Anne Pitkäranta, forskningsdirektör, HNS-koncernen

HNS-koncernens forskningsdirektör, professor Anne Pitkäranta tror att vi år 2022 kommer att se en blomstrande alumnverksamhet och att undervisningen kommer att få en allt större betydelse.

Varför är du den bästa kandidaten för posten som kansler vid Helsingfors universitet?

Jag är mycket bra på att upptäcka och upprätthålla kontakter. Jag har med stor framgång lagt mina nät i världens hav. Jag tar mig an ett uppdrag med hela min person: djärv, energisk, orädd och entusiastisk. Mitt förhållningssätt och mitt perspektiv styr mig bort från de traditionella banorna.

Vilken är kanslerns viktigaste uppgift?

Kanslerns viktigaste uppgift är att främja vetenskapens ansvarsfulla oberoende och frihet. Ansvarsfullt oberoende förutsätter enligt min åsikt en öppen och direkt dialog med samhället, staten och forskningens finansiärer. Ansvarsfullt oberoende kräver att universitetet öppnar sig och ställer sin forskning och sina forskningsrön till samhällets förfogande. På så sätt främjas både samhällets och universitetets allmänna intresse och verksamhet. Ansvarsfullt oberoende innebär att vara en föregångare och ledare i ett föränderligt samhälle.

Vad vill du åstadkomma som kansler?

Som kansler vill jag:

  • Ytterligare öka den positiva stämningen vid Helsingfors universitet. Om jag blev vald till kansler skulle jag ha förmåga att inspirera och sporra universitetsfolket på ett sätt som upprätthåller och stärker den framåtdrivande energin i verksamheten. Entusiasm och positiv attityd smittar av sig.
  • Upprätthålla och öka mångfalden i forskningens finansieringskanaler och nivån på finansieringen. Till mitt uppdrag skulle också höra att utveckla nya innovativa, konstruktiva och sporrande partnerskap och verksamhetsmodeller.
  • Höja den akademiska undervisningens anseende. I takt med att frågor och företeelser blir alltmer komplicerade behövs det personer som kan greppa helheter, och den förmågan utvecklas bara genom utbildning och forskning.
  • Upprätthålla och öka universitetets synlighet och genomslag i samhället med hjälp av modern kommunikation.
  • Medverka till att föra Helsingfors universitet mot den internationella toppen.

Hur ser Helsingfors universitet ut år 2022?

År 2022 diskuterar man vid Helsingfors universitet värderingar mer än vad som i dag är fallet. Det förs en bred diskussion vid vårt internationella, mångvetenskapliga och mångsidiga universitet om hur vår värdegrund syns och ska synas. Till det viktigaste hör fortfarande vetenskapens och forskningens frihet och att universitetets verksamhet är förankrad i dessa värderingar. Studenterna och de anställda är stolta över sitt universitet. Alumnverksamheten blomstrar och genom kontakterna till alumnerna är universitetet alltmer en del av sin omvärld.

De strategiska forskningsområdena (som 2017–2020 är den digitala världen, åldrande och hälsa, globaliseringen och hållbar utveckling) har skärpt universitetets forskningsprofil och styrt forskningen i en mer tvärvetenskaplig och lösningsfokuserad riktning över organisationsgränserna. Utvecklingsriktningen mot en organisationsöverskridande och mer lösningsfokuserad forskning fortsätter och stärks bl.a. tack vare ökad genomslagskraft och transparens, som förstärks av öppen vetenskap. Helsingfors universitet har varit och är även nu en föregångare bland annat när det gäller utvecklingen av forskningsdatainfrastruktur.

Under de fem åren som gått har den stora landskapsreformen i Finland krävt ett allt större samhälleligt ansvar av Helsingfors universitet. Social- och hälsovetenskapen har självklart involverats, men universitetet har också fått uppleva en ökad efterfrågan på experter och forskningskunskap i bl.a. rättsvetenskap, nationalekonomi och statsvetenskap.

Lärarakademin har etablerat sin verksamhet och fått ytterligare internationell uppmärksamhet. Digitaliseringen av undervisningen har framskridit och lärarna kan fokusera på utveckling av undervisningen och lärandebaserat arbete. Lärarens karriärstig har utvecklats så att den nu är jämbördig med forskarens. Undervisningen har stor betydelse på alla nivåer. Lysande lärare utbildar nationens framtida krafter.

Universitetets utbildningsreform Stora hjulet har genomförts med framgång. Den har krävt mycket arbete, men när arbetet nu till stora delar är slutfört, är de positiva effekterna av examensreformen uppenbara för alla. Studenterna har fått större flexibilitet i studierna och individuella studievägar är vardagsmat. Universitetets eviga byråkrati har äntligen minskat, till allas glädje.

År 2022 är Helsingfors universitet alltjämt en framtidsbyggare, precis som universitetet har varit ända sedan 1640.