Mikrobiologi

Bakterier, arkeoner, svampar och virus är i focus i mikrobiologisk forskning.  Centrala forskningsområden är mikrobernas grundforskning och ekologi samt mikrobiologiska tillämpningar inom jord- och skogsbruk, produktion av livsmedel, medicinska vetenskaper, miljövetenskaperna och mikrobiell bioteknik.

Mikrobiologi har egna magister- och doktorsprogram. Studier i kandidatprogrammen för molekylära biovetenskaper, livsmedelsvetenskaper eller biologi möjliggör val av mikrobiologi till magisterexamen. I magisterstudierna kan man inrikta sig på livsmedelsmikrobiologi, miljömikrobiologi, mykologi, medicinsk mikrobiologi, virologi och mikrobiell bioteknik. I Viks campus undervisas mikrobiologi gemensamt av två fakulteter (Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten) överskridande fakultetsgränserna.

Utexaminerade magistrar och doktorer inriktade på mikrobiologi placerar sig främst som forskare och experter i forskningsinstitut, industrin, sjukhus- och kontrollaboratorier samt förvaltnings- och undervisningsuppgifter.