Helsingfors universitet stöder miljöministeriets förslag om att grunda världens första vetenskapsnationalpark i Evois i Tavastehus 

Naturens mångfald är ett livsvillkor för vår planet. I Evois i Tavastehus finns en för södra Finland sällsynt omfattande helhet av gamla skogar med betydande naturskyddsvärde. Helsingfors universitet stöder det unika vetenskapsnationalparksprojektet, som offentliggjordes av miljöministeriet 17.11.2020. 

Evoisi Tavastehusär ett exceptionellt väl utforskat område, som i praktiken fungerat som ett naturligt laboratorium för finländska högskolor och forskningsinstitut redan i flera årtionden. Genom att utvidga skyddsområdet för skogarna i Evoisoch slå samman områden som redan skyddas kan vi förebygga splittring av skogarna och skapa ett område vars naturvärden och betydelse ökar under kommande år. Det finns behov av ett skyddsområde:    

Endasttre procentav skogarna i södra Finland är skyddade, sägerJohn Loehr,forskningskoordinator vid Lammi biologiska station ochföreträdareför Bio- och miljövetenskapliga fakulteteni arbetsgruppen som presenterade förslaget om vetenskapsnationalparken.    

Vetenskapsnationalparken skyddar inte enbart skogarna, utan kan även i stor omfattning användas till stöd förforskning, undervisning och vetenskapsfostran.I vetenskapsnationalparken lär sig besökaren vetenskapliga fakta,samtidigt som han eller hon njuter av naturen.I Evoisplaneras interaktiva vetenskapsstigar och ett vetenskapsnaturcenter. De erbjuder lärandetillfällen för besökare i alla åldrar.    

Gästerna ivetenskapsnationalparken får lära sig mer om fältbiologernas arbete exempelvis genom att ta vattenprover, undersöka växter i begränsade områden och göra observationer om naturens tillstånd. Avsikten är även att utnyttjateknologi för medborgarvetenskap,sägerLoehr.   

Helsingfors universitets prorektorPaula Eerolatackarmiljöministerietför främjandet av vetenskapsnationalparken och för att förslaget idag går vidare till utrednings- och beredningsskedet.    

Vetenskapsnationalparken är ett unikt och värdefullt projekt. Då den förverkligats kommer den att vara den första i sitt slag i hela världen.Grundtankenbakom parkenär att göra innehåll och betydelser inom vetenskaplig forskningtillgängliga förallmänhetenoch skyddavåra gamla skogar och deras artrikedom. Universitetet stöder grundandet av en vetenskapsnationalpark i Evoisi Tavastehus, eftersom projektetgör vetenskapsrön tillgängliga för allmänheten och skyddar naturens mångfald, säger Eerola.  

I beredningen av förslaget till vetenskapsnaturpark som samordnats av en arbetsgrupp vid Helsingfors universitet och nu framskridit till fortsatt beredninghar ett stort antal personer deltagit och bidragit med perspektiv inom vetenskap, naturskydd, friluftsliv och sysselsättning. Helsingfors universitet, Finlands WWF, Finlands naturskyddsförbund, NaturochMiljö, Greenpeace Norden, Museiverket, Hämeenlinnan alueen luontoyrittäjätsOutdoorWorld-projekt, vandringssamfundet Kansallispuistot tutuiksi, Fältbiologiska publikationsgruppen Kentällä – Inthefieldoch över 50 forskare.  

Mer information: