Raportit ja kirjat

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA julkaisee arvioinneistaan usein julkisen arviointiraportin, vertaisarvioidun artikkelikokoelman tai monografian. Nämä julkaisut on listattu tälle sivustolle. Osa arvioinneistamme raportoidaan suoraan yhteistyötahoillemme, jotka vastaavat tiedon julkaisemisesta ja hyödyntämisestä. Yhteistyötahoillemme kirjoitetut raportit löytyvät näiltä sivuilta vain, jos ne on julkaistu. Tutustu raportteihimme ja hyödynnä arviointitietoa kehittämisessä. Raporttien lisäksi julkaisemme myös tutkimusartikkeleita.

2019

2018

2017

 • Ahtiainen, R. (2017). Shades of Change in Fullan’s and Hargreaves’s models. Theoretical change perspectives regarding Finnish special education reform. Helsinki studies in education 13. Helsinki: Unigrafia.
 • Ahtiainen, R. S., Rytivaara, A., Malinen, O-P., Palmu, I., Kontinen, J., Pulkkinen, J. & Saarenketo, T. (2017). Erilaisia yhteisopettajuusmalleja. Teoksessa Malinen, O-P. & Palmu, I. (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen.. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, Kummi-sarja, nro 16.
 • Hammerness, K., Ahtiainen, R.S. & Sahlberg, P. (2017). Empowered Educators in Finland: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality. San Fransisco: Jossey Bass Publishers.
 • Marjanen, J., Vainikainen, M.-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R . & Hautamäki, J. (2017). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2016, 2013 ja 2010 [Learning to learn in Vantaa: The third, sixth and ninth graders as learners in 2016, 2013 and 2010]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].
 • Pulkkinen, J., Ahtiainen, R. S. & Malinen, O-P. (2017). Yhteisopetusta tukevat rakenteet. Teoksessa Malinen, O-P. & Palmu, I. (toim.) Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, Kummi-sarja, nro 16.
 • Sointu, E., Virtanen, T., Lappalainen, K., & Hotulainen, R. (2017). Vahvuuksien ja motivaation tukeminen edistämässä koulupolulle kiinnittymistä. Teoksessa S. Puukari, K. Lappalainen, & M. Kuorelahti (Toimittajat), Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena PS-kustannus.
 • Vainikainen, M-P., Thuneberg, H., Marjanen, J., Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Hotulainen, R. (2017). Standard setting in education: The Nordic countries in an international perspective. Blömeke, S. & Gustafsson, J-E. (toim.). Cham: Springer International Publishing AG.

2016

 • Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. (2016). Ajattelun taidot ja oppiminen. PS-kustannus.
 • Hotulainen, R., Rimpelä, A., Hautamäki, J., Karvonen, S., Kinnunen, J., Kupiainen, S., Lindfors, P., Minkkinen, J., Pere, L., Thuneberg, H., Vainikainen, M.-P. & Wallenius, T. (2016). Osaaminen ja hyvinvointi yläkoulusta toiselle asteelle. Tutkimus metropolialueen nuorista. Helsinki: Opettajakoulutuslaitos Tutkimusjulkaisuja no. 398
 • Hotulainen, R., Rimpelä, A., Karvonen, S., Kupiainen, S., Lindfors, P., Kinnunen, J. M., Minkkinen, J., Vainikainen, M-P. & Wallenius, T. (2016). Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; no. 27/2016.
 • Kupiainen, S. ja Hienonen, N. 2016. Luokkakoko. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 72. 

2015

 • Ahtiainen, R. (2015) Oppimisen ja koulunkäynnin tuen muutos reformina. Teoksessa Jahnukainen, M., Kontu, E, Thuneberg, H. & Vainikainen, M-P. (toim.). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Sivut 25-42. Kasvatusalan tutkimuksia 67. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura.
 • Jahnukainen, M., Kontu, E., Thuneberg, H. & Vainikainen, M.-P. (toim.) (2015). Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Kasvatusalan tutkimuksia 67. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura.
 • Thuneberg, H., & Vainikainen, M.‐P. (2015). Kolmiportaiseen tukeen liittyvät pedagogiset dokumentit uuden lain toteutumisen ilmentäjänä [Demonstrating the realisation of the renewed basic education act with documents related to three‐tiered support]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.
 • Vainikainen, M.‐P., Thuneberg, H., & Mäkelä, T. (2015). Moniammatillinen yhteistyö lähikouluperiaatteen toteuttamisen tukena [Multiprofessional collaboration in supporting the local school principle]. In M. Jahnukainen, E. Kontu, H. Thuneberg, & M.‐P. Vainikainen (Eds.) Erityisopetuksesta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen [From special education to support for learning and schooling]. The Finnish Association for Educational Research.
 • Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (toim.) (2015). Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 347. Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

