Docentur

Titeln docent är ett tecken på att den som har beviljats titeln har djupgående kunskaper inom sitt område, god undervisningsförmåga och förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Den som ansöker om titeln docent ska göra det i god tid eftersom ansökningsprocessen från att ansökan lämnas in tills att titeln beviljas tar flera månader i anspråk. Att beviljas titeln docent innebär inte att man ingår ett anställningsförhållande med universitetet.

Enligt 89 § i universitetslagen (558/2009) kan ett universitet på ansökan bevilja titeln docent. Enligt 52 § i universitetets instruktion den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga kan beviljas titeln docent av kanslern. En docent kan medverka i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av examensarbeten samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt.

Fakulteten önskar att den som ansöker om titeln docent förhandlar med den ämnesansvariga innan han eller hon lämnar in sin ansökan. I en diskussion med den ansvariga personen kan man preliminärt kartlägga den sökandes meritering och fakultetens docenturpraxis.

Ämnesansvariga inom forskningsprogrammen:
Forskningsprogrammet för ekosystem och miljö
- Universitetslektor Sirkku Manninen (stadsekosystem och -miljö)
- Professor Heikki Setälä (miljöekologi)
- Professor Jukka Horppila (insjöekosystem och -miljö)
- Professor Sakari Kuikka (marine environment and governance)
- Professor Atte Korhola (arktiska ekosystem och arktisk miljö)
- Professor Sirkku Juhola (samhällsvetenskaplig miljövetenskap)

Forskningsprogrammet för organism- och evolutionsbiologi
- Professor Kurt Fagerstedt (djurekologi)
- Universitetslektor Johannes Enroth (växtsystematik)
- Biträdande professor Anna-Liisa Laine (växtekologi)
- Universitetslektor Mikael Brosche (växtfysiologi och -molekylärbiologi)

Forskningsprogrammet för molekylära och integrativa biovetenskaper
- Professor Kari Keinänen (biokemi och bioteknik)
- Professor Sarah Butcher (mikrobiologi)
- Professor Juha Voipio (fysiologi och neurovetenskap)
- Professor Juha Partanen (genetik)

Områdena för docenturen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten (PDF)

Instruktionen för Helsingfors universitet förutsätter att fakultetsrådet inhämtar utlåtanden hos minst två sakkunniga om den persons vetenskapliga meriter som söker docentur, om detta inte av särskilda skäl anses onödigt. Enligt fakultetsrådets riktlinje ska båda sakkunniga vara fakultetsexterna. Om den sökandes vetenskapliga kompetens tidigare har konstaterats i samband med ansökan till en professur på området för docenturen vid Helsingfors universitets Bio- och miljövetenskapliga fakultet, behövs inte sakkunnigutlåtanden särskilt för utnämningen till docent. Fakultetens pedagogiska nämnd ska ge ett utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga. Om fakultetsrådet konstaterar att den sökande uppfyller de föreskrivna fordringarna för utnämning till docent, gör rådet en framställning hos kansler om utnämning av honom eller henne till docent.

Universitetets undervisnings- och examensspråk är finska och svenska. I enlighet med den anvisning av 18.2.2010 som universitetets kansler gett till fakulteterna förutsätts docenter ha de språkkunskaper som krävs av universitetets undervisnings- och forskningspersonal. Bestämmelser om de språkkunskaper som krävs av den som sköter undervisningsuppgifter vid ett universitet finns i universitetsförordningen (770/2009). Enligt denna ska den som ansöker om titeln docent behärska det språk på vilket han eller hon undervisar (finska eller svenska). Den som utnämns till docent ska dessutom ha minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i båda inhemska språken. Behärskande av språkkunskaper säkerställs utifrån ansökningshandlingar och ett eventuellt undervisningsprov. Som undervisningsspråk för den som ansöker om titeln docent betraktas det språk på vilket ansökan har inletts. En docent kan även meddela undervisning på andra språk.

Om en utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska ansöker om docentur, kan han eller hon utan separat ansökan beviljas dispens från de språkkunskaper i finska och svenska som anges i universitetsförordningen. Fakultetsrådet föreslår att dispens beviljas när det gör sin framställning till kansler om den sökandes utnämning till docent.

