Donationer till fonder, jubileumsinsamlingar och testamenten - välj ditt sätt

Varje donation är ett viktigt tillskott till de sammanlagda donationsmedlen och ett viktigt stöd för forskarna och studenterna. Universitetet placerar donationsmedlen tryggt och ser till att de stöder vetenskap och studier i flera decennier. De äldsta fonderna som fortfarande delar ut stipendier inrättades på 1700-talet.

Som vår donator är du med i universitetets gemenskap och prenumerant på vår Thinkletter-nyhetsbrev där vi berättar om universitetets aktuella nyheter, evenemang och donationsmedlens betydelse. Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden. Donatorer som har donerat 1000 euro eller mera bjuder vi in till Giraffklubben. Du kan bli medlem av Giraffklubben även som en månatlig donator.

Du får också mer information per telefon, 029 41 21650, eller e-post, lahjoittajasuhteet(a)helsinki.fi.

Alla privata donationer till universitetets donationsfonder stöder en stark, internationell och mångvetenskaplig grundforskning. 

Vi bjuder in alla som har donerat 1 000 euro eller mer till Giraffklubben, som ger insyn i vetenskapens värld. Också donatorer som fördelar sin donation på flera månader bjuds in i Giraffklubben. 

  • Med 1 000 euro donerar du ett stipendium till en begåvad student inom ett valfritt vetenskapsområde. Ett permanent stipendium kan inrättas med ett kapital på 25 000 euro.
  • Med 45 000 euro donerar du en heltidsanställning för ett år för en ung forskare. En doktorandanställning för 4 år kan inrättas med en donation på 180 000 euro.
  • Med en donation på minst 2 500 euro kan man inrätta resestipendier för studenter och doktorander. Resestipendier främjar internationalisering. Ett permanent resestipendium kan inrättas med en donation på 65 000 euro.

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd RA/2020/737, beviljat av Polisstyrelsen 18.6.2020. Tillståndet gäller i hela landet med undantag av Åland. De insamlade medlen används till att stödja de uppgifter som anges i §2 i universitetslagen (558/2009). Helsingfors universitet ansvarar för insamlingen. 

Med en donation på 3,4 miljoner euro kan man inrätta en donationsprofessur som kan öppna dörren till ett nytt vetenskapsområde. Att inrätta en donationsprofessur är en investering i ett viktigt vetenskapsområde i framkanten eller ett sätt att skapa ett nytt forskningsområde. En permanent professur kan inrättas med en donation på 3,4 miljoner euro. Professuren namnges tillsammans med donatorn. Lönekostnaderna och andra kostnader för professuren täcks med den årliga avkastning som fonden ger. Med en donation på 600 000 euro kan man inrätta en femårig professur.

Donatorn och universitetet fastställer tillsammans området för professuren. Universitetet utser professorn. Exempel på donationsprofessurer är professuren i facklitteratur och professuren i rysk energipolitik.

En födelsedag, en examen eller en pensionering kan göras minnesvärd genom att styra gåvorna till någon av Helsingfors universitets fonder. Gratulanternas gåvor främjar forskning eller studenter inom en vetenskapsgren som är viktig för jubilaren, antingen via en fond som donatorn grundar eller via en redan befintlig fond.

Helsingfors universitets fonder tar årligen emot flera jubileumsinsamlingar. Beloppet som samlas in kan styras direkt till ett befintligt insamlingsändamål, eller användas för att inrätta en fond som donatorn namnger och som stöder ett vetenskapsområde som är viktigt för donatorn.

Bekanta dig med hur man stöder en jubileumsinsamling >>

En donation genom ett testamente är ett utmärkt sätt att göra något verkligt betydelsefullt av sin kvarlåtenskap. När universitetet tar emot en testamentsdonation förbinder det sig att följa donatorns vilja som uttrycks i testamentet. De testamenterade medlen fonderas i en fond som donatorn namnger och reglerna för fonden görs upp enligt testamentet. Universitetets experter står till förfogande när målet för testamentet bestäms.

Helsingfors universitet har under de senaste åren tagit emot flera betydande testamentsdonationer, det sammanlagda värdet är flera miljoner euro.

Bekanta dig med hur man gör en testamtentsgåva >>

Du kan också stödja forskning och studier genom att göra en återkommande donation. Donationerna används till att stöda Helsingfors universitet forskning, undervisning och samhällelig växelverkan.

Hur? Skapa ett regelbundet betalningsuppdrag på din webbank. Ange Helsingfors universitet som betalningsmottagare FI15 1660 3001 0767 70, Nordea NDEAFIHH som kontonummer. I meddelandefältet kan du ange ditt namn och projekt eller fond du önskar stöda.

Med en namngiven fond kan du ge ett bestående stöd för en sak som ligger dig nära hjärtat. Universitetet inrättar en fond som namnges enligt donatorns önskemål och som ger en fast årlig avkastning, t.ex. 5 procent. Fondens syfte fastställs i regler som universitetet och donatorn gör upp tillsammans. En förvaltningsnämnd som utses för fonden delar ut avkastningen.

Namnfonder kan inrättas av privatpersoner och organisationer, och de kan inrättas som självständiga fonder, eller som fonder knutna till en vetenskapsfond eller en kombinationsfond. En självständig namnfond måste ha ett kapital på minst 200 000 euro och fonder som inrättas i samband med en vetenskapsfond ska ha ett kapital på minst 2 000 euro. 

Under åren 2015-2017 har det inrättats mer än 30 nya namngivna fonder som hör till Helsingfors universitets donationsfonder.

 

Bland Helsingfors universitets donationsfonder finns nio vetenskapsfonder och tiotals andra fonder som stöder forskningen, undervisningen och studierna inom universitetets alla vetenskapsområden. Donationer kan styras till en vetenskapsfond och signalera en vilja att stödja ett visst forskningsområde eller forskningsprojekt. Donationer kan fonderas eller styras till ett projekt.

En donator kan bestämma att donationen ska användas på en gång eller över en viss tid för ett ändamål som donatorn väljer, t.ex. ett projekt eller för att skaffa utrustning. Du kan stödja Helsingfors universitets biblioteks anskaffning av e-resurser, tidskrifter eller kurslitteratur genom att delta i kampanjen Donera en kursbok eller t.ex. stödja Naturhistoriska centralmuseets arbete för den biologiska mångfalden >>

 

Materialdonationer spelar en viktig roll för kompletteringen av bibliotekens och museernas samlingar. Privatpersoners, företags och organisationers materialdonationer kompletterar på ett fint sätt universitetets samlingar, stöder forskningen och undervisningen och främjar utställningsverksamheten. Nationalbiblioteket och museerna tar gärna emot lämpliga böcker, material och samlingar. Även små donationer kan vara ovärderliga ur ett universitetshistoriskt perspektiv eller med tanke på samlingarnas tillväxt. 

Mammutfamiljen i Naturhistoriska centralmuseets utställning Förändring i luften är t.ex. en donation av föreningen Istiden, som har gjort modeller i naturlig storlek av mammutar, ullhåriga noshörningar och jättehjortar. Experter vid Helsingfors universitet har hjälpt till med att skapa modellerna.

– De djur som visas på Naturhistoriska museets utställning skulle ursprungligen visas på en utställning om istiden i Finland som planerades i Östersundom i Sibbo, berättar John Hartwall, ordförande för föreningen Jääkausi ry – Istiden rf.