Se, mitä tietoja ja valmiuksia nuoret koulussa saavat ja mitä uusia valmiuksia työmarkkinat heiltä edellyttävät, on tämän hetken globaalin koulutus- ja työvoimapolitiikan keskeinen kysymys. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA oli mukana Higher School of Economics (HSE) -yliopiston professorin Isak Frouminin vetämässä vertailevassa tutkimushankkeessa Key Competencies in Contemporary School: Curriculum and New Educational Practice. Helsingin yliopiston lisäksi mukana on kasvatustieteen laitoksia Venäjältä, Puolasta, Englannista, Yhdysvalloista, Kanadasta, Etelä-Koreasta ja Kiinasta. Tavoitteena oli tuottaa maakohtaiset kuvaukset siitä, miten 21. vuosisadan avaintaidot näkyvät maan kouluissa. Suomen osalta kohdistimme katseen vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja niiden käyttöönottoa koskevaan tietoon. Maakuvauksista ja yhteenvedosta julkaistaan kirja, joka valmistuu kevään 2019 aikana.

Usean luokka-asteen opettajien ja oppilaiden 1,5 vuotta kestävä seuranta kolmen kunnan alueella, jossa tutkitaan ajatteluntaitojen kehittymistä, koulutetaan opettajia ja tehdään interventioita. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA tekee osana hanketta oppimaan oppimista ja ajattelutaitoja mittaavan alkumittauksen ja seurannan valituille oppilasryhmille sekä opettajakyselyt opettajille. Tutkimuksella tuotetaan arviointitietoa hankkeen toiminnoista sekä selvitetään oppilaiden taitotasoa ja sen kehittymistä interventioiden myötä. Tutkimus tuottaa levitettävää tietoa myös laajemmin koulun kehittämisen tueksi. 

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA ja espanjalainen CARSA (Consultores de Automatización y Robótica, S.A.) toimivat lokakuusta 2017 huhtikuuhun 2018 yhteistyössä Euroopan komission Joint Research Centerin rahoittamassa tutkimushankkeessa nimeltä Evidence of Innovative Assessment (EvIA): Literature review and case studies (EvIA). Arviointikeskuksen osuus hankkeessa käsitti innovatiivista arviointia luotaavan kirjallisuuskatsauksen laatimisen sekä synteesin kirjoittamisen kokonaisuudesta.

Helsingin kaupunki on Koulutuksen Arviointikeskus HEAn perustamisesta lähtien ollut aktiivinen yhteistyökumppanimme. Valtakunnallisten otosten oheen Helsinki on usein tilannut lisäpalikoita saadakseen tarkempaa kuvaa oppimisen tasosta kaupungissa. Viimeisimpänä toteutettiin vuosien 2007-2016 pitkittäistutkimukseen osallistuneiden seuranta toiselle asteelle. Oppimaan oppimisen lisäksi Helsingin jatkotutkimuksessa paneuduttiin mm. kaverisuhteisiin ja persoonallisuustekijöihin. 
 

 

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA toteutti syksyllä 2018 selvityksen kehityksen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen toimivuudesta Vantaalla. Selvityksen kohteena oli tuen toteutumisen, tarkoituksenmukaisuuden ja riittävyyden kartoittaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, suomen- ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää selvityksestä täällä.

Koulujen monet kielet ja uskonnot -hankkeen tavoitteena on tuottaa ja välittää mahdollisimman monipuolista tutkimustietoa vähemmistöäidinkielien ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen opettajatarpeesta eri koulumuodoissa. Tutkimuksessa pyritään etsimään ajankohtaisia, tutkimusperustaisia ja toimivia malleja näiden kielten ja uskontojen opetukseen.  Tietoa koulutuksen resursseista ja pedagogisista käytänteistä tutkitaan ja etsitään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion, opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjiltä. Hankkeen kaikissa vaiheissa painotetaan avointa, eettisesti korkeatasoista vuorovaikutusta tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä.

Koulujen monet kielet ja uskonnot -hankeraportti

Vantaa kehittää joustaviin oppimistiloihin perustuvia yhtenäisiä uusia peruskouluja vuosien 2017-2020 aikana. Hanke kohdistuu muutamiin pääkaupunkiseudun koulujen ala- ja yläluokkiin. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja joustaviin oppimistiloihin (40-75 oppilasta) perustuvassa oppimisessa, jossa perinteinen ”pienemmässä ryhmässä oppii paremmin” –ajattelun kääntäminen joustavissa oppimistiloissa toimimiseen vaatii opettajien osaamisen, oppisen ratkaisuiden, tuenmallien, johtamisrakenteiden, oppimisen ja osaamisen arvioinnin, ryhmäyttämisen, yksilöllisyyden ja yhteisöllisuuden rakenteiden kehittämistä ja mallintamista. Hankkeessa kehitetään tieto- ja arviointiperustaisesti toimintamalleja ja tähdätään toiminnan selkeyttämiseen ja vakaaseen kehittämiseen perusopetuksen yhtenäiskouluissa Vantaalla ja laajemmin Suomessa.

Valtioneuvoston rahoittama Oppimisen tuki -hanke selvittää miten lapsen tai oppilaan oikeus tukeen toteutuu varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Asiaa tutkitaan aina toisen asteen koulutukseen sijoittumiseen saakka. 

Tutkimus valmistui syyskuussa 2018 Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja Tampereen yliopiston kasvatusalan tutkijoiden yhteistyönä. Lue lisää Oppimisen tuki -hankkeesta täällä.

Oppimisen tuki -hankeraportti.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana keväällä 2010 käynnistyneessä laajassa MetrOP-MetloFin-RELE-tutkimushankkeessa, jossa seurataan yli 8 000 metropolialueen nuoren oppimisen ja hyvinvoinnin kehittymistä pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa nuoret olivat peruskoulun 7. luokalla, ja seurannan kuluessa valtaosa heistä on siirtynyt toisen asteen opintoihin joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Tutkimushanketta johtaa Tampereen yliopisto ja muita yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopisto, Opetushallitus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama. Lue lisää RELE-tutkimushankkeesta täältä.

Vantaan sivistysvirasto tilasi Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAlta vuosille 2015–2018 ajoittuvan Digitaalisen oppimisen seurantatutkimuksen (aiempi nimi ’Vantaan tablettitutkimus: Uutta iloa ja intoa oppimiseen’). Tutkimuksessa kartoitettiin Vantaalle hankittujen digitaalisten laitteiden käyttöä esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen oppilaitoksissa ja tutkittiin käytön yhteyttä oppimiseen ja motivaatioon.

 

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA oli keväällä 2017 mukana japanilaisen Benesse-konsernin tutkimusosaston (BERD) toteuttamassa neljän maan vertailututkimuksessa. Kohteena olivat päiväkoti-ikäisten lasten vanhempien kasvatusnäkemykset ja -käytänteet sekä se, miten vanhemmat näkevät itsensä vanhempina ja kasvattajina. Kansainvälinen raportti valmistuu keväällä 2018 ja laajennettuun suomalaisaineistoon perustuva raportti vuoden 2018 lopulla. Koulutuksen arviointikeskus teki yhteistyötä Benessen kanssa jo vuonna 2008 koululaisten oppimisasenteita luotaavassa ”International Survey of Six Cities -tutkimuksessa.