Jobba hos oss

Vill du arbeta i ett internationellt vetenskapssamfund vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten?

Den som söker en undervisnings- och forskningsanställning vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten ombeds följa anvisningarna nedan om universitetsportföljen och bedömning av undervisningsförmågan.

Ansökan om docentur

Se också Helsingfors universitets anvisningar och lediga platser:

Universitetsportfolio är ett sammandrag som liknar en vetenskaplig rapport. Författaren dokumenterar i sin universitetsportfolio sin professionella kompetens och betraktar sitt akademiska arbete (forskning, undervisning, administration och annat arbete) som en helhet.

Universitetsportfolio passar till självvärdering, utveckling och dokumentering av arbetet och till värdering i tjänsteansökningar av lärotjänster och fastställning av löneklasser. Den innehåller historik om det egna arbetet, handlingsfilosofi, alster, framtidsplaner, feedback och självvärdering. Universitetsportfolio kan användas som verktyg i utvecklingssamtal och i precisering av arbetsgemenskapens arbetsfördelningar.

Se ramen for universitetsportföljen

Be­hö­rig­hets­krav som gäl­ler un­der­vis­nings- och forsk­nings­per­so­na­lens un­der­vis­nings­för­må­ga

Enligt instruktionen för Helsingfors universitet förutsätts den som anställs som professor ha förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten. Av en biträdande professor (tenure track) krävs den undervisningsförmåga som anställningen förutsätter. Av den som anställs som universitetslektor förutsätts förmåga att meddela högklassig, på forskning baserad undervisning och förmåga att vara handledare för examensarbeten. Av den som anställs som forskardoktor krävs den undervisningsförmåga som behövs i anställningen, och av en universitetslärare krävs erfarenhet av undervisning. Den som ansöker om docentur ska ha god undervisningsförmåga.

Vid be­döm­ning­en av un­der­vis­nings­för­må­gan (pe­da­go­gis­ka me­ri­ter) be­ak­tas föl­jan­de del­om­rå­den:

  • pedagogisk utbildning
  • erfarenhet av undervisning
  • förmåga att producera läromedel
  • andra meriter som förvärvats i undervisningsverksamhet och
  • vid behov ett undervisningsprov.