Ihmiset

HYPEn henkilökunta ryhmäkuvassa

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) on koko Helsingin yliopistossa toimiva yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Keskus sijaitsee hallinnollisesti kasvatustieteellisessä tiedekunnassa ja toimii viidessä tieteenalaspesifissä tiimissä (HumPeda, Life Science Peda, MediPeda, Science Peda ja Social Sciences Peda) kaikissa Helsingin yliopiston tiedekunnissa. HYPEssä on vahvaa monitieteistä yliopisto-oppimisen ja opetuksen tutkimusosaamista sekä siihen perustuvaa koulutus- ja kehittämisosaamista.

Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) mallintaa, toteuttaa ja luo yhteistyön käytäntöjä tutkimuksessa ja tutkimusperustaisessa opetuksen kehittämisessä. Yhteistyökäytännöt realisoituvat HYPEn sisäisessä työskentelyssä, huippututkimuksessa sekä tutkimusperustaisessa opetuksessa ja sen kehittämisessä systeemisesti. Yhteistyö on rohkeaa, ketterää ja Helsingin yliopiston eri toimijaryhmät huomioivaa. HYPEn yhteistyössä työskentelyssä tunnistetaan, arvostetaan ja hyödynnetään monipuolisesti erilaista osaamista. HYPEn yhteistyö on laajasti kestävyyttä ja vastuullisuutta tukevaa ja edistävää.

 Keskuksen johtaja

Auli
Toom
professori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Professorit

KP
Kirsi
Pyhältö
professori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Sari
Lindblom
rehtori
Yliopiston johto
Tieteenala Psykologia, Kasvatustieteet

Hallintohenkilökunta

Bettina
Lindfors
koulutussuunnittelija
Opetus- ja opiskelijapalvelut

Antero
Salminen
suunnittelija
Opetus- ja opiskelijapalvelut

 

Osallistumme laajasti opetuksen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen ja toimimme opetuksen kehittämishankkeissa yli tiedekunta- ja koulutusohjelmarajojen. Keskeisiä tehtäviämme on eri tieteenalojen opetus- ja tutkimushenkilökunnan pedagoginen koulutus. Vastuullamme on myös monien eri kehittämishankkeiden ja yliopiston strategian mukaisten toimintojen (kuten opiskelijapalaute, opetuksen ja opiskelun laatu sekä kestävyysosaamisen vahvistaminen) koordinointia ja ohjaamista sekä Yliopistopedagogiikan keskuksen sisällä että sen ulkopuolella. Toinen päätehtävämme on tutkimus ja teemmekin monimenetelmällisesti oppimiseen ja opetukseen sekä hyvinvointiin ja kestävyysosaamiseen liittyvää tutkimusta näissä konteksteissa. Tutkimusaiheitamme ovat tarkemmin muun muassa opiskelijoiden opiskeluprosessit, opettajien opetusprosessit, akateemiset tunteet, opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointi, opiskelumotivaatio, opintojen eteneminen jne. Ohjaamme myös yliopistopedagogian opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.

Vilhelmiina
Harju
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Elina
Ketonen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Psykologia

Anna
Parpala
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Psykologia, Kasvatustieteet

Rami
Ratvio
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede

LT
Lotta
Tikkanen
tutkijatohtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Päivi
Virtanen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

HumPeda-tiimiin tehtävänä on tukea humanistista ja teologista tiedekuntaa sekä Kielikeskusta ja tiedekuntien koulutusohjelmia koulutussuunnittelussa ja opetuksen kehittämishankkeissa. Humanistisen tiedekunnan koulutusohjelmien tukena toimimme me kaikki, Heini Lehtonen vastaa lisäksi Kielikeskuksen ja Tarja Tuononen teologisen tiedekunnan pedagogisesta tuesta. Tutkimme muun muassa kaksikielisiä tutkintoja ja monikielisyyttä yliopistoyhteisössä, yliopiston kansainvälistä toimintaympäristöä, oppimisen ja opetuksen tiloja, oppimisen arviointia erilaisista näkökulmista, akateemisten asiantuntijataitojen kehittymistä ja niiden oppimisen tukemista sekä kielten opiskelijoiden motivaatiota.

