Ledning

Auli
Toom
professor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Pro­fes­so­rer

KP
Kirsi
Pyhältö
professor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Sari
Lindblom
rektor
Universitetets ledning
Vetenskapsgren Psykologi, Pedagogik

Administration

Bettina
Lindfors
utbildningsplanerare
Undervisnings- och studentservice

Antero
Salminen
planerare
Undervisnings- och studentservice

 

Vilhelmiina
Harju
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Elina
Ketonen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Psykologi

Anna
Parpala
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Psykologi, Pedagogik

Rami
Ratvio
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Socialgeografi och ekonomisk geografi

LT
Lotta
Tikkanen
forskardoktor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Päivi
Virtanen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

HumPeda-tiimiin tehtävänä on tukea humanistista ja teologista tiedekuntaa sekä Kielikeskusta ja tiedekuntien koulutusohjelmia koulutussuunnittelussa ja opetuksen kehittämishankkeissa. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmien tukena toimimme me kaikki, Heini Lehtonen vastaa lisäksi Kielikeskuksen ja Tarja Tuononen teologisen tiedekunnan pedagogisesta tuesta. Tutkimme muun muassa kaksikielisiä tutkintoja ja monikielisyyttä yliopistoyhteisössä, yliopiston kansainvälistä toimintaympäristöä, oppimisen ja opetuksen tiloja, oppimisen arviointia erilaisista näkökulmista, akateemisten asiantuntijataitojen kehittymistä ja niiden oppimisen tukemista sekä kielten opiskelijoiden motivaatiota.

 

HA
Henrika
Anttila
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

HL
Heini
Lehtonen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

Tarja
Tuononen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Psykologi

Viikin kampuksella tutkimme oppimista ja opetusta Life Science alueella ja annamme tutkimukseen perustuvaa yliopistopedagogista opetusta. Viikissä tehdään yliopistopedagogista tutkimusta moniin keskeisiin kasvatustieteiden tutkimustraditioihin pohjautuen, kuten oppimisen arviointiin ja sen kehittämiseen, asiantuntijuuden kehittymiseen, käsitteelliseen muutokseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Keskeisiä tutkimusprojekteja ovat asiantuntijuuden kehittymiseen Life science aloilla keskittyvä CELLS-projekti sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen keskittyvä WELLS-projekti. Hyödynnämme tutkimuksessa ja opetuksen kehittämisessä monimetodisia lähestymistapoja kuten virtuaalisia oppimisympäristöjä ja psykofysiologisia mittauksia.

Linkki Viikkipeda-tiimin sivuille: Viikkipeda – Viikin kampuksen pedagogiset yliopistonlehtorit (helsinki.fi)

Pidämme kampuksella pedagogisia kursseja opettajille. Järjestämme myös joka toinen perjantai Päivystävä pedagogi -tapaamisia, joissa tarjoitaan tukea opettajille ja tutkijoille sekä keskustellaan erilaisista teemoista. Teemme myös keskeisesti yhteistyötä kampuksen koulutusohjelman johtajien, opetusvaradekaanien ja muiden opettajien kanssa.

 

Henna
Asikainen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

NK
Nina
Katajavuori
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Övrig naturvetenskap, Farmaci

Ilona
Södervik
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi

Tuemme lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmia tutkimusperustaisessa opetuksen kehittämisessä ja tarjoamme pedagogista koulutusta Meilahden kampuksella. Järjestämme yhteistyössä koulutusohjelmien, kampuksen Opettajien akatemian jäsenten ja verkkopedagogiikan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisia pedagogisia tapahtumia ja vuosittaisen Opetuksen päivän. Osallistumme aktivoivien oppimismenetelmien, digitaalisten oppimisympäristöjen, mobiilioppimisen ja sähköisen arvioinnin tutkimusperustaiseen kehittämiseen ja jalkauttamiseen kampuksella. Teemme tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden kanssa tutkimusta, ohjaamme väitöskirjoja ja tutkielmia opetukseen ja oppimiseen liittyvistä aiheista, kuten digitaalisesta oppimisesta ja sähköisestä arvioinnista, vuorovaikutustaidoista, opiskelijoiden hyvinvoinnista. Olemme aktiivisia toimijoita kansallisissa ja kansainvälisissä lääketieteen koulutusta koskevissa seminaareissa ja konferensseissa (mm. AMEE konferenssi).

Lisätietoja pedagogisista tapahtumista löydät Medipedan sivuilta.

