#uuttakoulua-hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Uusi peruskoulu -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on edistää peruskoulun oppijalähtöisyyttä, lisätä opettajien osaamista sekä vahvistaa avointa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Osana #uuttakoulua-hanketta järjestetään kuudentoista uusimaalaisen koulun johtoryhmälle prosessikoulutus, jossa kehitetään vuorovaikutteista toimintakulttuuria ja johtamista. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana #uuttakoulua-hankkeessa tuottamassa tutkimustietoa johtoryhmätyön kehittämisen tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa hankkeeseen osallistuvien kuntien perusopetuksen koulujen johtamisrakenteita. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti tarkastelemaan johtoryhmiä ja niiden toimintaa sekä vuorovaikutusta johtoryhmien ja kouluyhteisöjen välillä. Hankkeesta lisää Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn nettisivuilla.

Hankkeen tavoitteena on tukea kouluyhteisöjä niiden inklusiivisuuden vahvistamisessa. Hankkeen puitteissa inklusiivinen kouluyhteisö on määritelty paikaksi, jossa arvostetaan monimuotoisuutta ja johon jokainen on tervetullut, arvostettu sekä tulee kuulluksi. Koulujen tueksi hankkeessa kehitetään yhteistyössä koulujen kanssa työkalupakki, joka tukee koulujen toimijoita vahvistamaan tietoisuutta ja ymmärrystä inklusiivisista koulyhteisöistä. Lisäksi työkalupakki tarjoaa kouluille välineitä oman yhteisön inklusiivisuuden arvioimiseksi sekä kehittämistarpeiden tunnistamiseksi, valitsemiseksi ja toteuttamiseksi.

Kyseessä on Erasmus+ Cooperation partnerships in school education -hanke, jossa konsortiokumppaneina ovat: Regierung des Furstentums Liechtenstein, Tallinna Ülikool, Helsingin yliopisto, Universitatea din Bucuresti, University of British Columbia, Stichting Hogeschool van Amsterdam ja Pädagogische Hochschule Zürich.

Tampereen korkeakoulusäätiön ja Helsingin yliopiston muodostaman konsortion DigiVOO -tutkimushankkeessa selvitetään digitalisaation vaikutusta yläkoululaisten oppimiseen, oppimistilanteisiin ja oppimistuloksiin. Tutkimus toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön arviointina. Digitalisaation vaikutusten arvioimiseksi hyödynnetään muun muassa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen keräämiä aineistoja vuodesta 2001 alkaen. Tuloksia verrataan lukuvuonna 2021-2022 kerättävään valtakunnalliseen aineistoon. Lisäksi tutkitaan lokitietoja ja haastatellaan oppilaita.

Lisätietoa hankkeesta Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmän (REAL) sivuilla.

KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä. MOOC-kurssien ja verkkomateriaalien, arviointikoulutusten ja -seminaarien järjestäminen opettajaopiskelijoille pedagogisissa opinnoissa(esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus), opettajankouluttajille, ammatissaan jo toimiville opettajille ja tutkijoille.

KAARO-verkosto on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema opettajankoulutuksen kehittämishanke. Hankkeessa mukana ovat Helsingin yliopisto (johto ja koordinointi), Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi yhteistyötä muiden hankkeiden, verkostoiden ja yliopistojen kanssa.

Valtakunnallisessa tutkimuksessa selvitetään, miten koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut lasten opiskeluun, kaikkien koulutyössä mukana olevien työskentelyyn sekä perheiden hyvinvointiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kokonaiskuva poikkeusolojen vaikutuksesta koulunkäyntiin sekä kerätä tietoa ensi lukuvuoteen varautumista varten.

Tutkimuksen aineisto kerättiin toukokuussa 2020 Suomen kaikkien perusopetuksen koulujen rehtoreilta, opettajilta, oppilashuoltoryhmien jäseniltä ja muilta oppilaiden kanssa työskenteleviltä sekä 4.‒10.-luokkien oppilailta ja 1.‒10.-luokkalaisten oppilaiden huoltajilta. Tilannetta seurataan edelleen lukuvuoden 2020‒2021 ajan.

Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä (REAL) ja Tampereen yliopiston Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmä (NEDIS). Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutustu valtakunnallisen tutkimuksen ensituloksiin täällä.

KUPERA on Opetushallituksen tukema hankekokonaisuus, joka koostuu kolmesta osahankkeesta, joilla on omat tavoitteensa.

KUPERAn arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomioimiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa. Arviointi- ja tutkimushanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä.

