Mika Anttonen: Vetenskapssamhällets roll central för att sakta upp klimatförändringen

Ökningen av folkmängden och bruttonationalprodukten samt digitaliseringen orsakar en betydande ökning i efterfrågan på primärenergi. Med nuvarande utsläppsfria energilösningar kan vi inte ens täcka ökningen, för att inte tala om att ersätta den nuvarande fossila produktionen med förnybara energikällor.

År 2018 riktades 70 % av världens energiinvesteringar till fossil produktion och trenden fortsätter. Enligt IPCC:s klimatrapport kommer kolbudgeten för en maximal temperaturökning på 1,5 °C att överstigas inom 10 år med nuvarande utsläppstakt.

Medborgarna har svårt att godkänna de åtgärder som behövs nu. Därför är det särskilt viktigt att påvisa och lyfta fram åtgärdernas effekter. Vi kan inte längre nöja oss med allmänna konstateranden om att alla åtgärder är lika viktiga, utan vi måste göra dem jämförbara och rikta resurser till sådana åtgärder som har den bästa effekten för att minska koldioxidhalten i atmosfären.

Vetenskapssamhällen liksom Helsingfors universitets Center för atmosfärvetenskap INAR förfogar över den expertis som behövs för att bedöma klimatåtgärdernas effekter. Nu måste vi snabbt se till att dessa kunskaper används för att stävja klimatförändringen, vilket förutsätter att statsmakten allokerar betydande tilläggsresurser till vetenskapssamhällena.

För att stävja klimatförändringen behöver vi en global kolbörs som fungerar enligt principen ”den som släpper ut koldioxid betalar och den som binder koldioxid får pengar från börsen för kolbindande åtgärder”. Vetenskapssamhällets ansvar blir att presentera vilka åtgärder som godkänns på börsen och utveckla metoder för mätning av åtgärdernas effekter. Demokratin har till uppgift att reglera en verksamhetsmiljö som är förenlig med kolbörsen och företagens uppgift blir att genomföra minskningen av utsläpp i atmosfären.

Vi kan lyckas bara om samtliga aktörer, vetenskapssamhället, staterna och företagen, sitter i samma båt och ror åt samma håll. Vetenskapssamhället har dock den viktigaste rollen. Forskarna måste berätta för oss åt vilket håll vi ska ro.

#Därförvetenskap

Mika Anttonen
huvudaktionär, styrelseordförande, ST1

I serien Vetenskapens försvarare beskriver skribenterna vetenskapens betydelse för dem själva och deras bransch. Du kan läsa de övriga texterna här på sidan Därför vetenskap (skrolla ned).