Alumngrupper

Det finns alumnverksamhet av många slag; årkurser möter, alumner har organiserat sig i grupper läroämnesvis, nationsseniorer arrangerar sitsar osv. All alumnverksamhet är värdefull som den är och fungerar utmärkt även utan dess mera byråkrati.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet är universitetets strategiska samarbetspartner i alumnverksamheten. Ett av dess uppgifter att stöda alumnverksamhet i dess olika former vad gäller såväl kommunikation, evenemang och uppdatering av medlemsregister.

Samarbetsformen och dess utsträckning definieras från fall till fall. Alumnföreningen kan stöda i allt från att delta i kostnaderna för enstaka evenemang eller förmedla inbjudan till en önskad målgrupp till att erbjuda ett fullt dubbelmedlemskap. Ta därför kontakt så dricker vi en kopp kaffe och diskuterar hur vi bäst kan samarbeta under 2020.

Tillbaka till Alumnföreningens startsida =>

En alumngrupp är ett lätt sätt att hålla kontakt med studiekamrater och med universitetet. Alumngrupperna stöds av Alumnföreningen.

Vad är en alumngrupp?

Alumngrupperna är separata grupper som bildas av tidigare studerande vid universitetet. De fungerar som en del av Alumnföreningen. En alumngrupp kan bildas av alumner som har studerat ett visst ämne (Medicinska fakultetens vänner), av en viss årskurs (Teologer 2000) eller av alumner som är intresserade av ett visst tema. Gruppen kan vara ett registrerat eller oregistrerat samfund.

Vad har alumngrupperna att erbjuda?

 

 • möjlighet att bilda nätverk med andra alumner vid Helsingfors universitet med stöd av alumnföreningen vid Helsingfors universitet
 • stöd för att hålla ett medlemsregister samt för kommunikation, marknadsföring och planering av program
 • tidningen Yliopisto postas till alla gruppmedlemmar
 • övriga medlemsförmåner som kan förhandlas om i samarbete med Alumnföreningen
 • skojiga evenemang som vidgar vyerna och kompetensen för Helsingfors universitets alumner i alla åldrar och för universitetets vänner

Vem kan delta i alumngrupperna?

Vem som helst som har fått examensrätt vid Helsingfors universitet, som har arbetat som forskare eller varit anställd där kan delta i alumnverksamheten via Alumnföreningen.

Hur kan jag bilda en alumngrupp?

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet erbjuder stöd för den som vill grunda en alumngrupp. Om du känner en grupp alumner som är intresserade av att bilda en egen alumngrupp inom Alumnföreningen ska du ta kontakt med verksamhetsledaren.

Exempel på evenemang för alumngrupperna

 • Tiede ja Käytäntö (Vetenskap och praktik): forskare och alumner diskuterar ett aktuellt tema ur en vetenskaplig och en praktisk synvinkel i en panel
 • kvällar med Helsingfors universitet: besök på lokala idrotts- och kulturevenemang som gruppen ordnar
 • vin- och ölsmakning
 • nätverksluncher
 • Alumnresor

Syftet med alumngruppen i Bioteknik är:

 • Att upprätthålla kontakten mellan alumner i bioteknik
 • att möjliggöra kontakt mellan alumner och studerande
 • att skapa kontakter mellan arbetsgivare, alumner och studenter
 • att sträva till att informera om arbetslivets behov till studerande och fakulteter och således inverka på undervisningen av bioteknik vid Helsingfors universitet.

 

Gruppen samlas åtminstone två gånger i året, en gång per år till en bordsfest (höstträff) och en gång per år till en mera fri samvaro (vårträff). Utöver detta arrangerar gruppen tillsammans med BOA ry årliga samkväm mellan alumner och studerande. Gruppen kan också arrangera andra evengemang, t.ex. för att främja kontakter till arbetslivet.

Alumnerna i bioteknik utgör en egen självständig grupp som en del av Alumnföreningen. Gruppen fungerar också i samråd med ämnesföreningen i bioteknik, BOA ry. Gruppen får stöd av Alumnföreningen.

Gruppens angelägenhter sköts av tre ansvarspersoner som utnämns för ett år i gången på höstträffen. Ansvarspersonerna ansvarar för upprätthållande av medlemsregister, informerande av evenemang och organisationens versksamhet och håller kontakten till BOA ry.

Gå med i gruppen

Gruppen har ingen medlemsavgift och vem som helst som studerat i Helsingfors universitet eller som studerat bioteknik i HEBIOT.

Du behöver inte vara medlem i Alumnföreningen för att gå med i alumner i bioteknik. Men då kan du inte åtnjuta de förmåners som Alumnföreningen erbjuder. Om du endast vill gå med i alumner i bioteknik kontakta då:

 

Sesilja Aranko
+358 407305892
fornamn.efternamn(at)helsinki.fi

Martta Raatikainen
+358 456526414
fornman.efternamn(at)gmail.com

Alumner i bioteknik på Facebook

HYMY har som mål att sammanföra de alumner som är intresserade av universitetsmuseets verksamhet och universitetets historia till en gemenskap som stöder universitetsmuseet på olika sätt och som har möjlighet bekanta sig med dess verksamhet mer ingående än andra museibesökare.

Alumnföreningen ansvarar för gruppens medlemsregister, webbsidor och information, och stöder gruppen på allt sätt. Ingen separat medlemsavgift uppbärs.

Vi försöker efter bästa förmåga stödja och vid behov försvara universitetsmuseets ställning inom universitetet. Alla alumner är varmt välkomna med i HYMYs verksamhet!

På Helsingfors universitetsmuseums vänners vägnar

Ritva Niiniluoto
ritva.niiniluoto@welho.com, 040 575 5627

Arto Aniluoto
arto.aniluoto@alumni.helsinki.fi, 050 381 3829

Gruppen är en del av Alumnföreningen. Tag kontakt med Alumnföreningens kansli om du vill gå med i Helsingfors universitetsmuseums vänner,

 

Alumner i ämnet ekonomi har bildat föreningen Kansantaloustieteen alumnit Helsingin yliopistossa ry, som har som mål att:

upprätthålla kontakten mellan alumnerna i ämnet ekonomi vid Helsingfors universitet och utveckla verksamhetsformer för att bevara och stärka kontakten, följa ämnets utveckling och utveckla förfaranden som stöder ämnets allmänna målsättningar som en undervisande och forskande enhet som samverkar med samhället.

Alumnernas styrelse

Föreningens ärenden sköts av styrelsen, som består av ordföranden som utses vid årsmötet och nio (9) ordinarie medlemmar. Föreningen har som mål att två av medlemmarna ska vara professorer i ekonomi. Medlemmarnas mandatperiod är 3 år. I föreningens styrelse ingår:

 • Hjerppe Reino, ordförande för alumnföreningen, professor (emeritus)
 • Alava Hertta, Johtaja, kehittyvien markkinoiden rahastot, FIM Varainhoito OY
 • Ilmakunnas Seija, direktör, Löntagarnas forskningsinstitut
 • Kanniainen Vesa, professor, ekonomi
 • Korpinen Pekka, biträdande stadsdirektör (emeritus)
 • Kultti Klaus, professor (HU), ekonomi
 • Lammi Uki, enhetschef, Nordea  
 • Mustonen Jussi, direktör, EK
 • Saarinen Matti, verkställande direktör, Kreab
 • Freystätter Hanna, Neuvonantaja, Suomen Pankki, VTT

Kansantaloustieteen alumnit samarbetar med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet. Kontakta Alumnföreningens kontor om du vill gå med i gruppen.

Kristinas vänner

Gruppen Kristinas vänner har fått sitt namn av Kristinainstitutet, Helsingfors universitets första kvinnoforskningsenhet. Gruppen samlar studerande och lärare inom kvinnoforskning och genusvetenskap samt personer som är intresserade av och som vill påverka och utveckla ämnet. Kristinas vänner är en egen grupp i Alumnföreningen.

Kristinas vänner deltar i arrangemangen av evenemang och öppna föreläsningar. Mer information om evenemangen fås genom att kontakta Malin Gustavsson på adressen malin.gustavsson@ekvalita.fi.

Kristinas vänner på Facebook

Kontakta kontoret ifall du vill bli medlem i Kristinas vänner

 

Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf

Föreningen för Helsingfors universitets professorsfruar grundades 1950. I samband med en stadgeändring 2010 fick föreningen det nya namnet Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf.

Föreningen har som mål att ordna föredrag, besök och utfärder och ge professorernas makor/makar tillfälle att lära känna varandra samt att främja Helsingfors universitets och närstående organisationers verksamhet, t.ex. alumnsamarbetet.

Föreningen har grundat en egen fond vid Helsingfors universitet. Studenter med funktionshinder får varje år understöd ur fonden.

Information om föreningens program skickas ut i medlemsbrev två gånger om året. Professorerna är också välkomna till tillställningarna tillsammans med sin maka/make.

Om föreningens verksamhet intresserar kan du ansluta dig som medlem genom att meddela ditt namn, postadress och telefonnummer samt din makas/makes professur per e-post till föreningens sekreterare, som sedan kontaktar dig efter att styrelsen behandlat din medlemsansökan.

Professorernas vid Helsingfors universitet makor/makar rf

Program för hösten 2019 och för början av år 2020

Bästa medlemmar, varmt välkomna att delta i föreningens program, som från och med denna höst hålls i Porthanias tidningssal på grund av universitetets huvudbyggnads sanering. Vi samlas tre gånger denna höst (Universitetsgatan 3, 2 vån). Man behöver inte anmäla sig till månadssammankomsterna. Kaffeservering.

Måndag 14.10.2019 kl. 18.00 Porthanias tidningssal

Oktober månads gäst är emeritusprofessor, författare Panu Rajala, som talar under rubriken ”Ilmari Kianto ja elämäkertojen merkitys”.

Måndag 4.11.2019 kl. 18.00 Porthanias tidningssal

November månads gäst är professor Jukka Meurman, som talar under rubriken ”Miksi suun ja hampaiden infektiot pitää hoitaa”.

Måndag 9.12.2019 kl. 16.00 – 19.30 Porthanias tidningssal

Föreningens traditionsenliga julfest. Julfestens gästtalare är universitetets rektor Jari Niemelä.

Anmälan görs genom inbetalning av 50 €/person till konto FI02 8000 1000 0549 17, referens 2134, senast onsdag 27.11.2019. I avgiften ingår mat och dryck. Avecer är hjärtligt välkomna.

Måndag 17.2.2020 kl. 18.00 Porthanias tidningssal

Föreningens stadgeenliga årsmöte. År 2020 är föreningens 70 verksamhetsår. Vi firar 70-årsjubileet med en fest 26.5.2020 kl. 18-21. Mera information i vårens medlemsbrev.

Medlemmarnas avecer

Medlemmarnas avecer är välkomna till alla möten och sammankomster, som man inte behöver förhandsanmäla sig till, om inte annat meddelas.

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för år 2019 är 20 €, samt för år 2020.

Adresser och föreningens historik

Adresser (pris 15 €) och föreningens historik (25 €) för åren 1990-2010 finns till försäljning vid föreningens möten och kan också beställas av föreningens ekonom.

Styrelsen 2019

Ordförande

Marianna Kankare-Loikkanen

Vice ordf. (fi)

Eila Tarasti

Vice ordf. (sv)

Gerd Haglund

Värdinna

Irmeli Rosenberg

Medlem

Maire Tienari

Medlem

Sekreterare

Kira Ukkonen

Ilmi Tikkanen

Ekonom    Eeva-Liisa Sarvilinna-Heimonen       

 

Vi som har deltagit i en promotion vid Helsingfors universitet har grundat en egen grupp inom Alumnföreningen vid Helsingfors universitet för att kunna mötas regelbundet. Vi träffas varje år i slutet av maj för att utbyta nyheter och träffa bekanta.

Vårt mål är att stödja promotionskommittéerna på olika sätt i deras arbete med att ordna promotioner vid Helsingfors universitet.

Har du hört till Helsingfors universitets filosofiska fakultets, statsvetenskapliga fakultets eller teologiska fakultets promotionskommitté som medlem, officiant eller marskalk? Här kan du gå med i vår grupp. Vi informerar medlemmarna i gruppen om frågor som gäller promotionen.

FD Aku Valtakoski
gruppens ordförande

FD Eva Ahl-Waris
Gruppens sekreterare

promootion.ystavat@alumni.helsinki.fi

Gå med i gruppen Promotionens vänner genom att bli medlem i Alumnföreningen och skriva in ”jag vill gå med i Promotionens vänner” i blankettens fält för Övrig information.

TKT-alumni ry är en förening som grundades 2008. Föreningen har som mål att samla före detta studenter i datavetenskap. Vi deltar varje vår i Alumndagen som ordnas på Campus Gumtäkt och varje höst ordnar vi ett start up-evenemang vid Institutionen för datavetenskap. Dessutom strävar vi efter att ordna några bastukvällar vid lämpliga tidpunkter under året.

Föreningen erbjuder dig möjligheter till nya karriärvägar

Nätverkande och utveckling av din kompetens

Möten med gamla studiekamrater

Stärkt position på arbetsmarknaden som medlem i
Alumnföreningen

Alumnföreningens månatliga möten ordnas i regel den första måndagen i månaden kl. 18. Platsen är Oluthuone Kaisla (bredvid metrostationen i Kajsaniemi).

Ytterligare information:
Föreningens webbplats: www.tkt-alumni.fi
Styrelsens e-postadress är hallitus@tkt-alumni.fi.
LinkedIn-grupp: www.linkedin.com/groups?gid=1863706
Facebook-grupp: www.facebook.com/groups/171052502920239

 

 

I över tre årtionden har Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf) gjort ett viktigt arbete för svenskspråkiga studerande i Helsingfors.

SNÄf ordnar i samarbete med Alumnföreningen vid Helsingfors universitet det allra första evenemanget med syftet att sammanföra SNÄf-alumner. Alla som identifierar sig som SNÄf-aktiva idag eller under de senaste 34 åren är välkomna på en avkopplande afterwork på Pjazza, Georgsgatan 18 B.

Pjazza är exklusivt bokad för SNÄf-alumnerna en halv timme innan restaurangen öppnar för övriga gäster. Afterworken inleds med en kort presentation av tre SNÄf alumner om vad de jobbar med för tillfället samt en kort anekdot om de gamla goda tiderna som SNÄf aktiv. Det går bra att droppa in när som helst under kvällens lopp.

Vi bjuder på pizza, vin eller alkoholfritt.

Tors 21.9 kl 16:30-18:30 Pjazza, Georsgatan 18 B