Alumnföreningen är en livskraftig och växande gemenskap, Helsingfors universitets erkända strategiska kumpan och en viktig del av universitetsfamiljen. Föreningen erbjuder sina medlemmar en möjlighet att hitta gamla och nya vänner samt att delta i universitetslivet och dess framgång.

Alumner är alla som fått studierätt vid Helsingfors universitet, forskare och de som arbetat för universitetet. Man behöver inte ha tagit en examen, även studerande och personal är alumner.

Föreningen arrangerar intressanta evenemang och stöder universitetet bland annat genom att förmedla alumnernas kunnande och arbetslivserfarenhet till universitetet. Universitetet stöder studerande bland annat genom att dela ut stipendier från Alumnfonden och genom mentorering till studerande. Alumnföreningen stöder universitetets medelinskaffning.

Alumnföreningen erbjuder sina medlemmar flera medlemsförmåner som behändigt är samlade i en avgiftsfri applikation på telefonen, eller i vårt medlemsbrev som utkommer en gång om året.

Utöver detta arrangeras ett femtiotal evenemang i året enbart för alumner samt den traditionella Alumnfesten, där även Årets Alumn koras.

HELSINGFORS UNIVERSITETS
ALUMNER RF STADGAR

§1 Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Helsingfors universitets alumner, på finska Helsingin
yliopiston alumni. Föreningens hemort är Helsingfors stad.
Föreningen är såväl finsk- som svenskspråkig.

§2 Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att upprätthålla kontakter mellan Helsingfors universitets
alumner och mellan alumnerna och deras universitet, (att) understödja
universitetets strävanden samt stärka den akademiska andan i Helsingfors.
För att förverkliga sitt syfte arrangerar föreningen sammankomster och andra
evenemang, informerar om universitetets verksamhet och målsättningar, delar
ut stipendier samt fäster myndigheternas, beslutsfattarnas och allmänhetens
uppmärksamhet vid universitetets verksamhet och utveckling genom förslag
och initiativ.
Till stöd för sin verksamhet kan föreningen motta donationer och testamenten,
äga fast egendom som är nödvändig för verksamheten, anordna
medelinsamlingar samt upprätta fonder och stiftelser.

§3 Medlemmar i föreningen
Styrelsen har rätt att som ordinarie föreningsmedlem anta envar som studerat
vid Helsingfors universitet.
På särskilda grunder kan styrelsen även anta som medlem person som inte
studerat vid Helsingfors universitet.
Som understödsmedlem i föreningen kan styrelsen anta enskildperson,
registrerat samfund eller annan juridisk person som önskar understödja
föreningens verksamhet.
Föreningen har rätt att utse hedersmedlemmar.
Föreningens styrelse upprätthåller en medlemsförteckning.
En medlem kan utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till föreningens
styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla
detta för anteckning i protokollet.
Ordinarie medlem eller understödsmedlem som inte erlagt medlemsavgift för
föregående kalenderår anses ha utträtt ur föreningen.

§4 Medlemsavgift
Föreningens årsmöte fastställer årligen en medlemsavgift för ordinarie
medlemmar och understödsmedlemmar. Medlemsavgiften kan också bestå av
en engångsavgift, som berättigar till ständigt medlemskap. Av personer, vilka
hör till samma hushåll, kan uppbäras en gemensam medlemsavgift.
Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift.
Föreningens årsmöte kan fastställa de grunder enligt vilka styrelsen helt eller
delvis kan befria ordinarie medlem från skyldighet att erlägga medlemsavgift.
Grunder för befrielse är studier, värnplikt eller annan jämförbar orsak.
Skyldighet att erlägga medlemsavgift kan nedsättas för ordinarie medlem som
står i tjänste- eller därmed jämförbart förhållande till Helsingfors universitet.