 

 

EP
Eeva
Pyörälä
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Sociologi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Milla
Räisänen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Psykologi

Kumpulan kampuksella toimiva Science Peda –tiimimme tutkii oppimista ja opetusta laajasti yliopistokontekstissa sekä antaa yliopistopedagogista opetusta. Tuemme matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilökuntaa pedagogisessa kehittymisessä sekä tiedekuntaa ja koulutusohjelmia koulutussuunnittelussa ja opetuksen kehittämishankkeissa. Työskentelemme yhteistyössä tiedekunnan opetuksesta vastaavan varadekaanin, opintoasiainpäällikön sekä koulutusohjelmien ja opintopsykologien kanssa. Tiimiimme kuuluu myös verkko-opetuksen koordinaattori. Yliopistopedagogisen koulutuksen lisäksi järjestämme tiedekunnassa pedagogisia tilaisuuksia ja lyhytkoulutuksia, kuten digipedagogiset pop-up -sessiot kerran kuussa. Tutkimme muun muassa oppimisen arviointia, opetuksen digitalisaatiota, opiskelijoiden hyvinvointia, globaaleja kompetensseja sekä oppiaineet ylittävää integrointia.  

Lisätietoja SciencEd–blogista.

 

VK
Veera
Kallunki
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Fysik

Liisa
Myyry
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Samhällsvetenskaper, Socialpsykologi, Pedagogik

Anne Haarala-Muhonen, Heidi Hyytinen, Päivi Kinnunen ja Åsa Mickwitz työskentelevät keskustakampuksen SosPeda -tiimin pedagogisina yliopistonlehtoreina. Vastuutiedekuntiamme ovat oikeustieteiden, valtiotietieteiden, kasvatustieteiden, sekä Svenska social- och kommunalhögskolan (Socokom). Teemme näihin tieteenaloihin liittyvää opetuksen ja oppimisen monimenetelmällistä tutkimusta. Tutkimusteemojamme ovat muun muassa oppimisen lähestymistavat, opintojen eteneminen, osaamisen arviointi, asiantuntijuuden kehittyminen, kriittinen ajattelu ja pedagoginen johtaminen. Teemme vahvaa tutkimusyhteistyötä muiden HYPE:n pedatiimien ja Helsingin yliopiston tutkijoiden sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa. Yksi tehtävämme on opetus- ja tutkimushenkilökunnan pedagoginen koulutus. Tarjoamme koulutusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä järjestämme keskustakampuksella työpajoja tiedekuntien opettajille. Pedagogisen koulutuksen tavoitteena on tukea opettajien asiantuntijuutta opetuksessa. Ohjaamme myös yliopistopedagogia opinnäytetöitä. Osallistumme vastuutiedekunnissa opetuksen ja oppimisen kehittämiseen ja annamme koulutusohjelmille pedagogista tukea. Pedagogisen tutkimuksen avulla kehitetään koulutusohjelmien tuen muotoja ja opetus- ja opiskelumenetelmiä, jotka edistävät opiskelijoiden itsenäistä ja kriittistä ajattelua ja tukevat heidän asiantuntijaksensa kehittymisen prosessiaan. 

 

AH
Anne
Haarala-Muhonen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Heidi
Hyytinen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

PK
Päivi
Kinnunen
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Åsa
Mickwitz
universitetslektor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Pedagogik

DC
Dragana
Cvetanovic
projektplanerare
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Språk och litteratur

Liyuan E

LIYUAN E
DOKTORAND
liyuan.e@helsinki.fi
+358-466853969

Neea
Heinonen
doktorand
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

TK
Tomi
Kiviluoma
tekniskt biträde
Avdelningen för pedagogik

Katri
Kleemola
doktorand
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Psykologi

Sami
Löfgren
projektplanerare
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Laura Mendoza

LAURA MENDOZA
DOKTORAND
laura.mendoza@helsinki.fi

 

LP
Laura
Pylväs
forskardoktor
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik

Kristiina
Räihä
doktorand
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Hälsovetenskap, Pedagogik

Tiago
da Silva Carvalho
doktorand
Avdelningen för pedagogik
Vetenskapsgren Pedagogik, Språkvetenskaper

No profile picture of HYPE member

XUEWEI WANG
DOKTORAND
xuewei.wang@helsinki.fi

 

Yufan Yin

YUFAN YIN
DOKTORAND

yufan.yin@helsinki.fi

International Scientific Advisory Board (SAB) for the Centre for University Teaching and Learning will support the Centre and its Director in the core operations – research on university teaching and learning and research-based development of teaching – and strategic development. The role of the SAB is advisory: to bring outside perspectives to the core tasks of the Centre, make suggestions for the development of the Centre and to provide support in strategic decisions. The SAB will communicate its recommendations in the annual report, which will be prepared after the annual meeting.

Mem­ber of The In­ter­na­tio­nal Scien­ti­fic Ad­vi­so­ry Board for the 2021–2025 term