Utbildningsutbudet

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan du avlägga

  • kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstkandidatexamen
  • magisterexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie magisterexamen eller agronomie- och forstmagisterexamen
  • licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstlicentiatexamen
  • doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie doktorsexamen eller agronomie- och forstdoktorsexamen.

Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen och magisterexamen en högre högskoleexamen. Licentiatexamen och doktorsexamen är vetenskapliga påbyggnadsexamina. Läs mera om programmen och ansökandet!

Det finns en begränsad möjlighet att även komma in i Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten via skild ansökan eller JOO-studierättighet.

Du kan kontakta ansökningsservicen vid Helsingfors universitet i alla frågor som berör antagningen. 

Kandidatprogram

Du ansöka till kandidatprogrammen under vårens gemensamma intagning.

Magisterprogram

Ansökningstiden till de flerspråkiga magisterprogrammen och programmen på främmande språk börjar i början av december och slutar i januari. Under vårens gemensamma intagning kan du ansöka till magisterprogrammen som ges på de inhemska språken.