Vetenskaplig kompetens

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten förutsätter att den som utnämns till docent ska ha sådan vetenskaplig produktion på området för docenturen som till sin vetenskapliga betydelse motsvarar minst två goda doktorsavhandlingar. Den sökande förutsätts även kunna visa att han eller hon har skapat sig en självständig forskarkarriär eller egen forskningsprofil och aktivt fortsätter sin forskning.

Fakulteten önskar att de anlitade sakkunniga i sina utlåtanden så entydigt som möjligt anger hur ovannämnda krav uppfylls och om den sökande är kompetent på det ansökta området. Sakkunnigutlåtandena ska vara tillräckligt detaljerade och innehålla en analys av den sökandes vetenskapliga produktion.

Undervisningsförmåga

De som söker en docentur vid fakulteten bedöms med avseende på undervisningsförmåga på grundval av de bedömningskriterier för undervisningsförmågan (pdf) som fakultetsrådet antagit.

Fakultetens pedagogiska nämnd ger ett skriftligt utlåtande om undervisningsförmågan hos den som ansöker om docentur. I bedömningen av undervisningsförmågan ingår ett undervisningsprov. Undervisningsprovet bedöms enligt de kriterier som godkänts av fakultetsrådet. God undervisningsförmåga som krävs av en docent vid fakulteten förutsätter att undervisningsprovet i sin helhet visar minst god nivå enligt bedömningskriterierna.
Se anvisningarna för undervisningsprovet (pdf).

Beviljandet av titeln docent behandlas i regel två gånger i fakultetsrådet.

Vid det första tillfället anmäls ärendet för kännedom och de sakkunniga utses. Den ansvariga personen eller professorn för läroämnet i fråga föreslår de sakkunniga. Båda sakkunniga ska vara fakultetsexterna. Ifall docenturens område är nytt (dvs. det finns inte någon docentur inom detta område vid institutionen), ska den ansvariga personen för läroämnet ge fakulteten en redogörelse för benämningen av docenturen och en motivering till användningen av denna benämning.

Efter att positiva sakkunnigutlåtanden har kommit in vidarebefordrar fakulteten dem till fakultetens pedagogiska nämnd. I regel ber pedagogiska nämnden undervisningsprov av den sökande. Provföreläsningen är offentlig. Pedagogiska nämnden ska informera om föreläsningen i tillräckligt god tid så att alla intresserade kan delta. Provföreläsningens längd är ca 25–30 minuter. Ämnet ska vara sådant att åhörarna skulle kunna vara studerande på området och att ämnet kan tänkas ingå i en föreläsningsserie som hör till undervisningen inom det aktuella området. Föreläsaren kan ta hjälp av anteckningar, som emellertid endast får omfatta en disposition för föreläsningen och oundgängliga sifferuppgifter. Provföreläsaren får utnyttja sedvanliga pedagogiska hjälpmedel. Pedagogiska nämnden lämnar en bedömning av undervisningsprovet i enlighet med kriterier för undervisningsprovet som fakultetsrådet fastställt. Därefter lämnar nämnden ett utlåtande till fakulteten där sökandes undervisningsförmåga har bedömts som helhet. Ytterligare information om bedömningen av undervisningsförmågan vid Bio-och miljövetenskapliga fakulteten.

Pedagogiska nämnden kan också ge utlåtande om den sökandes undervisningsförmåga utan att han eller hon avkrävs undervisningsprov. Då ska universitetsportfolion vara så pass detaljerad att pedagogiska nämnden kan med hjälp av den tillförlitligt bedöma att den sökandes undervisningsförmåga i sin helhet håller god nivå i enlighet med de bedömningskriterier för undervisningsförmåga som fakultetsrådet har godkänt. Även i situationer där den som ansöker om docentur nyligen har gett ett undervisningsprov i samband med tillsättandet av en undervisningsuppgift vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, eller om han eller hon tidigare har arbetat en längre tid i fakultetens undervisningsuppgifter, kan pedagogiska nämnden sluta sig till att ge utlåtande enbart utifrån universitetsportfolion.

Vid den andra behandlingen avgör fakultetsrådet om den sökande har den vetenskapliga kompetens och goda undervisningsförmåga som krävs av en docent och gör därefter en framställning om utnämning till docent hos kansler. Vid den andra behandlingen ska också konstateras om den sökandes språkkunskaper uppfyller fordringarna i förordningen. För en utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska och som ansöker om docenttitel, föreslås i detta sammanhang dispens från de språkkunskaper i finska och svenska som föreskrivs i förordningen.

