Helsingfors universitets Öppna universitetet breddar sitt gymnasiesamarbete – gymnasierna i Helsingfors, Vanda och Lahtis deltar i samarbetet

Helsingfors universitets Öppna universitetets gymnasiesamarbete breddas. Nu ska gymnasiestuderande i Helsingfors och Vanda stad samt Lahtisregionen kunna studera vid Öppna universitetet.

Gymnasiesamarbetet är en viktig del av Öppna universitetets verksamhet. Under det senaste året har efterfrågan på gymnasiesamarbete vuxit. En bidragande orsak är den nya gymnasielagen (714/2018) som började gälla hösten 2019 och som förpliktar gymnasierna till samarbete med högskolorna. Ärendet har också beaktats i högskolornas resultatavtal.

Målsättningen med gymnasiesamarbetet är att ge studenterna möjlighet att bekanta sig med högskolestudier redan under gymnasietiden. Det här ska underlätta valet av studier efter gymnasiet. Gymnasisterna får prova på hur det är att studera vid ett universitet och kan i bästa fall hitta sin egen nisch.

Från pilotprojekt till etablerad samarbetsmodell

Sedan sommaren 2019 har Öppna universitetet och Vanda stad testat en verksamhetsmodell för gymnasiesamarbete. I samarbetstestet erbjöd Vanda stad gymnasisterna i staden ett urval kurser vid Öppna universitetet under sommaren 2019 och läsåret 2019–2020.

Erfarenheterna av pilotprojektet var så goda att man beslutade göra samarbetet permanent från och med sommaren 2020. Tack vare samarbetsavtalet som gäller tills vidare kommer hela utbudet vid Öppna universitetet att öppnas upp för eleverna i Vandas gymnasier. Genomförda studieavsnitt ger gymnasisterna en prestation i Helsingfors universitets studieregister och dessutom räknas studieavsnittet tillgodo i gymnasiestudierna.

Utöver Vanda stad har samarbetsavtal också tecknats med gymnasierna i Helsingfors stad och Lahtisregionen. Elever vid gymnasierna i Helsingfors stad kan delta i studieavsnitten vid Öppna universitetet från och med sommaren 2020, medan samarbetet med Lahtisregionen startar hösten 2020.

Öppna universitetets studieutbud för gymnasister

Öppna universitetet ger gymnasisterna många möjligheter att bekanta sig med högskolestudier och hitta sin egen nisch. Det finns varken grundutbildningskrav eller åldersgränser för studier vid Öppna universitetet. Studierna följer Helsingfors universitets undervisningsplaner. Så gott som alla vetenskapsområden vid universitetet erbjuder föreläsningsserier, webbstudier och tentamina året runt.

En del av studierna vid Öppna universitetet är emellertid särskilt lämpliga för gymnasister. Dessa studier kan hittas i Öppna universitetets söktjänst med egna sökkriterier (Visa studier som är lämpliga för gymnasiestuderande). I undervisningsprogrammen finns också en skild markering, ”Lämplig för gymnasiestuderande”, som också kommer att finnas i förhandsinformationen kring kommande undervisning. I huvudsak handlar det om studier som introducerar ett vetenskapsområde och som är en bra inkörsport till universitetsstudier.