Forskningsprofil

Hållbart utnyttjande av naturresurser spelar en viktig roll i arbetet med att lösa stora problem i framtiden, såsom en tillräcklig och säker livsmedelsproduktion för en växande befolkning. Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens forskning producerar vetenskapligt motiverade synpunkter och metoder för att svara mot lantbrukets, livsmedelsproduktionens och skogsbrukets framtida utmaningar. Utmaningar finns särskilt inom områden som klimatförändringen och hur man kan anpassa sig till den, andra miljöfrågor, livsmedelssäkerhet, livsmedelsförsörjning, energiproduktion, energisparande och förändringar i skogsbruket. Syftet med forskningen är att främja hållbar produktion, användning och konsumtion av förnybara naturresurser både nationellt och globalt genom att kombinera naturvetenskapliga, teknologiska, ekonomiska och andra samhällsvetenskapliga angreppssätt.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten deltar bl.a. i Helsingfors universitets strukturella profileringsprojekt HiLIFE. Det huvudsakliga temat för fakultetens forskning är Hållbar bioproduktion (Sustainable bioproduction).