Ansökan om titeln docent görs i universitetets rekryteringssystem.

  • Interna sökande som står i anställningsförhållande till Helsingfors universitet lämnar in sina ansökningar i personalsystemet SAP HR. Välj i SAP HR: Karriär och ansökan – Ansökan via referenskod - referenskod: HY11790. Ansökan riktas mot uppgiften ”Docentur vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten”.
  • Externa sökande lämnar in sina ansökningar via Helsingfors universitets portal eRekry https://rekry.helsinki.fi/start. Välj i eRekry: Lediga platser – Ansökan via referenskod – referenskod: HY11792. Ansökan riktas mot uppgiften ”Docentur vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten”.

Nedanstående ansökningsdokument lämnas in som bilagor via systemet SAP HR/eRekry. Sökandeprofilen i SAP HR:n/eRekry behöver i fråga om övriga delar inte fyllas i.

  • Universitetsportfolio i enlighet med Bio- och miljövetenskapliga fakultetens anvisningar eller alternativt meritförteckning i enlighet med Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar. Ifall meritförteckning (i stället för portfolio) bifogas till ansökan skall undervisnings- och handledningserfarenhet ändå antecknas på samma sätt som i portfolio och i beaktande av fakultetens bedömningskriterier för undervisningsförmågan så att fakultetens pedagogiska nämnd skulle ha tillräcklig information för att bedöma den sökandes undervisningsförmåga.
  • Publikationsförteckning (närmare anvisningar om publikationsförteckningens disposition finns nedan)
  • Publikationer för sakkunniga (De publikationer som ska lämnas in (5–10 publikationer) ska vara centrala i fråga om området för docenturen)
  • Dokument som visar att docenten behärskar de språkkunskaper i finska och svenska som krävs (till exempel ett matrikelutdrag eller en kopia av betyget över magisterexamen). Om språkkunskaperna inte framgår av examensbetyget ska en kopia av ett intyg över den sökandes kunskaper i finska och svenska bifogas.
  • Om den sökande inte är finsk medborgare ska en kopia av första sidan i passet och doktorsexamensbetyg bifogas. Kopiorna ska vara bestyrkta av två personer. Om en infödd finsk medborgare har fått sin skolutbildning på ett annat språk än finska eller svenska, ska det på motsvarande sätt finnas en bestyrkt kopia över ett intyg över detta.

Det är önskvärt att publikationsförteckningen i tillämpliga delar grupperas såsom universitetets publikationsdatabas. Publikationslistans disposition och rubricering kan sålunda vara exempelvis följande:
A Monografier
A1 vetenskapliga monografier och avhandlingen
A2 vetenskapliga monografier i en institutionsserie vid Helsingfors universitet
A3 vetenskapliga monografier och delar av serier, som vederbörande har redigerat eller översatt A4 läroböcker
A5 populärvetenskapliga verk
B Artiklar
B1 vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter, som tillämpar referee-värdering
B2 artiklar i vetenskapliga samlingsverk eller tryckta kongresspublikationer
B3 artiklar, översikter och ledare i vetenskapliga tidskrifter som inte tillämpar refereevärdering och ledare, översikter och efter prövning bokrecensioner i referee-tidskrifter
B4 artiklar i en institutionsserie vid Helsingfors universitet
B5 populärvetenskapliga artiklar
C Undervisningsmaterial
- föreläsnings- och undervisningsduplikat och annat studiematerial som inte grupperats under andra punkter (t.ex. under läroböcker)
D Sökta patent för forskningsresultat
Av publikationer som inte ingår i klassificeringen kan beroende på informationsvärdet även uppges:
E Andra publikationer
- personalia (in memoriam, födelsedagshyllningar, intervjuer)
- krönikor, essäer, ledare
- recensioner
- objektiva produktpresentationer eller produktjämförelser
- bildreportage
- referat och abstrakt
- referatartade redogörelser för sammanträden
- illustrerade artiklar och produktpresentationer

Ytterligare information om ansökningsprocessen om docenttitel vid behov: personalspecialist Harri Hamara, harri.hamara(at)helsinki.fi och personalsamordnare Sari Aaltonen, sari.aaltonen(at)helsinki.fi.