Dekaner

Dekanus leder fakultetens verksamhet och ansvarar för att fakultetens uppgifter sköts på ett resultatrikt, ekonomiskt och effektivt sätt. Dekanus svarar i sista hand för fakultetens undervisning, forskning och samverkan med samhället samt fakultetens personal och ekonomi.

Dekanus beslutar efter att ha hört fakultetsrådet om antalet prodekaner, deras uppgifter och valet av dem samt om prodekanus som ställföreträdande dekanus.

Fakultetsrådet är ett förvaltningsorgan på fakultetsnivå med ett flertal medlemmar. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens målprogram.

Prodekanus Mia Sivén

 

Prodekanus Yvonne Holm