KUPERAn verkkoportaali-, materiaali- ja MOOC -hankkeessa tuotetaan oppimateriaalia perusopetuksen eri vuosiluokille, MOOC-kurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ja verkkoportaali kulttuuri- ja katsomusdialogin vahvistamiseen.  Osahanke toteutetaan yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja UNESCO Chair -professuurin (Arto Kallioniemi) ohjausryhmän kanssa.

Täydennyskoulutushankkeessa tuotetaan perusopetuksen opettajille ja muille aiheesta kiinnostuneille opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle verkko- ja lähikoulutusta.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on kehittänyt tietokonepohjaisen adaptiivisen (opiskelijan taitotasoon mukautuvan) oppimisvalmiuskokeen ammatillisen koulutuksen harkinnanvaraisen haun tueksi. Kokeen tarkoituksena on siis tarjota hakijalle mahdollisuus näyttää oppimisvalmiutensa tilanteissa, joissa peruskoulun päättötodistus puuttuu tai se ei ole vertailukelpoinen. Adaptiivinen oppimisvalmiuskoe on ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien.

Tuettu-tutkimus on Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston muodostaman konsortion tutkimushanke, jossa selvitetään inkluusioon liittyviä kysymyksiä opetuksen toteutuspaikan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, millaisia vaikutuksia oppilaan luokalla ja luokan oppilaskokoonpanolla on sekä erityistä tukea saaville oppilaille että heidän luokkatovereilleen.

Lue lisää Tuettu-hankkeesta täällä.

Hanke rakentuu kahdesta vaiheesta. Vaiheessa 1 laaditaan johtamisen kehittämissuunnitelma, joka ulottuu vuoteen 2035. Vaiheessa 2 rakennetaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtamisen valtakunnallinen koulutuskokonaisuus ja opetussuunnitelma.

Koulutuskokonaisuudessa ja opetussuunnitelmassa yhdistetään opetushallinnon tutkinto ja yliopistossa suoritettavat johtamisen opinnot siten, että niitä voidaan jatkossa käyttää perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toimivien johtajien (esim. rehtori, päiväkodinjohtaja) kelpoisuuden tuottavina opintoina. Tämän lisäksi muotoillaan esitys rahoitusmallista ja mahdollisesta lakimuutostarpeesta. Koulutuskokonaisuus ja sen opetussuunnitelma laaditaan siten, että ne ovat kansallisesti sovellettavissa eri opettajankoulutusta tarjoavissa yliopistoissa osana perustutkintoa ja täydennyskoulutuksia.

Lisätietoa hankkeesta löydät Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn verkkosivuilta.

Vetovoimala-hankkeessa tutkittiin yhdessä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin, Ammattiopisto Luovin ja Stadin ammattiopiston kanssa erilaisten toimintakykyä arvioivien välineiden (toimintakykyarvio.fi ja RUORI-arviointimenetelmä) käyttökelpoisuutta perusopetuksesta toiselle asteelle siirryttäessä. Hankkeessa kehitettiin toimintamalli opinnoissa erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseville asiakkaille ammatillisen koulutuksen ammatinvalinnan ohjaukseen. Hanke toteutettiin 2018–2020.

Lisätietoa hankkeesta Vetovoimala.fi-verkkosivuilla.

Olemme lisäksi mukana monissa yhteistyöhankkeissa. Alta löydät hankkeet, joissa Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana yhteistyössä.

EduLeaders -hankkeen tavoitteena on kehittää ja arvioida kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja ja tämän tiedon pohjalta kehittää alan aineopintoja eri asteiden opettajankoulutukseen. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa. Saatujen kokemusten ja tiedon pohjalta kehitetään kasvatus- ja opetusalan johtamiseen soveltuvaa perus- ja aineopintojen opetussuunnitelmaa ja mallia, sekä koulutuksen tavoitteita, sisältöjä, toteutustapoja ja arviointia. Hankkeen tavoitteena on arvioida koulutukseen osallistuvien ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä koulutuksen soveltuvuudesta erilaisiin kasvatus- ja opetusalan johtajuutta edellyttäviin vaativiin asiantuntijatehtäviin. Hankkeesta lisää Kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimus- ja koulutusryhmä KAJOn nettisivuilla.

Monilukutaito-hanke (MOI) tähtää lasten monilukutaidon kehittämiseen ja varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstön osaamista lasten monilukutaidon edistämisessä. Hanketta johtaa professori Kristiina Kumpulainen.

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on mukana hankkeen arviointien käytännön toteutuksessa ja aineistonkeruussa.