Le­gi­ti­ma­tion av ut­länds­ka far­ma­ceut och pro­vi­sor ex­a­mi­na i Fin­land

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira beviljar på ansökan rätt att utöva yrket som legitimerad farmaceut eller provisor.

Sökande som har avlagt en examen i farmaci i ett annat land än Finland måste ansöka hos Valvira om rätt att utöva yrket som legitimerad farmaceut eller provisor. Farmaceutiska fakulteten ger utlåtande om en utländsk examens motsvarighet endast i de fall där ansökan kommer via Valvira.

Villkor för bedömningen av en utländsk examens motsvarighet är dessutom att

  • den sökandes examen har avlagts vid ett universitet eller en högskola
  • den sökande har ett intyg över kunskaper i finska eller svenska

Ytterligare information ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården