Humanistiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd p.g.a coronaviruset.

Uppdaterad 4.5.2021

Humanistiska fakultetens pre­ci­se­ra­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen.

 • Pre­ci­se­ran­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för studenter vid humanistiska fakulteten.
  • Anvisningarna har preciserats angående sommarens och vårens fakultetstentamina
 • Även om universitetet ger anvisningar om att kontakta närmaste chefen om du vill arbeta i universitetets lokaler, har fakultetens lägescentral beslutat att fakulteten fortsätter tillämpa förra vårens praxis med användningstillstånd . Enligt den ska tillstånd att arbeta i fakultetens lokaler fortfarande sökas hos lägescentralen. Genom detta förfarande har fakulteten centraliserad information om vem som arbetar i fakultetens lokaler. På detta sätt kan vi spåra eventuella smittkedjor. Arbetstillstånd söks via e-blankett.

 • Vid Helsingfors universitet ingås alltid ett separat avtal om att arbeta utomlands. Anmäl utomlandsarbetet i SAP HR -systemet.
 • Observera att på grund av corona-situationen undersökningar som kräver människokontakter (intervjuer, uppföljning, observation och motsvarande) i regel inte bör göras. Risken för att sprida smitta är för stor, och fortsättning strider mot universitetets principer för ansvarsfull verksamhet. Undersökningar av detta slag ska avbrytas om de fortfarande pågår, och nya studier inte ska inledas förrän mötesbegränsningarna har upphört.

Anvisningar om närundervisning under våren förlängs till 31.7.2021

Uppdaterad 4.5.2021

Se Humanistiska fakultetens anvisningar för hur undervisningen ordnas våren 2021 på denna sidan.

 

Närundervisning och -tentamina, hösten 2021

Uppdaterad 5.3.2021

Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Man ansöker om lov för kontaktundervisning på samma sätt som för vårterminens undervisning. Kontaktundervisning kan sökas för grupper på högst 50 studenter.

Utrymmena räcker inte nödvändigtvis till för alla ansökningar och därför bokas utrymmen för närundervisning enligt följande prioriteringsordning:

 1. ISP: 1–3 träffar / möjligt att ordna träffar i grupp eller individuella träffar
 2. Utrustning (redskap, program, utrymmen osv.) – bokas för de undervisningsgånger som behövs (1–100 % närundervisning)
 3. Internationella magisterprogram: högst 3 kurser som närundervisning under höstterminen
 4. Första årets studenter i de finsk- och svenskspråkiga kand- och magisterprogrammen (eller med det jämförbar undervisning): högst 2 kurser under höstterminen
 5. Tenter
 6. Seminarier/ proseminarier / forskarseminarier/ praktikum: 1–3 träffar
 7. Ämnesstudier: högst 1 kurs helt och hållet eller två kurser 50 % som närundervisning per ämnesstudiehelhet
 8. Annan motivering: 1–3 träffar

I närundervisningen prioriteras undervisning i små grupper. Massföreläsningar (över 50 studenter) ordnas på distans. I prioriteringen försöker man erbjuda någon möjlighet till närundervisning för alla studenter och i mån av möjlighet är det bra om detta beaktas även i planeringen i studieinriktningarna och utbildningsprogrammen.

Anvisningar om ansökan och närundervisningen

 • Den ansvariga läraren för varje studieavsnitt bedömer om studieavsnittet helt eller delvis är nödvändigt att ordna som närundervisning. Vid behov diskuteras prioriteringarna inom studieinriktningen eller utbildningsprogrammet.
 • Den ansvariga läraren meddelar om behovet av närundervisning och motiverar det via e-blankett senast 21.03.2021.
 • Om alla ansökningar inte kan godkännas, till exempel på grund av brist på utrymmen, beslutar utbildningsprogrammets ledare hur ansökningarna prioriteras.
 • Streamning av föreläsningar: om du vill att närundervisningen går att följa också på nätet, meddela om det på ansökningsblanketten så detta kan beaktas då bokningen görs. Om du behöver en sal för att streama så bara läraren är på plats, meddela även om detta via blanketten.
 • Utrymmena bokas som vanligt genom automatplacering i Optime. Om det senare finns behov att göra ändringar i bokningarna eller meddela om tilläggsinformation, ta kontakt med utbildningsplanerarna via: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Rekommendationen om distansundervisning gäller all undervisning vid fakulteten, oberoende av var den ordnas. Närundervisning får alltså inte heller ordnas utan lov i andra än universitetets utrymmen.
 • Myndigheternas och universitetets anvisningar måste följas i all närundervisning. Säkerhetsavstånden ska beaktas och de som närvarar ska använda mask. Anvisningarna kan ändras om pandemisituationen förändras. Uppdaterad information om coronaläget finns på universitetets webbplats:
 • Coronavirusläget vid Helsingfors universitet
 • Humanistiska fakultetens praktiska anvisningar om undantagssituationen
 • Listan på kursdeltagarna ska hållas uppdaterad med tanke på eventuell smittspårning.
 • Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning. Man kan alltså inte kräva att studenterna deltar i närundervisningen. Om undervisningen ordnas som närundervisning behöver läraren ändå inte ordna parallell distansundervisning. Om självstudier är en möjlighet studerar studenter som inte kan delta i närundervisningen på egen hand enligt lärarens anvisningar. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisningen.

Närundervisning och -tentamina, våren 2021

Uppdaterad 5.3.2021

Undervisingen ordnas helt och hållet på distans fram till den 28.3., bortsett från fakultetstenterna samt ett par kurser som behöver specialutrymmen. Vi har kontaktat de lärare som hade bokningar i under den här tiden.

De salsbokningar för närundervisning som har gjorts för period IV efter den 28.3. har inte ännu ställts in men vi följer med situationen. För tillfället gör vi inte nya bokningar innan vi bättre vet hur läget ser ut.

Kom ihåg att även bokningar för streamning där bara läraren är på plats ska göras via metsatalo-timetable@helsinki.fi. Vi meddelar vaktmästarna om dessa. Byggnaderna är låsta fram till 28.3.

Fakultetstenterna hålls som saltentamen med specialarrangemang. Tentamenstjänsterna skickar mer information till dem som anmält sig till tentamen.

Kom ihåg att också alternativa arrangemang för fakultetstentamina är möjliga. Det önskas att så få som möjligt deltar i salstentamina.

Humanistiska fakultetens anvisningar för hur undervisningen ordnas våren 2021 

Uppdaterad 27.10.2020

På grund av coronavirussituationen har ledningen vid Helsingfors universitet beslutat att distansundervisning rekommenderas också under våren 2021. Undervisningen vid humanistiska fakulteten ordnas fortsättningsvis i regel på distans våren 2021.

Nya utrymmen har bokats utgående från lärarnas ansökningar om närundervising. Informationen om undervisningen uppdateras i WebOodi i slutet av november.

Anmälan till kurserna i tredje perioden börjar den 1.12. Studenterna får som anvisning att kontrollera informationen på kurssidorna. Det är därför viktigt att lärarna lägger till uppdaterad information om när- eller distansundervisingen.

Alla bokningar av utrymmen för våren görs centraliserat. Skicka alltså inte meddelanden om ändringar till utbildningsplaneraren för ditt eget utbildningsprogram och gör inte heller egna bokningar i Optime Portalen. Om du behöver göra ändringar i de redan bokade utrymmena ta kontakt med oss via: metsatalo-timetable@helsinki.fi.

Utrymmena räcker inte nödvändigtvis till för alla ansökningar och därför har lägescentralen vid humanistiska fakulteten beslutat att utrymmen bokas för närundervisning enligt följande prioriteringsordning:

 1. ISP: 1–3 träffar / möjligt att ordna träffar i grupp eller individuella träffar
 2. Utrustning (redskap, program, utrymmen osv.) – bokas för de undervisningsgånger som behövs (1–100 % närundervisning)
 3. Internationella magisterprogram: högst 3 kurser som närundervisning under vårterminen
 4. Första årets studenter i de finsk- och svenskspråkiga programmen (eller med det jämförbar undervisning): högst 2 kurser under vårterminen
 5. Tenter
 6. Semiarier/ proseminarier / forskarseminarier/ praktikum: 1–3 träffar
 7. Ämnesstudier: högst 1 kurs helt och hållet eller två kurser 50 % som närundervisning per ämnesstudiehelhet
 8. Annan motivering: 1–3 träffar
 • Rekommendationen om distansundervisning gäller all undervisning vid fakulteten, oberoende av var den ordnas. Närundervisning får alltså inte heller ordnas utan lov i andra än universitetets utrymmen.
 • Undervisningstiderna kan vid behov ändras i samband med bokningen om tillgängliga utrymmen inte finns. Bokningarna görs ändå enligt samma längd på undervisningstillfället och gruppstorlek som i den ursprungliga bokningen. T.ex. Kan inte flera undervisningstillfällen kombineras som en lång föreläsning.
 • Myndigheternas och universitetets anvisningar måste följas i all närundervisning. Säkerhetsavstånden ska beaktas och de som närvarar ska använda mask. Anvisningarna kan ändras om pandemisituationen förändras. Uppdaterad information om coronaläget finns på denna sidan och universitetes webbplats: Coronavirusläget vid Helsingfors universitet.
 • Listan på kursdeltagarna ska hållas uppdaterad med tanke på eventuell smittspårning.
 • Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning. Man kan alltså inte kräva att studenterna deltar i närundervisningen. Om undervisningen ordnas som närundervisning behöver läraren ändå inte ordna parallell distansundervisning. Om självstudier är en möjlighet studerar studenter som inte kan delta i närundervisningen på egen hand enligt lärarens anvisningar. Studenten ska meddela läraren om att hen hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisningen.