Olika studiemöjligheter

För att få studera måste du ha studierätt för de aktuella studierna. Det går att studera vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten även utan studierätt för avläggande av examen! Det är möjligt att avlägga sk. fristående studier i enskilda studieperioder eller studiehelheter eller om du studerar vid en annan finländsk högskola kan du genom den sk. flexibla studierätten (JOO-studierätt) komma och studera ämnen som du kan inkludera i den examen som du avlägger vid din egen läroanstalt. Studerande vid utländska universitet kan komma för att studera via utbytesprogram.

PRIN­CI­PER FÖR AVLÄGGAN­DE AV FRI­STÅEN­DE STU­DI­ER VID BIO- OCH MILJÖVE­TEN­SKAP­LI­GA FA­KUL­TE­TEN

Studierätt att genomföra fristående studier kan beviljas sökande som avlagt en högskoleexamen före ansökningstidens utgång och som inte är inskriven som studerande i någon högskola i det skede då den eventuellt beviljade studierätten träder i kraft. 

Rätt att genomföra enstaka studieavsnitt eller studiehelheter kan sökas av:

  • Personer som avlagt högskoleexamen vid ett annat universitet, yrkeshögskola eller läroanstalt för att komplettera sin examen eller höja sin professionella kompetens. Till ansökan ska bifogas en kopia av examensbetyget och ett studieregisterutdrag samt en redogörelse för syftet och målsättningen med de fristående studierna.
  • Personer i arbetslivet som önskar höja sin yrkeskompetens eller skaffa sig yrkeskompetens. Till ansökan ska bifogas ett intyg av arbetsgivaren eller en motsvarande motiverad redogörelse för hur studierna förbättrar yrkeskompetensen.
  • Personer som arbetar med forskning och vill höja sin vetenskapliga kompetens. Till ansökan ska bifogas en utredning över hur studierna förbättrar den vetenskapliga kompetensen av forskningsgruppens ledare eller en motsvarande person.

Rätt att genomföra fristående studier beviljas inte för examensstuderande vid ett annat universitet. Studerande vid finländska högskolor kan söka om studierätt via JOO-avtalen eller via skilda studentutbytesavtal som utbildningsprogrammet ingått med sökandes "hem"högskola. Studerande som avlägger examen utomlands kan söka via högskolornas studentutbytesavtal och -program.

Rätt att genomföra fristående studier beviljas inte om det är möjligt att genomföra studierna vid Helsingfors universitets öppna universitet. Undervisningen vid Öppna universitetet genomförs enligt fakultetens examensfordringar och den motsvarar undervisningen som ges vid fakulteten. 

Rätt att avlägga fristående studiern beviljas inte till studieavsnitt som listats i denna förteckning (på finska):

Till ämnes- och klasslärarutbildningen i biologi ordnas också en skild ansökan, för mer information läs i instruktionerna för studerande.

AN­SÖ­KAN TILL FRI­STÅEN­DE STU­DI­ER

Den som vill ansöka om rätt att genomföra fristående studier fyller i en elektronisk ansökan. Ansökningarna behandlas 2 gånger per läsår. Ansökningstiden år 2021 är 1.4. - 15.4. kl. 15.00 (till studier som genomförs följande hösttermin eller följande läsår) och 1.10. – 15.10. kl. 15.00 (till studier som genomförs följande vårtermin)

Beslut och studierättens giltighetstid
Dekanus beslutar om beviljandet av studierätt efter att ha hört utbildningsprogrammets/studieavsnittets eller studiehelhetens ansvarsperson. Vid behandlingen av ansökningarna om studierätt till fristående studier beaktar man undervisningsresurserna och de redogörelser och motiveringar samt förkunskaper och färdigheter den sökande har inklusive sökandens tidigare studier och vitsordsnivå. Studierätt för fördjupade studier beviljas i regel inte innan grund- och ämnesstudierna är genomförda. Studierätten beviljas för två läsår åt gången och studirätten börjar följande termin efter ansökningstiden (höstterminen börjar 1.8. och vårterminen börjar 1.1.). Sökande kan av motiverade skäl ansöka om att studierätten börjar före följande termins start. Om en studerande inte hinner genomföra studierna inom utsatt tid men vill fortsätta studierna måste han eller hon ansöka om rätt att genomföra fristående studier på nytt under ansökningstiden. Om studierätten beviljas på nytt måste den studerande också betala avgiften på nytt.  

Sökanden meddelas via e-post om beslutet före utgången av juni månad (vårens ansökningstid) och före utgången av november månad (hösten ansökningstid).

AV­GIF­TER SOM TAS UT FÖR GE­NOM­FÖ­RAN­DE AV FRI­STÅEN­DE STU­DI­ER

Fristående studier är avgiftsbelagda: 15 € / studiepoäng (sp) då studiernas omfattning är 1-35 sp och 10 € / sp då studiernas omfattning är 36-60 sp. Avgift tas ut för undervisningsarrangemang, läromedel och andra kringtjänster, inte för undervisning och tentamina. Avgiften betalas innan studierna börjar. Anvisningarna sänds till sökande i samband med beslut om beviljande av studierätt. Avgiften återbetalas inte ifall sökande låter bli att avlägga de studier hen beviljats studierätt till.

Fristående studierätt till ämneslärarutbildningen är avgiftsfri
I ämneslärarutbildningen ingår studier i undervisningsämnet, vilka hör till utbildningen för ämneslärare; dessa studier främjar ämneskompetensen i ett läroämne som ingår i undervisningen i den grundläggande utbildningen, gymnasiet eller någon annan utbildning. Dessa studier är avgiftsfria.

Alla finländska universitet har ingått avtal om flexibel studierätt (JOO-studierätt). Avtalet ger grundexamens- och forskarstuderande rätt att i sin examen inkludera studier vid ett annat finländskt universitet. JOO-studierna är avgiftsfria. Den studerande måste vara anmäld som närvarande vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och genomföra studier vid ett annat universitet.

Syftet med flexibel studierätt är att utvidga universitetets (hemuniversitetets) studieutbud, utöka valmöjligheterna och stöda studiegången. För de studerande erbjuder den flexibla studierätten en möjlighet att foga lämpliga studier från andra universitet till sin examen och att utnyttja andra universitets experter och specialområden för sina studier.

JOO-an­sö­kan

Aktuell information om fakultetens studieutbud finns på kurssidorna. Aktuell information om undervisningen finns också i Sisu, där du kan söka kurser t.ex. med kursens namn, förkortning eller kurskoden. Du kan bläddra i Sisu och på kurssidorna utan att vara registrerad/inloggad användare.