 

HA
Henrika
Anttila
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

HL
Heini
Lehtonen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kielitieteet

Tarja
Tuononen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Psykologia

Viikin kampuksella tutkimme oppimista ja opetusta Life Science alueella ja annamme tutkimukseen perustuvaa yliopistopedagogista opetusta. Viikissä tehdään yliopistopedagogista tutkimusta moniin keskeisiin kasvatustieteiden tutkimustraditioihin pohjautuen, kuten oppimisen arviointiin ja sen kehittämiseen, asiantuntijuuden kehittymiseen, käsitteelliseen muutokseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. Keskeisiä tutkimusprojekteja ovat asiantuntijuuden kehittymiseen Life science aloilla keskittyvä CELLS-projekti sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseen keskittyvä WELLS-projekti. Hyödynnämme tutkimuksessa ja opetuksen kehittämisessä monimetodisia lähestymistapoja kuten virtuaalisia oppimisympäristöjä ja psykofysiologisia mittauksia.

Linkki Viikkipeda-tiimin sivuille: Viikkipeda – Viikin kampuksen pedagogiset yliopistonlehtorit (helsinki.fi)

Pidämme kampuksella pedagogisia kursseja opettajille. Järjestämme myös joka toinen perjantai Päivystävä pedagogi -tapaamisia, joissa tarjoitaan tukea opettajille ja tutkijoille sekä keskustellaan erilaisista teemoista. Teemme myös keskeisesti yhteistyötä kampuksen koulutusohjelman johtajien, opetusvaradekaanien ja muiden opettajien kanssa.

 

Henna
Asikainen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

NK
Nina
Katajavuori
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Muut luonnontieteet, Farmasia

Ilona
Södervik
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

Tuemme lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmia tutkimusperustaisessa opetuksen kehittämisessä ja tarjoamme pedagogista koulutusta Meilahden kampuksella. Järjestämme yhteistyössä koulutusohjelmien, kampuksen Opettajien akatemian jäsenten ja verkkopedagogiikan asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisia pedagogisia tapahtumia ja vuosittaisen Opetuksen päivän. Osallistumme aktivoivien oppimismenetelmien, digitaalisten oppimisympäristöjen, mobiilioppimisen ja sähköisen arvioinnin tutkimusperustaiseen kehittämiseen ja jalkauttamiseen kampuksella. Teemme tiedekunnan opettajien ja opiskelijoiden kanssa tutkimusta, ohjaamme väitöskirjoja ja tutkielmia opetukseen ja oppimiseen liittyvistä aiheista, kuten digitaalisesta oppimisesta ja sähköisestä arvioinnista, vuorovaikutustaidoista, opiskelijoiden hyvinvoinnista. Olemme aktiivisia toimijoita kansallisissa ja kansainvälisissä lääketieteen koulutusta koskevissa seminaareissa ja konferensseissa (mm. AMEE konferenssi).

Lisätietoja pedagogisista tapahtumista löydät Medipedan sivuilta.

 

 

EP
Eeva
Pyörälä
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Sosiologia, Media- ja viestintätieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Milla
Räisänen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Psykologia

Kumpulan kampuksella toimiva Science Peda –tiimimme tutkii oppimista ja opetusta laajasti yliopistokontekstissa sekä antaa yliopistopedagogista opetusta. Tuemme matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan henkilökuntaa pedagogisessa kehittymisessä sekä tiedekuntaa ja koulutusohjelmia koulutussuunnittelussa ja opetuksen kehittämishankkeissa. Työskentelemme yhteistyössä tiedekunnan opetuksesta vastaavan varadekaanin, opintoasiainpäällikön sekä koulutusohjelmien ja opintopsykologien kanssa. Tiimiimme kuuluu myös verkko-opetuksen koordinaattori. Yliopistopedagogisen koulutuksen lisäksi järjestämme tiedekunnassa pedagogisia tilaisuuksia ja lyhytkoulutuksia, kuten digipedagogiset pop-up -sessiot kerran kuussa. Tutkimme muun muassa oppimisen arviointia, opetuksen digitalisaatiota, opiskelijoiden hyvinvointia, globaaleja kompetensseja sekä oppiaineet ylittävää integrointia.  

