Dekaner och fakultetsrådet

Fakulteten leds av en dekanus. Fakultetens prodekaner bistår dekanus i arbetet med att utveckla fakulteten, genomföra universitetets strategi och främjandet av samarbetet mellan institutioner som dekanus bestämmer. Under förvaltningsperioden 2018–2021 har fakulteten tre prodekaner. Deras huvudsakliga ansvarsområden är forskning, undervisning och samhällelig växelverkan.

Fakultetsrådet är ett förvaltningsorgan på fakultetsnivå med ett flertal medlemmar. Under dekanus ledning utvecklar fakultetsrådet verksamheten vid fakulteten i dess helhet enligt de mål som uppställts för universitetets verksamhet och ekonomi samt enligt universitetets strategi och fakultetens målprogram.

Prodekanus Minna Nyström

Minna Nyström är professor i epigenetik och genetik. Hennes forskningsområde anknyter till tjocktarmscancer och särskilt ärftlig tjocktarmscancer, mekanismer bakom utveckling av cancer, riskfaktorer och förebyggande. Forskning och aktiv nationell och internationell verksamhet i samfundet som forskar i ärftlig tarmcancer började på 90-talet och kulminerade 2013 i utvecklandet av en diagnostisk metod och grundandet av ett eget startup-företag.

Prodekanus Nyströms ansvarsområden är forskning och utvecklandet av forskarutbildningen.

Prodekanus Helena Åström ansvarsområden är undervisningsfrågor och tvåspråkighet.

 

Prodekanus Atte Korholas ansvarsområde är samverkan med samhället.