Lantbruksvetenskaper

Lantbruket utgör grunden för livsmedelstryggheten. Forskningen inom lantbruket kommer inom de kommande årtiondena samtidigt att präglas av behovet att trygga livsmedelsförsörjningen till en växande befolkning och av oron för de utmaningar som den globala förändringen, exempelvis klimatförändringen, miljöbelastningen, naturresursernas tillräcklighet, energibristen och förändringen av dieterna, ställer på matproduktions- och konsumtionssystemets hållbarhet.

Avdelningen för lantbruksvetenskaper har till uppgift att bedriva vetenskaplig forskning som är inriktad på växtproduktion inom lantbruk och trädgårdsodling, husdjursproduktion och teknologi och miljöpåverkningar i anslutning till dessa områden, samt att utöva samhällspåverkan som bygger på denna forskning. Huvudforskningsområden är agroteknologi, bioteknik, husdjursvetenskap, växtproduktionsvetenskaper, samt mark- och miljövetenskap.

Tvärvetenskaplig forskning inom avdelningen syftar till att stärka grundforskningen inom landbruket och öka sambanden mellan den och tillämpad forskning. Avdelningens forskning är internationellt värderad och av hög kvalitet och samtidigt nationellt viktigt, eftersom det gynnar landbruk och trädgårdsodling och näringen baserad på dem. Nivån och omfattningen av forskningen kommer att stärkas ytterligare genom nätverket både hemma och utomlands.