Lisätietoja SciencEd–blogista.

 

VK
Veera
Kallunki
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Fysiikka

Liisa
Myyry
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Yhteiskuntatieteet, Sosiaalipsykologia, Kasvatustieteet

Anne Haarala-Muhonen, Heidi Hyytinen, Päivi Kinnunen ja Åsa Mickwitz työskentelevät keskustakampuksen SosPeda -tiimin pedagogisina yliopistonlehtoreina. Vastuutiedekuntiamme ovat oikeustieteiden, valtiotietieteiden, kasvatustieteiden, sekä Svenska social- och kommunalhögskolan (Socokom). Teemme näihin tieteenaloihin liittyvää opetuksen ja oppimisen monimenetelmällistä tutkimusta. Tutkimusteemojamme ovat muun muassa oppimisen lähestymistavat, opintojen eteneminen, osaamisen arviointi, asiantuntijuuden kehittyminen, kriittinen ajattelu ja pedagoginen johtaminen. Teemme vahvaa tutkimusyhteistyötä muiden HYPE:n pedatiimien ja Helsingin yliopiston tutkijoiden sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa. Yksi tehtävämme on opetus- ja tutkimushenkilökunnan pedagoginen koulutus. Tarjoamme koulutusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä järjestämme keskustakampuksella työpajoja tiedekuntien opettajille. Pedagogisen koulutuksen tavoitteena on tukea opettajien asiantuntijuutta opetuksessa. Ohjaamme myös yliopistopedagogia opinnäytetöitä. Osallistumme vastuutiedekunnissa opetuksen ja oppimisen kehittämiseen ja annamme koulutusohjelmille pedagogista tukea. Pedagogisen tutkimuksen avulla kehitetään koulutusohjelmien tuen muotoja ja opetus- ja opiskelumenetelmiä, jotka edistävät opiskelijoiden itsenäistä ja kriittistä ajattelua ja tukevat heidän asiantuntijaksensa kehittymisen prosessiaan. 

 

AH
Anne
Haarala-Muhonen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Heidi
Hyytinen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

PK
Päivi
Kinnunen
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Åsa
Mickwitz
yliopistonlehtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kielitieteet, Kasvatustieteet

DC
Dragana
Cvetanovic
projektisuunnittelija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kielitieteet, kirjallisuus

Liyuan E

LIYUAN E
VÄITÖSKIRJATUTKIJA
liyuan.e@helsinki.fi
+358-466853969

Neea
Heinonen
väitöskirjatutkija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

TK
Tomi
Kiviluoma
tekninen avustaja
Kasvatustieteiden osasto

Katri
Kleemola
väitöskirjatutkija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Psykologia

Sami
Löfgren
projektisuunnittelija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Laura Mendoza

LAURA MENDOZA
VÄITÖSKIRJATUTKIJA
laura.mendoza@helsinki.fi

LP
Laura
Pylväs
tutkijatohtori
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet

Kristiina
Räihä
väitöskirjatutkija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Terveystiede, Kasvatustieteet

Tiago
da Silva Carvalho
väitöskirjatutkija
Kasvatustieteiden osasto
Tieteenala Kasvatustieteet, Kielitieteet

No profile picture of HYPE member

XUEWEI WANG
VÄITÖSKIRJATUTKIJA
xuewei.wang@helsinki.fi

 

Yufan Yin

YUFAN YIN
VÄITÖSKIRJATUTKIJA
yufan.yin@helsinki.fi

International Scientific Advisory Board (SAB) for the Centre for University Teaching and Learning will support the Centre and its Director in the core operations – research on university teaching and learning and research-based development of teaching – and strategic development. The role of the SAB is advisory: to bring outside perspectives to the core tasks of the Centre, make suggestions for the development of the Centre and to provide support in strategic decisions. The SAB will communicate its recommendations in the annual report, which will be prepared after the annual meeting.

Mem­ber of The In­ter­na­tio­nal Scien­ti­fic Ad­vi­so­ry Board for the 2021–2025 term