Kasvatus ja koulutus

Etsitkö haastateltavaa koulutus- tai kasvatusaiheesta? Tutustu Helsingin yliopiston asiantuntijoihin. Tutkijaluettelo ei ole täydellinen, vaan vain otos. Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntijat auttavat mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä.

Maria Ahlholm: suomi toisena kielenä, maahanmuuttajien ”vastaanotto”, monikielisyys
Pirjo Aunio: lasten ja nuorten matemaattisten taitojen kehittäminen ja oppiminen, oppimisvaikeudet
Minna Autio: talous- ja kuluttajakasvatus, kestävä kehitys
Kristiina Brunila: koulutussosiologia ja -politiikka, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tieto/valta, eriarvoisuus ja tasa-arvo
Hannele Cantell: globaalikasvatus, vastuullisuus, kestävä kehitys ja opetus
Fred Dervin: monikulttuurisuus, kansainvälinen koulutus, liikkuvuus, opettajan identiteetti (eng. kielinen)
Elina Fonsen: varhaiskasvatus, pedagoginen johtajuus, laatu, kasvatus- ja opetusalan johtaminen, varhaiskasvatuksen opettajan työ, johtaminen, organisaatioiden kehittäminen
Joseph Gagnon: erityispedagogiikka, käyttäytymishäiriöt, oppimisvaikeudet
Kai Hakkarainen: motivaatio ja oppiminen, ryhmässä oppiminen
Markku Hannulamatematiikan didaktiikka, asenteet, motivaatio, tunteet, katseenseuranta
Raili Hildenkielipedagogiikka, kieltenopetus, kielitaidon arviointi, opettajatutkimus, opettajankoulutus, Suullisen kielitaidon arviointi, arvioinnin seuraukset, oppija-autonomia
Jaakko Hilppö: kasvatuspsykologia, varhaiskasvatus, oppiminen, toimijuus
Gunilla Holm: koulutus ja kasvatus (ruotsinkielinen), tasa-arvo, pohjoismainen hyvinvointi
Juho Honkasilta: inkluusio, erityispedagogiikka, yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus, käyttäytymishäiriöt koulussa, käyttäytymishäiriödiagnostiikka koulussa (ADHD), empaattinen vuorovaikutus
Risto Hotulainen: koulutuksen arviointi
Minna Huotilainen: aivot ja oppiminen, työhyvinvointi
Petri Ihantola: oppimisanalytiikka, ohjelmoinnin oppiminen, verkko-opetus ja automaattinen palaute
Elina Ikävalko: koulutuksen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö, koulutuksen tasa-arvopolitiikka, mielenterveystyö
Liisa Ilomäki: digitaalinen tekniikka ja virtuaalisuus opetuksessa ja oppimisessa
Tapani Innanen: uskonnot, katsomukset, koulu, opetus
Markku Jahnukainen: erityispedagogiikka, koulutuspolitiikka, vertaileva kasvatustiede
Hille Janhonen-Abruquah: kotitaloustiede, monikulttuurisuus, luovuus ja vastuullisuus kotitalousopetuksessa
Kalle Juutiainedidaktiikka, opettajankoulutus, digitaalinen oppiminen, tiedekasvatus
Riitta Jyrhämä: opettajankoulutus, opettajan työ
Anu Kajamaa: kehittävä työntutkimus, työssä oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, innovaatiot ja yhteistyö
Mira Kalalahti: koulutuspolitiikka, koulutuksellinen tasa-arvo, maahanmuuttajien koulutus, koulumarkkinat
Mirjam Kalland: varhaiskasvatus (ruotsinkielinen), vanhemmuus
Arto Kallioniemi: uskonnon didaktiikka, monikulttuurisuuskasvatus, Unesco-professori
Jonna Kangas: varhaiskasvatus, lasten oikeudet, osallisuus, mediakasvatus
Sirpa Kokko: tekstiilityön opetus, kulttuuriympäristö
Tiina Korhonen: uudet teknologiat, digitalisaatio, robotiikka ja koodaus koulussa, opettajien täydennyskoulutus
Pirjo Korvela: kotitaloustiede, arkielämän tutkimus, perhetutkimus
Sonja Kosunen: koulutussosiologia ja -politiikka, alueellinen eriarvoistuminen, kouluvalinnat, korkeakoulututkimus, opiskelijavalinnat, eriarvoisuus, tasa-arvo
Leena Krokfors: opettajankoulutus, opetussuunnitelma, oppimisympäristöt, formaali-, informaali-, lokaali- ja globaalioppiminen
Kristiina Kumpulainen: varhaiskasvatus, monilukutaito
Tuuli Kurki: maahanmuutto, kotouttaminen, kotoutuminen, rasismi, rodullistaminen, monikulttuurisuus, sukupuoli, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, eriarvoisuus, mielenterveys, nuoret, tukijärjestelmät, globaali koulutuspolitiikka (ml. UNESCO, OECD)