§5 Föreningens delegation
Delegationen följer med styrelsens skötsel av föreningens förvaltning och
stöder styrelsens och universitetets verksamhet samt deras strategiska mål.
Delegationen består av ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande samt 20
medlemmar. Den ena vice ordföranden bör vara svenskspråkig.
Årsmötet väljer föreningens ordförande, som ingår i delegationen, samt
delegationsmedlemmarna för tre kalenderår i sänder. Ordförandena och
delegationsmedlemmarna kan väljas för högst två på varandra följande
perioder.
Till föreningens ordförandes uppgifter hör att leda ordet vid delegationens
sammanträden och vid föreningens årsmöte samt att representera föreningen.
Ordförandena kan delta i föreningens styrelsemöten och i möten som utskott
tillsatta av styrelsen håller.

§6 Föreningens styrelse
Föreningens ärenden handhas av en styrelse bestående av tolv medlemmar
som utses av årsmötet för en period om två kalenderår i sänder och vilka
representerar olika områden.
En styrelsemedlem kan väljas för högst två på varandra följande perioder.
Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett
kalenderår i sänder. Till sekreterare, kassör och övriga nödiga funktionärer kan
styrelsen även utse lämpliga personer utanför sin krets.
För skötseln av föreningens ärenden kan styrelsen inom sig tillsätta ett
arbetsutskott bestående av 3-5 medlemmar. Styrelsen kan även tillsätta andra
utskott enligt behov.
Styrelsen sammanträder på ordförandes, eller vid förfall för denne, vice
ordförandes kallelse eller när minst fyra styrelsemedlemmar så kräver.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av medlemmarna, ordföranden eller
vice ordföranden medräknade, är närvarande. Ärenden avgörs med enkel
majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes mening, vid val avgör
lotten.

§7 Tecknande av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av föreningens ordförande någondera av vice
ordförandena, styrelsens ordförande eller vice ordförande i ett vart fall två
tillsammans, eller en av dem tillsammans med alumnsekreteraren eller
kassören.
Styrelsen kan bevilja funktionär i föreningen rätt att ensam teckna föreningens
namn.

§8 Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.
Bokslutet jämte tillhörande handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse
ska tillställas revisorerna senast tre veckor före det möte där bokslutet
framläggs få godkännande.

§9 Sammankallande av möte
Styrelsen sammankallar föreningen till möte. Möteskallelsen bör publiceras två
veckor före mötet i minst en tidning eller tidskrift som föreningens årsmöte
beslutat om.

§10 Föreningens möte
Föreningens årsmöte hålles under oktober eller november månad.
Föreningen sammankallas till extraordinarie möte om föreningens möte så
besluter, om styrelsen anser det nödvändigt eller om minst 1/10 av föreningens
röstberättigade medlemmar så kräver för behandling av ett visst ärende.
Ärende som föreningsmedlem önskar ta upp till behandling vid föreningens
möte bör skriftligen anmälas till styrelsen minst fyra veckor före mötet.
Vid föreningens möten har varje ordinarie medlem en röst. Heders- och
understödsmedlemmar har närvaro- och yttranderätt vid möten men inte
rösträtt.

§11 Föreningens årsmöte
Följande ärenden behandlas vid föreningens årsmöte:
1. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
2. Föredragning av styrelsens bokslut och revisorernas berättelse
3. Fastställande av bokslut för föregående räkenskapsperiod
4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
5. Fastställande av verksamhetsplanen för följande år
6. Fastställande av ordförandenas och styrelsens ordförandes samt övriga
medlemmars arvoden
7. Fastställande av revisorernas arvoden
8. Fastställande av medlemsavgiften för följande år
9. Fastställande av budgeten för följande år
10. Val av föreningens ordförande och 1:a samt 2:a vice ordförande för dem
som står i tur att avgå
11. Val av medlemmar i föreningens delegation för dem som står i tur att avgå
12. Val av styrelsemedlemmar för dem som står i tur att avgå
13. Val av en revisor jämte en suppleant för denna för revision av
räkenskaperna och förvaltningen för följande kalenderår. Om revisorn är
ett revisionsföretag behöver denna inte en suppleant. Därtill väljer
föreningen en verksamhetsgranskare samt en suppleant för denna.
14. Övriga ärenden enligt möteskallelsen

§12 Särskild beslutsordning
För beslut om stadgeändring, upplösning av föreningen, eller överföring av
huvuddelen av föreningens egendom krävas att minst ¾ av de vid förenings
möte avgivna rösterna understöder förslaget.

