Andra studierätter

Det är möjligt att stärka sin yrkeskompetens eller vetenskapliga kompetens vid farmaceutiska fakulteten genom fristående studier eller biämnesstudier som kan inkluderas i en examen som avläggs vid ett annat universitet.

Möjliga påbyggnadsexamina är licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper eller agronomie- och forstlicentiatexamen, doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper, filosofie doktorsexamen eller agronomie- och forstdoktorsexamen. Fakulteten arrangerar även specialiseringsutbildningar i bioekonomi (på finska).

Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas sökande som inte har rätt att avlägga grund- eller påbyggnadsexamen vid Helsingfors universitet. Rätt att genomföra fristående studier kan beviljas för studier som ska höja den sökandes professionella eller vetenskapliga kompetens, eller för studier som ska ingå i en examen som avläggs vid en annan läroanstalt.

Fristående studier är också s.k. kompletterande studier, dvs. studier som kompletterar en examen som har avlagts vid Helsingfors universitet.

OBS! Studerande vid universitet och högskolor som hör till JOO-avtalet använder i regel JOO-ansökan när de ansöker om rätt att genomföra sådana studier.

Prin­ci­per som gäl­ler rätt att ge­nom­fö­ra fri­ståen­de stu­di­er vid Ag­ri­kul­tur-forst­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten

När rätt att genomföra fristående studier beviljas beaktas både institutionens undervisningsresurser och den sökandes tidigare studier och motivering. Rätt att genomföra fristående studier ger varken rätt att avlägga examen eller rätt till de förmåner och rättigheter som en examensstuderande har. Rätten att genomföra fristående studier är begränsad till de studier som rätten gäller. Rätt att genomföra fristående studier beviljas för högst två år.

Rätt att genomföra fristående studier kan sökas för följande ändamål

  • för studier som ska fogas till en examen som avläggs vid en annan läroanstalt
  • för komplettering av en tidigare avlagd högskole- eller yrkesexamen
  • för studier som en yrkesverksam person vill genomföra för att höja sin kompetens
  • av studerande vid en öppen högskola som studerar ämnen som inte erbjuds i tillräcklig omfattning någon annanstans eller
  • för något annat ändamål som fakulteten godkänner.

An­sö­kan till fri­ståen­de stu­di­er

Den som vill ansöka om rätt att genomföra fristående studier fyller i en elektroniska ansökan (på finska). Ansökningarna behandlas 2 gånger per läsår.

  • Ansökningstiden är på våren 1. - 22.4.2021 kl. 15.00 (ansökningstiden har förlängt)
  • Ansökningstiden är på hösten 1. - 15.10.2021 kl. 15.00

Av­gif­ter som tas ut för ge­nom­fö­ran­de av fri­ståen­de stu­di­er

Fristående studier är avgiftsbelagda. Avgift tas ut för undervisningsarrangemang, läromedel och andra kringtjänster, inte för undervisning och tentamina. Avgiften betalas innan studierna börjar.

Avgifterna fr.o.m. 1.8.2015:

15 euro/studiepoäng (Dekanus beslut 36/2015 om avgifter och arvoden vid fakulteten)
Räkningen skickas till den studerande i samband med antagningen.

In­for­ma­tion om fa­kul­te­tens stu­di­er

Man kan bläddra och söka i Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens kurssidor. Aktuell information om undervisningen finns också i Sisu där man kan söka kurser t.ex. med kursens namn, förkortning eller kurskoden (den femsiffriga registreringskoden).

Övriga studiemöjligheter,  t.ex. Öppna universitetet

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan man avlägga agronomie- och forstdoktorsexamen, doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper och filosofiedoktorsexamen.

Doktorsutbildning