Jorden runt som biolog

28.3.2017
Uppe bland de tropiska molnskogarna på Taitabergen i sydvästra Kenya kan man råka på Åsa Stam. Där studerar hon mossor och lavar som växer på de krokiga trädstammarna i den dimmiga luften som gett molnskogarna dess namn. Mossorna och lavarna ger sken av att vara små och obetydliga växter, men är i själva verket avgörande för hela skogens ekosystem.

‒ De epifytiska* mossorna och lavarna spelar en stor roll för molnskogarnas luftfuktighet, förklarar Åsa Stam.

‒ De suger i sig vatten som de kan låta avdunsta under torrare perioder till nytta för andra växter i skogen.  

Mossorna och lavarna är inte bara viktiga för skogens vattenkretslopp. De bildar också stora mattor där andra växter, som orkidéer, kan slå rot samtidigt som de erbjuder boplatser åt t.ex. spindlar.

För en biolog som Åsa, med ett stor intresse för den biologiska mångfalden, är mossorna oerhört intressanta studieobjekt. De skvallrar nämligen om hur skogen mår.

‒ Mossorna och lavarna är jättekänsliga redan för små förändringar. Om något händer dem, så påverkas hela molnskogens ekosystem. Klimatförändringen gör t.ex. skogen torrare och kan i värsta fall leda till att molnskogen och dess dimma helt försvinner, skissar hon upp. 

‒ Genom att studera mossorna och lavarna, lär vi oss hurdan miljö som får dem att vantrivas eller att frodas. Då kan vi planera en lämplig miljövård och bidra till att bevara molnskogen.

Molnskogarna på Taitabergen har redan drabbats ganska hårt, nu finns det ganska få molnskogar kvar i bergsområdena Kenya.

‒ Skogshuggning och luftföroreningar har påverkat molnskogen negativt. Invånarna i Taita-området har börjat ta itu med dessa problem för att skydda de molnskogar de fortfarande har kvar.

Helsingfors universitets forskningsstation i Kenya deltar i verksamheten genom att dela med sig av forskningsresultat, så som Åsa Stams studie om mossor och lavar.

‒ Forskningsstationen i Kenya är en spännande mötesplats. Där samlas forskare från olika länder och vetenskapsområden, t.ex. geografer, klimatforskare, fågel- och insektexperter, som alla på sitt sätt bidrar med kunskap om hur man bevara naturen.

Åsa Stam har just avlagt sin magisterexamen i biologi och är nu ett av universitetets unga forskarlöften. Snart åker hon tillbaka till Kenya för att fortsätta sin forskning. Under studietiden har hon också varit i Nya Zeeland där hon studerade växtbiologi och i Arizona där hon gjorde en arbetspraktik som volontär i delstatens olika nationalparker.

‒ Biologin bjuder på många internationella möjligheter för den som vill. När du hittat ett ämne som intresserar dig, våga kontakta forskare inom området och berätta om ditt intresse, rekommenderar Åsa Stam.

‒ Tänk inte att du måste vara fullärd eller bäst på ditt ämne. När du själv är aktiv får du stöd som hjälper dig att utvecklas inom ditt område.

 

*En epifytisk växt är en växt som lever utanpå andra växter utan att ta näring eller vatten från dem. Mossorna och lavarna som Åsa Stam undersöker, lever på trädstammarna i molnskogarna på Taitabergen i Kenya. 

 

Läs mer om utbildningsprogrammet i biologi.