§13 Disposition av egendom vid upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses bör dess tillgångar överlåtas till Helsingfors
universitet eller annat samfund som har rättsförmågan och som står
föreningens ändamål nära, i enlighet med vad som bestäms i beslutet om
föreningens upplösande, räkenskaperna och förvaltningen för följande
kalenderår. Därtill väljer föreningen en verksamhetsgranskare samt en
suppleant för denna.

De personer som studerat för examen vid Helsingfors universitet har möjlighet att bli medlemmar av Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Alla nya ansökningar godkänns av föreningens styrelse.

Föreningens årsmöte beslutar årligen om medlemsavgiftens storlek. År 2016 är medlemsavgiften 36 euro.

I samband med registreringen ber vi medlemmen ange namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, fakultet samt studiernas begynnelseår. Märk, att vi utgår från den nuvarande fakultetsindelningen och att fakulteterna och institutionerna har bytt namn under årens lopp.

Mot medlemsavgift har medlemmen rätt att delta i de evenemang Alumnföreningen arrangerar samt utnyttja medlemsförmånerna. Därtill får medlemmarna medlemsbrev samt annan information om föreningens verksamhet och universitetet. De medlemmar som angivit sin e-post adress får även information per e-post.

Medlemskapet är personligt och medlemsförmånerna är ämnade endast för medlemmen själv.

Föreningens medlemsregister är konfidentiellt och dess innehåll överlåts inte åt en tredje part.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet har rätt att utesluta en medlem ur föreningen om medlemskapet missbrukats eller medlemmen angivit felaktiga uppgifter.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet förbehåller sig rätten att ändra medlemsvillkoren utan särskild anmälan.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)  träder i kraft den 25.5.2018. Förordningen är en av de mest betydelsefulla internationella lagförändringar gällande dataskydd, som gjorts på årtionden. Det mest centrala i den allmänna dataskyddsförordningen är strävan att stärka rättigheterna för enskilda personer gällande kontroll och  hantering av personuppgifter och att likrikta  lagstiftningen inom EU. Därutöver är syftet  att uppdatera dataskyddsbestämmelserna så att man kan svara på de utmaningar som den  teknologiska utvecklingen och globaliseringen  innebär gällande skydd av personuppgifter. 

Alumnföreningen har utarbetat en ny dataskyddsbeskrivning för att  tillämpa den nya dataskyddsförordningen. I enlighet  med den nya förordningen skriver föreningen databehandlingsavtal med alla sina samarbetspartner som behandlar personuppgifter.

I  Alumnföreningens registerredogörelse samt dataskyddsbeskrivning beskrivs syftet för registret, vilken data som samlas in och hur länge informationen lagras.

Läs Alumnföreningens registerredogörelse samt dataskyddsbeskrivning här.

Det tryckta medlemsbrevet postas till alla medlemmar i Alumnföreningen i början på året samt till nya medlemmar under årets lopp. Medlemsbrevet ger dig en överblick av det kommande årets verksamhet. I samband med medlemsbrevet får du ett medlemskort i papper med vilket du kan bevisa ditt medlemskap för våra samarbetspartner.

Det tryckta medlemsbrevet postas till alla medlemmar i Alumnföreningen i början på året samt till nya medlemmar under årets lopp. Medlemsbrevet ger dig en överblick av det kommande årets verksamhet. I samband med medlemsbrevet får du ett medlemskort i papper med vilket du kan bevisa ditt medlemskap för våra samarbetspartner.