Tutkimus

Tut­ki­muk­sen ta­voit­teet ja luon­ne

HYPEn tutkimuksen laajana tavoitteena on tutkia yliopisto-opiskelijoiden oppimista eri tieteenalakonteksteissa ja oppimistilanteissa. Pyrkimyksenä on selvittää opiskelijoiden oppimisen laatua sekä oppimisen, osaamisen ja hyvinvoinnin välisiä suhteita. HYPEssä tutkitaan opetuksen ja pedagogisten käytäntöjen ominaisuuksia eri tieteenaloilla. Pyrkimyksenä on tutkia oppimisen, osaamisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen välisiä suhteita sekä tunnistaa oppimista edistäviä ja estäviä tekijöitä. HYPEn tutkimus on yliopisto-opetuksen ja oppimisen ominaisuudet huomioiden monimenetelmällistä ja systeemistä.

Tutkimusteemat

Yliopistopedagogiikan keskus HYPE tutkii monipuolisesti oppimista ja osaamista, opetusta ja oppimisympäristöjä perus- ja tohtorikoulutuksessa eri tieteenalojen konteksteissa Helsingin yliopistossa.

  • Oppimisen ja osaamisen tutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat oppimisen lähestymistavat, oppimisen itse- ja yhteissäätely, motivaatio, pystyvyysuskomukset, toimijuus, oppimiseen liittyvät tunteet, geneeriset taidot sekä työelämätaidot. 
  • Opetuksen tutkimuksessa keskeisiä tutkimusteemoja ovat oppineisuus yliopisto-opetuksessa, opetusmenetelmät, pedagogiset käytännöt, arviointi ja digitalisaatio.
  • Oppimisympäristöjen tutkimus huomioi oppimiseen ja opetukseen kytkeytyvänä oppimisympäristöjen sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset ulottuvuudet.
  • Pedagoginen johtaminen ja laatutyö yliopistossa ovat nousevia tutkimusteemoja.

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Käynnissä olevat tutkimushankkeet on listattu tutkimusteemoittain. Hankkeiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston tutkimusportaalista ja hankkeiden verkkosivustoilta.

HYPEn tutkijoiden julkaisut ja tietoja käynnissä olevista ja jo päättyneistä hankkeista löytyy Helsingin yliopiston tutkimusportaalista.

Jatko-opinnot yliopistopedagogiikassa

Tietoja mahdollisuudesta suorittaa jatko-opinnot yliopistopedagogiikassa ja lista tehdyistä väitöskirjoista.