Anu Laine: matematiikan didaktiikka, opettajankoulutus, affektit, ongelmanratkaisu
Tapio Lahtero: harjoittelukoulut, opetusharjoittelu, koulun johtaminen
Henna Lahti: design/suunnittelu, yhteissuunnittelu, käsityö, design-studio
Jari Lavonen: koulutusvienti, opettajankoulutus, aineenopettajakoulutus
Sari Lindblom: kasvatuspsykologia, yliopisto-oppiminen ja -opettaminen sekä arviointi ja laatu, yliopiston vararehtori
Lasse Lipponen: varhaiskasvatus, lastentarhanopettajankoulutus, HEI Schools
Kirsti Lonka: kasvatuspsykologia, ilmiöpohjainen oppiminen, digioppiminen, suomalainen koulujärjestelmä
Erika Löfström: tutkimusetiikka, yliopistopedagogiikka, opettajankoulutus, ruotsinkielinen
Pia Mikander: monikulttuurisuus, rasisminvastaisuus, oppikirjojen ”maailmankuva”
Johanna Mäkeläruokakulttuuri, kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani
Anne Nevgi: yliopistopedagogiikka, oppimisen tilat, akateemisen opettajaidentiteetin kehittyminen
Mari Niva: kulutus, ruokakulttuuri, kestävä ruokailu, ruokailutavat
Sami Paavolatietotyö ja digitalisaatio, yhteisöllinen oppiminen
Päivi Palojoki: kotitalouden opetus, ravitsemuskoulutus, kouluruokailu
Jaana Pesonen: antirasistinen kasvatus ja koulutus, kirjallisuuskasvatus, sukupuolisensitiivinen kasvatus
Annukka Pursi: taaperoikäisten varhaiskasvatus, myötätunto kasvatuksessa
Kirsi Pyhältö: tutkijanura, tutkijankoulutus, tutkijankoulutuksen etiikka
Antti Rajala: oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, sosiaalinen vuorovaikutus, dialoginen opetus, myötätunto
Jukka Rantala: opettajuuden rakentuminen, opettajien poliittinen asennoituminen, historiallisen ajattelun opettaminen, historian tekstitaidot, lasten historiatietoisuus
Jyrki Reunamo: lasten liikunta-aktiivisuus ja -käyttäytyminen, varhaiskasvatus
Heikki Ruismäki: musiikinopettajakoulutus, musiikinopettajan työolot ja hyvinvointi, musiikkiteknologia
Katariina Salmela-Aro: kasvatuspsykologia, oppiminen ja motivaatio 
Hannu Salmi: informaali oppiminen, motivaatio, oppimisympäristöt, tiedekeskus, tieteen popularisointi
Jari Salminen: kasvatus- ja kouluhistoria
Ulla-Maija Salo kasvatussosiologia, laadulliset tutkimusmenetelmät, tutkimuskirjoittaminen, yhteiskuntatiedollinen kasvatus, sukupuolentutkimus, lapsuudentutkimus
Nina Santavirtakiintymyspsykologia, terveyskäyttäytyminen
Patrik Scheinin: kasvatuspsykologia, minäkäsitys ja itsetunto, koulutuksen arviointi
Pirita Seitamaa-Hakkarainenkäsityö, digitaaliset oppimisympäristöt
Sara Sintonen: lukutaito,  monilukutaito, mediakasvatus 
Anna Slotte: monikielisyys, språkmöte, (ruotsinkielinen)
Erja Syrjäläinen: käsityökasvatus, käsityön didaktiikka
Janne Sänttiopettajatutkimus, opettajankoulutuksen tutkimus 
Liisa Tainio: äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka
Sirpa Taniainedidaktiikka, ympäristökasvatus, kulttuurinen maantiede, kaupunkitutkimus, lapsuuden maantiede, nuorisotutkimus
Mari Tervaniemi: musiikin havaitsemisen ja oppimisen aivoperusta, musiikki ja hyvinvointi
Kirsi Tirri: pedagogiikka, didaktiikka, opettajankoulutus
Auli Toomyliopistopedagogiikka, opetus ja oppiminen yliopistossa, opettajankoulutus, asiantuntijan tieto, tietäminen ja kompetenssit
Laura Tuohilampi: matematiikan opetus, opiskeluun innostaminen
Minna Törmänen: erityispedagogiikka, oppimisvaikeudet, matematiikka, lahjakkuus
Anna Uitto: biologian didaktiikka, tiedekasvatus, kestävän kehityksen kasvatus, ekologia
Lotta Uusitalo: positiivinen psykologia, myötätunto, erityispedagogiikka, positiivinen cv, SILMU Parenting
Satu Valkonen: lasten mediankäyttö, television merkitys lasten arjessa
Janne Varjokoulutussosiologia ja -politiikka, koulutus, yhteiskunta ja kulttuuri