2014

 • Hautamäki, J. & Kupiainen, S. (2014). Kunta, koulu ja luokka seitsemäsluokkalaisten osaamiserojen selittäjänä [The effects of municipality, school and class in learning outcomes]. In Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (Editors), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 364. Helsingin yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.
 • Hautamäki, J., Kupiainen, S. & Vainikainen, M-P. (2014). Yläkoulunsa aloittaneiden nuorten osaaminen, oppimisasenteet ja oppimistulokset vuonna 2011. In Vainikainen, M-P. & Rimpelä, A. (Editors), Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia 364. Helsingin yliopisto: Opettajankoulutuslaitos.
 • Vainikainen, M.-P. 2014. Finnish primary school pupils’ performance in learning to learn assessments: A longitudinal perspective on educational equity
 • Hotulainen, R., Lappalainen, K., & Sointu, E. (2014). Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen [Identifying the strengths of children and youth]. In L. Uusitalo-Malmivaara (Ed.) Positiivisen psykologian voima [Power of positive psychology] (pp. 264-280). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.
 • Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M‐P., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa keväällä 2012 [Learning to learn in upper secondary education in Vantaa in spring 2012]. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto [Education Department of the City of Vantaa].
 • Marjanen, J., Vainikainen, M-P., Kupiainen, S., Hotulainen, R., & Hautamäki, J. (2014). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa: Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina vuosina 2013 ja 2010. Vantaa: Vantaan kaupungin Sivistysvirasto.

2013

 • Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M-P., & Hotulainen, R. (2013). Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa: Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001. (Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos/ Tutkimuksia; Nro 347). Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

2012

 • Ahtiainen R., Beirad M., Hautamäki J., Hilasvuori T., Lintuvuori M., Thuneberg H., Vainikainen M.-P. & Österlund I. (2012). Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen kehittäminen 2007–2011. Kehittävän arvioinnin loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:5.

2011

 • Ahtiainen R., Beirad M., Hautamäki J., Hilasvuori T. & Thuneberg H. (2011). Samanaikaisopetus on mahdollisuus. Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta. Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A1: 2011.
 • Kupiainen S., Marjanen J., Vainikainen M.-P. & Hautamäki J. (2011). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa. Kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset oppijoina keväällä 2010. Vantaan kaupungin sivistysvirasto ja Koulutuksen arviointikeskus.
 • Vainikainen M.-P., Marjanen J., Kupiainen S., Gustavson N. & Hautamäki J. (2011). Oppimaan oppiminen Vantaan peruskouluissa. Ensiluokkalaisten oppimisvalmiudet syksyllä 2010. Vantaan kaupungin sivistysvirasto ja Koulutuksen arviointikeskus.

Vanhemmat

 • Arinen P., Hautamäki J., Hilasvuori T., Karjalainen T., Myllyniemi A. & Vanhanen M. (2009). Helsingin kaupungin toisen asteen opettajien pedagoginen kehittäminen. Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A1: 2009.
 • Hautamäki J., Kupiainen S., Arinen P., Hautamäki A., Niemivirta M., Rantanen P. & Scheinin P. (2006). Learning-to-learn assessment in Finland – versatile tools to monitor and improve effectiveness and equity of the education system. Teoksessa: Jakku-Sihvonen R. & Niemi H. (toim.) Research-based teacher education in Finland – reflections by Finnish teacher educators. Kasvatusalan tutkimuksia 25/2006, s. 189–202.
 • Hautamäki J., Kupiainen S., Arinen P., Hautamäki A., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2005). Oppimaan oppiminen ala-asteella 2. Tilanne vuonna 2003 ja muutokset vuodesta 1996. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 1/2005.
 • Hautamäki J., Kupiainen S., Mehtäläinen J., Rantanen P. & Ruuth M. (2004). Peruskoululaisten oppimaan oppimisen arviointi osana yleissivistävän koulutuksen arviointistrategiaa.
 • Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A2: 2004.
 • Oppimaan oppiminen yläasteella 2. Tilanne vuonna 2001 ja muutokset vuodesta 1997. Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Kupiainen S., Lindblom B., Mehtäläinen J., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2003). Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 6/2003.
 • Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Kupiainen S., Lindblom B., Niemivirta M., Rantanen P. & Scheinin P. (2002). Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 2/2002.
 • Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Lehto J., Lindblom B., Kupiainen S., Outinen K., Pekuri M., Reuhkala M. & Scheinin P. (2001). Ensiaskeleet – oppimisen edellytykset. Luokanopettajille tarkoitetun seulan toimivuus Helsinki-aineiston perusteella. Helsingin kaupungin Opetusviraston julkaisusarja A17: 2001.
 • Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Ikonen-Varila M., Kupiainen S., Lindblom B., Niemivirta M., Rantanen P., Ruuth M. & Scheinin P. (2000). Oppimaan oppiminen yläasteilla. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 7/2000.
 • Hautamäki J., Arinen P., Bergholm B., Hautamäki A., Kupiainen S., Kuusela J., Lehto J., Niemivirta M. & Scheinin P. (1999). Oppimaan oppiminen ala-asteilla. Opetushallitus, Oppimistulosten arviointi 3/1999.
 • Hautamäki J., Arinen P., Hautamäki A., Lehto J., Kupiainen S., Niemivirta M. & Scheinin P. (1997). Oppimaan oppiminen Helsingissä – peruskoulun kuudesluokkalaiset oppijoina keväällä 1996. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A 01: 1997.