Henrik Meinander ny ordförande för Svenska litteratursällskapet

Svenska litteratursällskapets vetenskapliga råd valde professor Henrik Meinander till sällskapets nya ordförande på sitt möte den 20 april.

Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet och har varit medlem i SLS vetenskapliga råd sedan 1998 och efterträder professor Fred Karlsson som ordförande.

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (SLS) är ett vetenskapligt samfund grundat 1885 till minnet av Johan Ludvig Runeberg. SLS främsta mål är att bevara, utforska och sprida kunskap om den svenska kulturen och det svenska kulturarvet i Finland. Till uppdraget hör också att stöda forskning om svenska språket och litteraturen i Finland och att främja inhemsk litterär verksamhet genom pris och stipendier.