter medverkar alltid i planeringen av lokalerna.

På daghemmen följer man den finländska läroplanen och ett förhållningssätt som bidrar till barnets utveckling som helhet.

I Finland används den så kallade educare-modellen som i lagen om småbarnspedagogik definieras som en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn. Educare-modellen bygger på en kombination av lek, omvårdnad och undervisning, och färdighets- och konstämnena spelar en viktig roll. Därutöver får barnen utveckla sina akademiska och socioemotionella färdigheter.

Licensmodellen innebär att verksamheten ute i världen inte drivs av finländska experter, utan experterna hjälper de lokala aktörerna att driva daghem enligt den finländska modellen.

En av företagets grundare, Lasse Lipponen, är professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet. Helsingfors universitet är också en av de grundande delägarna i HEI Schools.

Innovationsservicen vid Helsingfors universitet, Helsinki Innovation Services (HIS), hjälper forskarna med kommersialisering av tjänster.

Undersökningens konsekvens: HEI Schools-konceptet utvecklades till en komplett daghemsupplevelse

HEI Schools håller på att utvidgas till flera nya länder. Det första daghemmet öppnades i Baotou i Kina hösten 2017. År 2018 slog HEI Schools upp dörrarna i kinesiska Guangzhou och i Melbourne, Australien. Nya daghem är på gång i Shanghai och Chengdu i Kina samt i Saudiarabien och Kuwait.

HEI Schools har fått priset som ett av de mest inspirerande utbildningsprojekten i världen på HundrED Innovation Summit. 

 

Professor Lasse Lipponens projekt, publikationer och aktiviteter

Läs mer om HEI Schools